Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Systemy operacyjne i podstawy programowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-SOPP-GI-1-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0613) Tworzenie i analiza oprogramowania i aplikacji Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Systemy operacyjne i podstawy programowania
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość matematyki szkolnej na poziomie podstawowym. Podstawowa obsługa komputera (uruchomienie aplikacji, korzystanie z serwisów www, obsługa prostego edytora tekstowego).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

15h - laboratoria,

15h - praca własna - bieżące przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury,

15h - praca własna - przygotowywanie zadań domowych

10h - praca własna - przygotowanie do zaliczenia


Efekty uczenia się - wiedza:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- zna zasady działania i budowy współczesnych systemów operacyjnych (Windows, UNIX, Linux);

- zna zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące programowania, w szczególności algorytmy i podstawowe elementy języka programowania;

- ma rozszerzoną wiedzę w zakresie nauk ścisłych (informatyka)

- ma wiedzę w zakresie nowoczesnych specjalistycznych narzędzi geoinformatycznych służących pozyskiwaniu, analizie i wizualizacji danych geograficznych

- ma świadomość znaczenia nowoczesnych technologii i technik badawczych w zakresie systemów informacji geograficznej w rozwoju cywilizacyjnym, w tym w obszarze nauk przyrodniczych, ścisłych i technicznych.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- potrafi sprawnie i bezpiecznie pracować z systemem operacyjnym;

- potrafi projektować algorytmy i pisać proste programy je implementujące

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po ukończeniu przedmiotu student:

Po zakończeniu przedmiotu student:

- skutecznie przekazuje innym swoje myśli w zrozumiały sposób; właściwie posługuje się terminologią fachową,

- jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania; dba o szczegół; jest systematyczny,

- dostrzega zależności i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki,

- ma rozszerzoną wiedzę w zakresie nauk ścisłych (K_W03)

- wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy z zakresu obsługi komputera i oprogramowania użytkowego oraz specjalistycznego (K_K01, K_K02)

Metody dydaktyczne:

Zagadnienia dyskutowane na tym przedmiocie podawane są studentom w formie krótkich wykładów informacyjnych i problemowych przeplatanych pokazami. Zajęcia laboratoryjne pozwalają pogłębić wiedzę przyswojoną w czasie wykładów.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Zadaniem zajęć laboratoryjnych jest:

• zapoznanie słuchaczy z zasadami działania i budowy współczesnych systemów operacyjnych (Windows, UNIX, Linux) ich możliwościami i funkcjami oferowanymi użytkownikom oraz sposobami bezpiecznego korzystania z sieciowego systemu komputerowego;

• nabycie praktycznych umiejętności sprawnej i bezpiecznej pracy z systemem operacyjnym;

• wprowadzenie słuchaczy w podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne programowania, w szczególności, zapoznanie ich z terminologią i wybranymi zagadnieniami teorii algorytmów oraz elementami języka programowania;

• zdobycie praktycznych umiejętności implementacji prostych algorytmów.

Pełny opis:

1. System komputerowy. System operacyjny. Rozwój systemów operacyjnych. Przykłady systemów operacyjnych. Skrótowe omówienie poszczególnych systemów operacyjnych. Wady i zalety systemów operacyjnych.

2. Systemy plików. Organizacja plików. Metody dostępu. Struktura katalogowa. Zarządzanie plikami w systemach Unix i Windows.

3. Praca w systemie Windows: instalacja oprogramowania, dostosowywanie systemu do wymagań użytkownika, korzystanie z sieci Internet.

4. Praca w systemie Unix/Linux.

5. Algorytmy - wstęp. Pojęcie algorytmu, definicja algorytmu. Przykłady algorytmów rozwiązujących proste zadania. Języki zapisu algorytmów: schematy blokowe, języki programowania.

6. Język programowania. Przegląd podstawowych typów prostych (typy całkowite, rzeczywiste, logiczny, znakowy). Zmienne i stałe. Podstawowe struktury sterujące (instrukcje: warunkowe, iteracji ograniczonej i warunkowej). Syntaktyka i semantyka instrukcji. Zapisywanie algorytmów za pomocą instrukcji. Struktura programu. Kompilacja programów. Obsługa wejścia i wyjścia. Środowiska programistyczne.

7. Dane i ich struktury. Przegląd podstawowych struktur danych. Deklaracje typów strukturalnych: tablice, rekordy. Przykłady użycia poszczególnych typów.

8. Procedury i funkcje.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Silberschatz, J.L. Peterson, G. Gagne, Podstawy systemów operacyjnych. WNT, Warszawa 2005.

2. A.S. Tanenbaum, Systemy Operacyjne, Wydanie III, Wydawnictwo Helion, 2010.

3. N. Wirth, Algorytmy + struktury danych = programy, WNT, Warszawa.

4. Dowolny podręcznik programowania w języku Python.

Literatura uzupełniająca:

1. W. Stallings, Systemy operacyjne. Struktura i zasady budowy, PWN, 2006.

2. D. Harel, Rzecz o istocie informatyki: Algorytmika, WNT, Warszawa.

3. L. Banachowski, K. Diks, W. Ryttter, Algorytmy i struktury danych, WNT, Warszawa.

4. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest, C. Stein, Wprowadzenie do algorytmów, WNT, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

przygotowanego i wygłoszonego referatu na zadany temat,

zadania zaliczeniowego

wyników uzyskanych za samodzielne wykonanie zadań rozwiązywanych na zajęciach,

wyników uzyskanych za samodzielne wykonanie zadań domowych,

aktywności na zajęciach,

wyników wejściówek (opcjonalnie).

Dodatkowo na ocenę końcową składają się:

systematyczność,

rozwiązywanie zadań dla chętnych,

obecność.

Dopuszczalny limit nieobecności na zajęciach: 1 raz.

Uwaga: Zwolnienie lekarskie należy dostarczyć w terminie 2 tygodni od nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Leśniak
Prowadzący grup: Krzysztof Leśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Leśniak
Prowadzący grup: Krzysztof Leśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Daab
Prowadzący grup: Dominika Daab
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)