Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wprowadzenie do grafiki komputerowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-WDGK-GI-1-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0611) Computer use Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do grafiki komputerowej
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w laboratoriach – 15h

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

- przygotowanie do kolokwium – 20h

- realizacja projektu – 15h

Łącznie: 50 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: ma wiedzę w zakresie podstawowej terminologii stosowanej w grafice komputerowej (grafiki rastrowej i animacji 2D (K_W07)),

W2: zna oprogramowanie darmowe do grafiki komputerowej (grafiki rastrowej i animacji 2D (K_W07)),

W3: zna metody tworzenia, obróbki i transformacji grafiki komputerowej (grafiki rastrowej i animacji 2D (K_W07)).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi zastosować wiedzę teoretyczną w zakresie podstaw grafiki komputerowej (grafiki rastrowej i animacji 2D (K_U05)),

U2: wykazuje umiejętność wykonywania przekształceń i przetworzeń obrazów (grafika rastrowa) (K_U05),

U3: wykazuje umiejętność wykonywania podstawowych animacji 2D (K_U05),

U4: wykazuje znajomość zastosowania wybranego darmowego oprogramowania do grafiki komputerowej (grafiki rastrowej i animacji 2D (K_U05)).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi samodzielnie rozwijać swoje zainteresowania w zakresie oprogramowania darmowego do grafiki komputerowej (grafiki rastrowej i animacji 2D (K_K01),

K2: rozumie znaczenie odpowiedzialności zawodowej (K_K03).

Metody dydaktyczne:

pokaz, metoda ćwiczeniowa, laboratoryjna

Skrócony opis:

Przekazanie studentom podstawowej i praktycznej wiedzy w zakresie grafiki komputerowej (grafiki rastrowej i animacji 2D).

Pełny opis:

1. Wprowadzenie do grafiki rastrowej. Podstawowe pojęcia i oprogramowanie.

2. Wprowadzenie do GIMP. Interfejs użytkownika i podstawowe operacje na pliku. Praca na warstwach.

3. Przekształcanie obrazów. Przekształcenia geometryczne obrazu.

4. Zaawansowane przetwarzanie obrazów. Kanały, filtry i przetwarzanie kolorów.

5. Podstawy animacji 2D.

Literatura:

Literatura podstawowa (obowiązkowa):

W. Gajda, GIMP w zastosowaniach, MIKOM, Warszawa, 2007.

R. Parent, Animacja komputerowa Algorytmy i techniki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2011.

Literatura uzupełniająca (nieobowiązkowa):

M. Łatasiewicz, Elementy grafiki komputerowej w procesie przygotowania publikacji do druku : skrypt do zajęć laboratoryjnych, Kielce : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, 2007.

Metody i kryteria oceniania:

Uzyskanie pozytywnej oceny warunkuje:

- frekwencja na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona);

- otrzymanie pozytywnej oceny z zaliczenia pisemnego (kolokwium z grafiki rastrowej) - zagadnienia dotyczące grafiki rastrowej w ramach W1, W2, W3, U1, U2, U4.

- projekt z animacji 2D - zagadnienia dotyczące animacji w ramach W1, W2, W3, U1, U3, U4.

Wymagany próg na ocenę (zaliczenia pisemne):

50% ¬– ocenę dostateczną

60% – ocenę plus dostateczną

70% – ocenę dobrą

80% – ocenę plus dobrą

90% – ocenę bardzo dobrą

Praktyki zawodowe:

nie przewiduje się

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Leśniak
Prowadzący grup: Krzysztof Leśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Leśniak
Prowadzący grup: Krzysztof Leśniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Pilarska
Prowadzący grup: Agnieszka Pilarska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)