Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium magisterskie III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-SEMMGR3-G-2-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie III
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty dla kierunku - GEOGRAFIA
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość podstawowych problemów związanych z funkcjonowaniem, procesami i zjawiskami zachodzącymi w naukach geograficznych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (15 godz.):

- udział w seminariach – 15

- udział w konsultacjach - 5

Metody dydaktyczne:

Seminarium stanowi indywidualne wystąpienie magistranta podczas którego przedstawiany jest postęp w pracy magisterskiej. Wystąpienie ma charakter audiowizualny (w przypadku seminariów stacjonarnych) lub w postaci wideo na platformie Teams lub Zoom (w przypadku seminariów on-line).

Skrócony opis:

Celem seminarium magisterskiego jest przedstawienie aktualnego postępu studenta nad pracą magisterską i ma charakter prezentacji audiowizualnej magistranta po której następuje dyskusja i uwagi od osób uczestniczących w seminarium.

Pełny opis:

Seminarium w semestrze zimowym 2020/21 odbywa się na platformie Teams lub Zoom. Podczas każdego ze spotkań magistranci prezentują (wideo) postęp swoich prac w ramach ich pracy magisterskiej, po którym następuje dyskusja całej grupy.

Pierwsze zajęcia są zajęciami wprowadzającymi, gdzie Koordynator zapoznaje uczestników z planem seminarium oraz przedstawia główne założenia i wytyczne dla pracy magisterskiej.

Wykonanie opracowania naukowego uwzględniającego wszystkie etapy badań z zakresu wybranych problemów badawczych. Zreferowanie i dyskusja nad wybranymi problemami badawczymi.

Literatura:

Literatura indywidualna w zależności od tematyki pracy magisterskiej.

Ponadto:

F. Plit, 2007, Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii, UW, Wa-wa.

S. Urban, W. Ładoński, 2001, Jak napisać dobrą pracę magisterską, Wyd. Akademii Komicznej, Wrocław.

A. Pułło, 2000, Prace magisterskie i licencjacie, wskazówki dla studentów, Wyd. Prawnicze PWN, Warszawa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Kalińska
Prowadzący grup: Jadwiga Biegańska, Przemysław Charzyński, Justyna Chodkowska-Miszczuk, Edyta Kalińska, Arkadiusz Krawiec, Paweł Molewski, Roman Rudnicki, Ireneusz Sobota, Daniela Szymańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ireneusz Sobota
Prowadzący grup: Andrzej Araźny, Jadwiga Biegańska, Justyna Chodkowska-Miszczuk, Michał Jankowski, Ireneusz Sobota, Daniela Szymańska, Stefania Środa-Murawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Weckwerth
Prowadzący grup: Jadwiga Biegańska, Piotr Hulisz, Roman Rudnicki, Ireneusz Sobota, Piotr Weckwerth
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)