Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-SEMM1-TIR-1-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium I
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Posiadanie dyplomu licencjata. Rozeznanie w problematyce badawczej w obszarze turystyki i rekreacji. Świadomość własnych zainteresowań poznawczych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Udział w zajęciach seminaryjnych w 100%, 15 - 0,5 ECTS

Praca własna studenta: czytanie literatury, gromadzenie wyników badań, interpretacja wyników, przygotowanie do prezentacji, pisanie pracy magisterskiej - 45 h, 1,5 ECTS.


Nakład pracy całkowity to 60 h - 2 ECTS.

Efekty uczenia się - wiedza:

K_W01 - ma zaawansowaną wiedzę o interdyscyplinarnym charakterze turystyki, rekreacji i sporcie, ich miejscu i powiązaniach w systemie nauk przyrodniczych, społecznych oraz nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej;

K_W02 - zna pojęcia z zakresu turystyki, rekreacji i sportu oraz dyscyplin naukowych powiązanych z tymi formami działalności człowieka, w tym pojęcia z zakresu nauk przyrodniczych, prawnych, ekonomicznych i społecznych;

K_W10 - zna technologie informacyjne niezbędne do przetwarzania danych, elektroniczne systemy obsługi klientów oraz bazy danych w zakresie turystyki i rekreacji;

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U01 - potrafi analizować procesy i zjawiska przyrodnicze i społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, gospodarcze) w zakresie turystyki, sportu i rekreacji ruchowej;

K_U02 - potrafi pozyskiwać dane oraz wykorzystać różne źródła informacji dotyczące branży turystycznej i sportowo-rekreacyjnej;

K_U03 -wykorzystuje literaturę naukową w języku polskim i angielskim z zakresu turystyki, rekreacji i sportu oraz powiązanych dyscyplin naukowych;

K_U04 - dokonuje krytycznej analizy informacji z zakresu turystyki, rekreacji i sportu zaczerpniętych z różnych źródeł, w tym internetowych baz danych;

K_U14 - wykazuje umiejętność napisania pracy magisterskiej zgodnie z wymogami stawianymi rozprawom naukowych z zachowaniem rzetelności naukowej oraz ochroną własności intelektualnej;

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K_K01 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, uzupełniania wiedzy z zakresu turystyki, rekreacji i sportu;

K_K06 - ma świadomość odpowiedzialności za nieprzestrzeganie prawa w szczególności w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz konsumenta na rynku usług turystycznych, sportowych i rekreacyjnych;

Metody dydaktyczne:

projektu, referatu, dyskusji

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie

Metody dydaktyczne poszukujące:

- biograficzna
- doświadczeń
- giełda pomysłów
- panelowa
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Udział w w zajęciach wspiera studentów w procesie przygotowania pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Wykłady, pogadanki i dyskusje dotyczące wyboru tematu pracy, stawiania celów i ich rozwiązywania, przegląd literatury i dyskusja, badania własne na potrzeby pracy oraz pisania pracy. Referaty służące dyskusji postępów w pracy z grupą studentów i prowadzącymi seminarium

Literatura:

Literatura przedmiotu z toku studiów oraz literatura szczegółowa dotycząca konkretnych problemów stawianych w realizowanych pracach.

Literatura wspomagająca:

1. Plit F., 2007. Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii: : poradnik bardzo praktyczny. Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW. Warszawa.

2. Węglińska M., 2009. Jak pisać pracę magisterską. Oficyna Wydawnicza Impuls.

3. Kaszyńska A., 2010. Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową lub magisterską. Gliwice: Złote Myśli.

4. Weiner J., 1992. Technika pisania i prezentowania prac naukowych : publikacja naukowa, praca seminaryjna, praca magisterska, referat, poster. UJ Kraków.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenianie na podstawie obecności na zajęciach, wykonywanych prezentacji, sposobu prowadzenia dyskusji oraz przygotowania pracy magisterskiej (K_W01, K_W02, K_W10; K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U14; K_K01, K_K06)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Araźny, Magdalena Hagner-Derengowska, Tomasz Karasiewicz, Stefania Środa-Murawska
Prowadzący grup: Andrzej Araźny, Jadwiga Biegańska, Przemysław Charzyński, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Magdalena Hagner-Derengowska, Edyta Kalińska, Tomasz Karasiewicz, Marek Kejna, Arkadiusz Krawiec, Radosław Muszkieta, Ireneusz Sobota, Dariusz Sokołowski, Daniela Szymańska, Stefania Środa-Murawska, Walerij Żukow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Karasiewicz, Stefania Środa-Murawska
Prowadzący grup: Andrzej Araźny, Przemysław Charzyński, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Magdalena Hagner-Derengowska, Tomasz Karasiewicz, Radosław Muszkieta, Dariusz Sokołowski, Stefania Środa-Murawska, Marcin Świtoniak, Paweł Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński, Ireneusz Sobota, Stefania Środa-Murawska
Prowadzący grup: Czesław Adamiak, Przemysław Charzyński, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Tomasz Karasiewicz, Arkadiusz Krawiec, Ireneusz Sobota, Dariusz Sokołowski, Stefania Środa-Murawska, Marcin Świtoniak, Paweł Wiśniewski, Walerij Żukow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)