Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wprowadzenie do grafiki komputerowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-WDGK-GI-1-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0611) Computer use
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do grafiki komputerowej
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość matematyki szkolnej na poziomie podstawowym. Podstawowa obsługa komputera (uruchomienie aplikacji, korzystanie z serwisów www, obsługa prostego edytora tekstowego).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

15h - wykład,

15h - laboratoria,

20h - praca własna - bieżące przygotowanie do zajęć, studiowanie literatury,

20h - praca własna - przygotowywanie zadań domowych

15h - praca własna - przygotowanie do zaliczenia

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

- ma rozszerzoną wiedzę w zakresie nauk ścisłych (informatyka);

- ma wiedzę w zakresie nowoczesnych specjalistycznych narzędzi geoinformatycznych służących pozyskiwaniu, analizie i wizualizacji danych geograficznych

- ma podstawową wiedzę dotyczącą grafiki komputerowej

- ma świadomość znaczenia nowoczesnych technologii i technik badawczych w zakresie systemów informacji geograficznej w rozwoju cywilizacyjnym, w tym w obszarze nauk przyrodniczych, ścisłych i technicznych.


Efekty uczenia się - umiejętności:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- zna podstawy programowania grafiki rastrowej oraz podstawy grafiki wektorowej zarówno 2D jak i 3D,

- zna podstawowe pojęcia występujące w grafice,

- ma praktyczną umiejętność tworzenia i obróbki grafiki rastrowej,

–zna metody tworzenia i obróbki grafiki wektorowejEfekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Po zakończeniu przedmiotu student:

- skutecznie przekazuje innym swoje myśli w zrozumiały sposób; właściwie posługuje się terminologią fachową,

- jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania; dba o szczegół; jest systematyczny

- dostrzega zależności i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki

- ma rozszerzoną wiedzę w zakresie nauk ścisłych (K_W03)

- wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy z zakresu obsługi komputera i oprogramowania użytkowego oraz specjalistycznego (K_K01, K_K02)

Metody dydaktyczne:

Zagadnienia dyskutowane na tym przedmiocie podawane są studentom w formie wykładów informacyjnych i problemowych przeplatanych pokazami działania programu graficznego. Wykłady uzupełnione są zajęciami laboratoryjnymi poświęconymi pracy z edytorem grafiki rastrowej, pozwalającymi pogłębić wiedzę przyswojoną w czasie wykładów.

Metody dydaktyczne eksponujące:

- inscenizacja
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

W ramach wykładu przedstawione zostaną podstawy programowania grafiki rastrowej oraz podstawy grafiki wektorowej zarówno 2D jak i 3D. Omówione będą podstawowe pojęcia występujące w grafice. Przedyskutowane zagadnienia barwy i koloru, problemy transformacji geometrycznych oraz przetwarzania i obróbki grafiki rastrowej.

Celem zajęć laboratoryjnych jest nabycie praktycznej umiejętności tworzenia i obróbki grafiki rastrowej oraz zapoznanie się z metodami tworzenia i obróbki grafiki wektorowej.

Pełny opis:

1. Grafika komputerowa — definicja, rodzaje i zastosowania.

2. Modele kolorów.

3. Obraz cyfrowy — powstawanie i właściwości. Reprezentacja obrazu cyfrowego.

4. Obrazy bitmapowe i wektorowe. Różnice. Wady i zalety.

5. Grafika bitmapowa:

• Czym jest grafika rastrowa (bitmapowa)

• Programy do tworzenia grafiki rastrowej

• Piksel

• Rozdzielczość

• Kolor i głębia bitowa

• Formaty plików, opis i ich zastosowanie

• Pozyskiwanie obrazów

• Opis narzędzi

• Maski standardowe i maski wrażliwe na kolory

• Filtry i efekty artystyczne

• Retusz i narzędzia polepszania jakości obrazu

• Narzędzia zamiany kolorów

• Wypełnienia obiektów

• Praca z przezroczystością i narzędziami korekcji

• Praca z maskami zwykłymi

• Zasady fotomontażu

• Klonowanie

• Właściwości obrazu

• Zmiana właściwości obrazu

• Efekty, filtry. Retusz zdjęć

• Przegląd efektów.

• Warstwy.

6. Grafika wektorowa:

• Idea wektorowego zapisu grafik

• Przykłady formatów wektorowych

• Transformacje.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. J. Lansdown, Grafika komputerowa, Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1990.

2. Grafika komputerowa : metody i narzędzia / pr. zbior. pod red. Jana Zabrodzkiego, Warszawa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1994.

3. W. Gajda, GIMP w zastosowaniach, Warszawa, MIKOM, 2007.

Literatura uzupełniająca:

1. K. Murray, Grafika komputerowa – samouczek, Warszawa, Intersoftland, 1993.

2. W. Gajda, GIMP : ćwiczenia praktyczne, Gliwice, Helion, 2011.

Metody i kryteria oceniania:

WYKŁAD

Zaliczenie wykładu odbywa się na przygotowanego i wygłoszonego referatu na zadany temat.

Ocenę można sobie podwyższyć przesyłając rozwiązania dodatkowych zadań dla chętnych.

Na wykładach NIE będzie sprawdzana obecność.

Wykład stanowi merytoryczne i praktyczne wprowadzenie do ćwiczeń.

Aspekty omawiane na wykładzie nie będą ponownie prezentowane na ćwiczeniach.

Na wykładzie będą prezentowane przykłady, które nie będą już powtarzane na ćwiczeniach.

Ćwiczenia będą w znacznej części poświęcone samodzielnej pracy mającej na celu jak najlepsze poznanie narzędzia i osiągnięcie możliwie dużej biegłości w posługiwaniu się nim.

ĆWICZENIA

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

wyników z kolokwiów (co najmniej 1 kolokwium praktyczne),

wyników uzyskanych za samodzielne wykonanie zadań rozwiązywanych na zajęciach,

wyników uzyskanych za samodzielne wykonanie zadań domowych,

aktywności na zajęciach,

wyników wejściówek (opcjonalnie).

Dodatkowo na ocenę końcową składają się:

systematyczność,

rozwiązywanie zadań dla chętnych,

obecność.

Dopuszczalny limit nieobecności na zajęciach: 1 raz.

Uwaga: Zwolnienie lekarskie należy dostarczyć w terminie 2 tygodni od nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamila Barylska
Prowadzący grup: Kamila Barylska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Leśniak
Prowadzący grup: Krzysztof Leśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Leśniak
Prowadzący grup: Krzysztof Leśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Leśniak
Prowadzący grup: Krzysztof Leśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Kurs odbywa się przez Moodle Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej ( https://moodle.umk.pl/WNOZIGP/ ), gdzie nosi nazwę ,,Wprowadzenie do grafiki komputerowej" i występuje w podkategorii /Kursy ( https://moodle.umk.pl/WNOZIGP/course/index.php?categoryid=2 ). W Moodle znajduje się odsyłacz do Big Blue Button ,,SOiPP zajęcia on-line", poprzez który będą prowadzone zajęcia zdalne wedle planu. Klucz do kursu zostanie rozesłany osobom występującym na liście uczestników przedmiotu w systemie USOS.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.