Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Turystyka kulturowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-TKUL-TIR-2-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (1015) Podróże, turystyka i wypoczynek
Nazwa przedmiotu: Turystyka kulturowa
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Elementarna wiedza z zakresu turystyki i rekreacji

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykladach -15

- udział w ćwiczeniach – 15


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń i wykladow – 10

- pisanie prac, projektów- 5

- czytanie literatury- 5

- przygotowanie do zaliczenia- 10


Łącznie: 60 godz. ( 2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - ma wiedzę o interdyscyplinarnym charakterze turystyki i jej miejscu i powiazaniach w systemie nauk przyrodniczych, społecznych - K_W01

W2 - zna pojęcia z zakresu turystyki kulturowej - K_W02

W3 - wie jak wykorzystywać walory kulturowe regionu na potrzeby tworzenia przedsięwzięć związanych z zagospodarowaniem turystycznym i rekreacyjnym przestrzeni geograficznej oraz organizacją ruchu turystycznego - K_W08


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - potrafi analizować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, gospodarcze) w zakresie turystyki kulturowej- K_U01

U2 - potrafi pozyskiwać dane oraz wykorzystać różne źródła informacji dotyczące sektora turystyki kulturowej - K_U02

U3 - wykorzystuje literaturę naukową w języku polskim i angielskim z zakresu turystyki kulturowej- K_U03.

U4 – charakteryzuje wybrane formy turystyki kulturowej - K_U01

U5 – potrafi analizować sylwetkę turysty kulturowego - K_U01


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, uzupełniania wiedzy z zakresu turystyki kulturowej- K_K01

K2 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, pełniąc w niej różne role, np. przewodnika, wykazując szacunek wobec odmiennych kultur i różnych środowisk społecznych - K_K02


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna eksponująca:

- pokaz.

Metoda dydaktyczna podająca:

- opis, pogadanka.

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa, giełda pomysłów, projektu, studium przypadku.

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do fikcyjnych sytuacji, metody wymiany i dyskusji.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami związanymi z turystyką kulturową.

Pełny opis:

1.Konceptualizacja pojęcia turystyki kulturowej, podział turystyki kulturowej, typologia atrakcji kulturowych;

2. Rozwoj turystyki kulturowej,”old” vs. „new”;

3. Zarzadzanie dziedzictwem kulturowym a rozwój turystyki

4. Profil turysty kulturowego;

5. W kręgu wydarzeń, rola eventów w turystyce kulturowej; szlaki turystyki kulturowej;

6. Wybrane formy turystyki kulturowej: turystyka literacka i filmowa, turystyka popkulturowa, turystka religijna i pielgrzymkowa;

7. Turystyka dziedzictwa kulturowego i kultury wspolczesnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• K. Buczkowska, 2008. Turystyka Kulturowa, AWF Poznań;

• K. Buczkowska, 2014. Portret współczesnego turysty kulturowego, AWF Poznań;

• M. Ivanovic, 2008, Cultural tourism, Juta and Company Ltd

- T. Jędrysiak, 2008. Turystyka Kulturowa, PWE Warszawa;

• Mikos von Rohrscheidt, 2008. Turystyka Kulturowa, Fenomen Potencjał Perspektywy, GWSHM, Gniezno

• Krakowiak, A. Stasiak (Red.), 2014. Kultura i Turystyka – w kręgu wydarzeń;

• Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska (Red.), 2011. Kultura i Turystyka – wspólna droga;

• J. Latosińska, J. Mokras-Grabowska (Red.), 2016. Kultura i Turystyka – sacrum i profanum;

Literatura uzupełniająca:

• J. Connell, 2012. Film tourism - Evolution, progress and prospects, Tourism Management 33: 1007-1029;

• Hoppen, L. Brown, A. Fyall, 2014. Literary tourism: Opportunities and challenges for the marketing and branding of destinations?, Journal of Destination Marketing & Management 3: 37–47;

• M. Stausberg, 2011. Religion and Tourism, Routlege, Oxon, UK.

• J. Gołuchowski, Z. Spyra, 2011. Zarządzanie w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Katowice

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

cwiczenia

projekt - K_U01, K_U02, K_U03

wyklad

zaliczenie pisemne- K_W01, K_W02, K_W08, K_U01

Kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w formie testu (pytania otwarte/pytania zamknięte)

3.0 – 51-60%; 3.5 – 61-70%; 4.0 – 71-80%; 4.5 – 81-90%; 5.0 – 91-100% - K_W01, K_W02, K_W08Projekt

3.0 – 51-60%; 3.5 – 61-70%; 4.0 – 71-80%; 4.5 – 81-90%; 5.0 – 91-100% - K_U01, K_U02, K_U03

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefania Środa-Murawska
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński, Stefania Środa-Murawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stefania Środa-Murawska
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński, Stefania Środa-Murawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński, Stefania Środa-Murawska
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński, Stefania Środa-Murawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.