Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-TI-GP-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0611) Computer use Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem prowadzącego:

- udział w ćwiczeniach - 30 godzin,

- udział w konsultacjach - 10 godzin

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie notatek: 5 godzin,

- przygotowanie do kolokwium: 5 godzin


w sumie: 50 godzin.

Efekty uczenia się - wiedza:

W01: ma wiedzę w zakresie zastosowania technologii informacyjnych na poziomie pozwalającym na gromadzenie, przetwarzanie, wizualizację, a także opisywanie i interpretowanie zjawisk przyrodniczych, społecznych oraz gospodarczych - K_W06

W02: zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego - K_W10


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: wykorzystuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze stosowane w pakietach programów informacyjnych wykorzystywanych w badaniach przyrodniczych - K_U01, K_U05, K_U13

U2: wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne z zakresu technologii informacyjnych - K_U03, K_U07


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, poszerzania wiedzy z zakresu technologii informacyjnych K_K01, K_K05,

K2: jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych w tym pracy przy komputerze K_K06


Metody dydaktyczne:

ćwiczenia laboratoryjne - komputerowe

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie umiejętności z zakresu wykorzystania pakietu MS Office w badaniach i prezentacji wyników analiz przyrodniczych. Problematyka ćwiczeń ściśle związana jest z wymaganiami egzaminacyjnymi Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence), formułowanymi przez Polskie Towarzystwo Informatyczne. Ćwiczenia obejmują kilka bloków tematycznych, pozwalających na sprawne posługiwanie się i zastosowanie pakietu biurowego MS Office w aspekcie pozyskiwania, przetwarzania i przedstawiania wyników badań z zakresu nauk o Ziemi.

Pełny opis:

Szczegółowa problematyka:

1. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych.

System operacyjny Windows tworzenie i modyfikowanie plików oraz folderów, ustawienia w oknie folderów, korzystanie z pomocy, wyszukiwanie plików i folderów. Budowa komputera klasy PC, pojęcia: hardware, software, dane i ich reprezentacja w pamięci komputera, program komputerowy.

2. Edytor tekstów Word

Wprowadzenie do pracy w edytorze tekstów. Zasady poprawnej edycji tekstów, formatowanie akapitów. Listy numerowane, punktowane i wielopoziomowe. Zastosowanie tabulatorów i sekcji. Tworzenie i modyfikowanie tabel. Tworzenie dokumentów korespondencji seryjnej. Korespondencja seryjna – metody zaawansowane. Praca z dużymi dokumentami (wstawianie rysunków, tworzenie spisu treści).

3. Arkusze kalkulacyjne

Podstawy pracy w arkuszu kalkulacyjnym. Edycja i przeglądanie danych w arkuszach. Listy i tabele w arkuszu. Obliczenia i formuły w arkuszu. Formatowanie komórek. Tworzenie i modyfikowanie wykresów (liniowy, słupkowy, dwu-osiowo liniowo-słupkowy). Przygotowanie arkusza do druku, dostosowywanie ustawień arkusza i usprawnianie pracy w Excelu.

4. Grafika menedżerska i prezentacyjna

Wprowadzenie do PowerPointa – tworzenie prezentacji z szablonu. Tekst w prezentacji, obiekty graficzne, wykresy i diagramy. Przygotowanie pokazu, animacje, przejścia slajdów, prezentacja ciągła. Tworzenie szablonów, wzorców.

5. Prawo autorskie

Utwory objęte prawem autorskim. Zasady wykorzystania utworów objętych prawem autorskim. Wyszukiwanie zasobów na licencji CC. Sposoby cytowania literatury i źródeł. Oprogramowanie Mendeley. Bazy danych geograficznych (Geoportal, baza IMGW PIB, baza GIOŚ, GUS itp.).

Literatura:

1 - Kopertowska-Tomczak M., Przetwarzanie tekstów, Seria ECUK - moduł 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009.

2 - Kopertowska-Tomczak M., Arkusze kalkulacyjne, Seria ECUK - moduł 4, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, 2009.

3 - Kopertowska-Tomczak M., Grafika menedżerska i prezentacyjna, Seria ECUK - moduł 6, Wydawnictwo Naukowe PWN , 2007

4 - Skorupski, Podstawy budowy i działania komputerów, WkiŁ, Warszawa 1996.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium praktyczne.

Wymagany próg na ocenę (zaliczenia pisemne):

50% ¬– ocenę dostateczną

60% – ocenę plus dostateczną

70% – ocenę dobrą

80% – ocenę plus dobrą

90% – ocenę bardzo dobrą

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Pospieszyńska
Prowadzący grup: Mateusz Ćwiek, Aleksandra Pospieszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Pospieszyńska
Prowadzący grup: Mateusz Ćwiek, Aleksandra Pospieszyńska, Marcin Sykuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)