Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-SEMM2-GPG-2-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium II
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych problemów, procesów i zjawisk zachodzących w przestrzeni. Wiedza i umiejętności z zakresu gospodarki przestrzennej obejmującej zagadnienia realizowane na studiach z zakresu gospodarki przestrzennej (II stopnia).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (50 godz.):

- udział w seminariach - 30

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 20


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (110 godz.):

- przygotowanie do seminariów, studiowanie literatury - 30

- praca własna nad opracowaniem projektów, referatów lub prezentacji - 20

- napisanie pracy dyplomowej – 60


Łącznie: 160 godz (6 ECTS).

Efekty uczenia się - wiedza:

K1: dysponuje pogłębioną wiedzą na temat sposobów pozyskiwania danych potrzebnych do napisania pracy dyplomowej w zakresie określonym jej tematem i problematyką, ich przetwarzania i wizualizacji danych przestrzennych, metod analizy struktur i procesów zachodzących w środowisku przyrodniczym oraz społeczno-gospodarczym - K_W05.

K2: ma wiedzę z zakresu statystyki umożliwiającą przetwarzanie danych pierwotnych (źródłowych) oraz ich wykorzystanie w procesie geomodelowania przebiegu zjawisk i procesów przyrodniczych i społeczno-ekonomicznych - K_W06.

K3: ma zasób wiedzy niezbędny do wykorzystywania i stosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych w celu przetwarzania danych i ich geowizualizacji; zna technologie geoinformacyjne, stosowane przy rozwiązywaniu problemów z zakresu gospodarki przestrzennej oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego - K_W07.

K4: rozumie związki między teoretycznymi aspektami gospodarki przestrzennej a możliwością ich praktycznego wykorzystania; zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju działalności gospodarczej i przedsiębiorczości - K_W11.

K5: rozumie podstawowe pojęcia i normy ochrony własności intelektualnej - K_W14.

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: analizuje i holistycznie ocenia stan zagospodarowania przestrzennego, wykorzystując adekwatne do problematyki pracy dyplomowej metody analityczne; sprawnie posługuje się systemami normatywnymi w celu rozwiązywania zadań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz geozarządzania; potrafi rozstrzygać dylematy i problemy przestrzenne, proponując w tym zakresie odpowiednie rozwiązania i stosując je w pracy dyplomowej - K_U07.

U2: analizuje i krytycznie ocenia potrzeby oraz możliwości rozwoju społeczno-gospodarczego określonej jednostki terytorialnej; umie wykorzystywać zapisy zawarte w dokumentach rozwoju lokalnego i regionalnego w celu dostosowania rozwiązań proponowanych w pracy dyplomowej do obowiązujących zapisów formalno-prawnych w danej jednostce terytorialnej; stosuje procedury związane z zarządzaniem procesami rozwoju lokalnego i regionalnego w oparciu o znajomość: prawa, uwarunkowań społeczno-kulturowych i przyrodniczych oraz sposobów finansowania rozwoju - K_U08 .

U3: biegle posługuje się językiem obcym nowożytnym na poziomie średniozaawansowanym w przygotowaniu pracy dyplomowej (studiowanie literatury obcojęzycznej) - K_U09 .

U4: potrafi pod opieką opiekuna naukowego przeprowadzić badania naukowe dotyczące społecznych, gospodarczych, kulturowych i przyrodniczych aspektów gospodarki przestrzennej i geozarządzania oraz dokonać analizy uzyskanych wyników i ich prezentacji w postaci wystąpień ustnych (seminarium, konwersatorium) oraz pracy dyplomowej - K_U10.

U5: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, dostrzega potrzebę ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych - K_U14 .

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: jest gotowy do rozwiązywania konfliktów przestrzennych zgodnie z interesem społecznym i poszanowaniem środowiska oraz z zachowaniem zasad etyki zawodowej - K_K03.

K2: potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy; rozwija dorobek zawodowy - K_K04.

K3: potrafi dokonać krytycznej oceny posiadanej wiedzy, a w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu zasięga opinii innych osób (opiekun/promotor pracy, osoby z branży, eksperci) - K_K05.

Metody dydaktyczne:

- referat problemowy

- referat konwersatoryjny

- metoda seminaryjna

- dyskusja

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- obserwacji
- pomiaru w terenie
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Opracowanie konspektu pracy dyplomowej. Wykonanie opracowania naukowego (pracy dyplomowej). Zreferowanie i dyskusja nad wybranymi problemami badawczymi poruszonymi w pracy dyplomowej.

Pełny opis:

W ramach seminarium student ma zaznajomić się ze współczesnymi problemami badawczymi gospodarki przestrzennej, jej kierunkach rozwoju i podstawowymi koncepcjami badawczymi. Pozna metodologię i metody badawcze obejmujące zagadnienia szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej (w zależności od wyboru seminarium i tematu pracy dyplomowej). Zdobędzie umiejętność poszukiwania danych oraz ich selekcji pod kątem wiarygodności i możliwości wtórnego wykorzystania. Zapozna się z literaturą polsko- i obcojęzyczną oraz krytyczną jej oceną w celu uzyskania wiarygodnych informacji. Uzyska umiejętność analizy uzyskanych danych i formowania wniosków. Nauczy się metod przygotowania i prezentowania referatów i dyskusji naukowej. Seminarium przygotuje studenta do napisania i opracowania pracy dyplomowej.

Literatura:

Literatura jest związana z realizowanym tematem pracy dyplomowej oraz pozycji opisujących jak napisać poprawnie pracę dyplomową:

S. Urban, W. Ładoński, 2001, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wyd. Akademii Komicznej, Wrocław.

J. Pieter, 1995, Zarys metodologii pracy naukowej, Ossolineum, Warszawa

A. Pułło, 2000, Prace magisterskie i licencjacie, wskazówki dla studentów, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Ocena składa się z następujących elementów:

1. przygotowanie i zreferowanie wybranego problemu badawczego – K_W05, K_W06, K_W07, K_U07, K_U08, K_K03;

2. Ocena aktywności na zajęciach, umiejętność formułowania pytań i prowadzenia dyskusji naukowej - K_W05, K_W11, K_U07, K_U08, K_U14, K_K03, K_K04, K_K05;

3. Napisanie pracy dyplomowej - – K_W05, K_W06, K_W07, K_W11, K_W14, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_K03, K_W04, K_W05.

Ostateczna ocena według skali od 2 do 5.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Grzelak-Kostulska, Piotr Rosik
Prowadzący grup: Jadwiga Biegańska, Justyna Chodkowska-Miszczuk, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Arkadiusz Krawiec, Piotr Rosik, Roman Rudnicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Justyna Chodkowska-Miszczuk
Prowadzący grup: Jadwiga Biegańska, Justyna Chodkowska-Miszczuk, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Rafał Kot, Arkadiusz Krawiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Wiśniewski
Prowadzący grup: Jadwiga Biegańska, Justyna Chodkowska-Miszczuk, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Arkadiusz Krawiec, Krzysztof Rogatka, Paweł Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)