Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-SEMM2-TIR-1-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium II
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych problemów, procesów i zjawisk zachodzących w przestrzeni. Wiedza i umiejętności z zakresu turystyki i rekreacji obejmującej zagadnienia realizowane na studiach z zakresu turystyki i rekreacji (II stopnia).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (44 godz.):

- udział w seminariach - 24

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 20


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (76 godz.):

- przygotowanie do seminariów, studiowanie literatury - 20

- praca własna nad opracowaniem projektów, referatów lub prezentacji - 10

- napisanie pracy dyplomowej – 46


Łącznie: 120 godz (6 ECTS).


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma wiedzę w zakresie kategorii pojęciowych oraz terminologii turystyki i rekreacji, interdyscyplinarnego charakteru zjawiska turystyki, miejsca i znaczenia turystyki i rekreacji w systemie nauk i ich powiązania z innymi dyscyplinami naukowymi z obszaru nauk przyrodniczych, społecznych oraz obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej - K_W01;

W2: zna metody, narzędzia i techniki i przetwarzania danych w turystyce oraz rekreacji - K_W15.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi wykorzystywać różne źródła informacji dotyczące branży turystycznej i sportowo-rekreacyjnej, w tym literaturę przedmiotu - K_U02;

U2: wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie danych pochodzących z różnych źródeł, a wyniki badań prezentuje w formie prezentacji multimedialnych - K_U01;

U3: umie identyfikować i opisywać problemy w turystyce, rekreacji i sportu z wykorzystaniem technologii informacyjnych oraz metod statystycznych - K_U04;

U4: posiada umiejętność prawidłowego interpretowania zjawisk społecznokulturowych, gospodarczych, przestrzennych i przyrodniczych w ramach turystyki, rekreacji i sportu - K_U14;

U5: posiada umiejętność napisania pracy magisterskiej zgodnie z wymogami stawianymi rozprawom naukowych z zachowaniem rzetelności naukowej oraz ochroną własności intelektualnej K_U14


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

S1: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie oraz potrzebę ustawicznego uzupełniania wiedzy i uczestnictwa w różnych formach doskonalenia z zakresu turystyki, rekreacji i sportu - K_K01.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Opracowanie konspektu pracy dyplomowej. Wykonanie opracowania naukowego (pracy dyplomowej). Zreferowanie i dyskusja nad wybranymi problemami badawczymi poruszonymi w pracy dyplomowej.

Pełny opis:

W ramach seminarium student zaznajamia się ze współczesnymi problemami badawczymi turystyki i rekreacji, jej kierunkach rozwoju i podstawowymi koncepcjami badawczymi. Pozna metodologię i metody badawcze obejmujące zagadnienia z zakresu turystyki, rekreacji i sportu (w zależności od wyboru seminarium i tematu pracy dyplomowej). Zdobędzie umiejętność poszukiwania danych oraz ich selekcji pod kątem wiarygodności i możliwości wtórnego wykorzystania. Zapozna się z literaturą naukową oraz krytyczną jej oceną w celu uzyskania wiarygodnych informacji. Uzyska umiejętność analizy uzyskanych danych i formowania wniosków. Nauczy się metod przygotowania i prezentowania referatów i dyskusji naukowej. Seminarium przygotuje studenta do napisania i opracowania pracy dyplomowej.

Literatura:

Literatura jest związana z realizowanym tematem pracy dyplomowej oraz pozycji opisujących jak napisać poprawnie pracę dyplomową:

S. Urban, W. Ładoński, 2001, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wyd. Akademii Komicznej, Wrocław.

J. Pieter, 1995, Zarys metodologii pracy naukowej, Ossolineum, Warszawa

A. Pułło, 2000, Prace magisterskie i licencjacie, wskazówki dla studentów, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

1. przygotowanie i zreferowanie wybranego problemu badawczego – K_W01, K_W15, K_U02, K_U01, K_U04. K_U14

2. Ocena aktywności na zajęciach, umiejętność formułowania pytań i prowadzenia dyskusji naukowej - K_W01, K_W15, K_U02, K_U01, K_U04. K_U14;

3. Napisanie pracy dyplomowej - – K_W01, K_W15, K_U02, K_U01, K_U04. K_U14, K_K01.

Ostateczna ocena według skali od 2 do 5.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Araźny, Magdalena Hagner-Derengowska, Tomasz Karasiewicz, Stefania Środa-Murawska
Prowadzący grup: Andrzej Araźny, Jadwiga Biegańska, Przemysław Charzyński, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Magdalena Hagner-Derengowska, Edyta Kalińska, Tomasz Karasiewicz, Marek Kejna, Arkadiusz Krawiec, Radosław Muszkieta, Ireneusz Sobota, Dariusz Sokołowski, Daniela Szymańska, Stefania Środa-Murawska, Walerij Żukow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Karasiewicz, Stefania Środa-Murawska
Prowadzący grup: Andrzej Araźny, Przemysław Charzyński, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Magdalena Hagner-Derengowska, Tomasz Karasiewicz, Radosław Muszkieta, Dariusz Sokołowski, Stefania Środa-Murawska, Marcin Świtoniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński, Ireneusz Sobota, Stefania Środa-Murawska
Prowadzący grup: Czesław Adamiak, Przemysław Charzyński, Elżbieta Grzelak-Kostulska, Tomasz Karasiewicz, Arkadiusz Krawiec, Ireneusz Sobota, Stefania Środa-Murawska, Marcin Świtoniak, Walerij Żukow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)