Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Współczesne przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-WPSG-G-2-S2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Współczesne przemiany społeczno-gospodarcze w Polsce
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy: Przedmioty dla kierunku - GEOGRAFIA
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

100 godz:

30 godz. - wykłady,

15 godz. ćwiczeń

5 godz. - konsultacje

30 godz. - przygotowanie do zajęć

20 godz. - przygotowanie do testu


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma podstawową wiedzę na temat zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w Polsce, zwłaszcza w okresach transformacji ustrojowej i integracji z Unią Europejską – K_W01;

W2: Rozumie zmiany i zagrożenia środowiska powodowane działalnością człowieka; potrafi ocenić przemiany społeczno-gospodarcze z punktu widzenia rozwoju zrównoważonego – K_W02;

W3: Posiada niezbędny zasób informacji dotyczący metod analizy procesów społeczno-demograficznych i gospodarczych w Polsce – K_W03.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Pozyskuje wiedzę i dane z literatury, baz danych oraz innych źródeł na temat przemian społeczno-gospodarczych w Polsce - K_U01;

U2: Analizuje, interpretuje i wyjaśnia zjawiska i procesy związane z przemianami społeczno-gospodarczymi w Polsce oraz ich przyczyny i konsekwencje, zarówno pozytywne jak i negatywne - K_U02, K_U04;

U3: Analizuje i ocenia stan zagospodarowania przestrzennego Polski wykorzystując metody analityczne - K_U07.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, widzi potrzebę ciągłego doskonalenia się i podnoszenia kompetencji zawodowych - K_K01;

K2: Potrafi działać w zespole; współdziałając ze specjalistami z innych dziedzin - K_K02;


Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- klasyczna metoda problemowa

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie głównych kierunków współcześnie zachodzących przemian społeczno-gospodarczych w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem okresu członkostwa w UE,

Zawiera omówienie szeregu zagadnień społeczno-demograficznych, gospodarczych i infrastrukturalnych – ich zróżnicowania przestrzennego oraz oceny tempa i kierunków zmian.

Pełny opis:

W nawiązaniu do stanu w okresie gospodarki socjalistycznej i okresu przejścia od gospodarki centralnie planowanej do rynkowej (lata 1989-2003), przedmiot dotyczy charakterystyki przemian społeczno-gospodarczych w okresie członkostwa Polski w UE (od 2004, ze szczególnym uwzględnieniem ostatnio zakończonej perspektywy 2007-2013), z wydzieleniem dwóch ujęć - regionalnego (gł. woj. kujawsko-pomorskie) i ogólnopolskiego.

Obejmuje trzy zasadnicze bloki tematyczne:

1.Przemiany społeczno-gospodarcze – informacje wprowadzające;-

2.Przemiany społeczno-demograficzne i osadnicze wraz z infrastrukturą społeczną;

3.Przemiany gospodarcze wraz z infrastrukturą techniczną.

Tematy wykładów obejmują następujące zagadnienia:

- podstawowe pojęcia dot. rozwoju społeczno-gospodarczego;

- problemy procesu transformacji ustrojowej;

- zróżnicowanie przestrzeni społeczno-gospodarczej Polski;

- Specjalne Strefy Ekonomiczne;

- obszary problemowe;

- przemiany struktur terytorialnych i systemu osadniczego Polski;

- przemiany struktury przestrzennej rolnictwa Polski (z wydzieleniem sześciu segmentów analizy: jakość i użytkowanie ziemi, struktura agrarna, cechy społeczne rolnictwa, wyposażenie techniczne gospodarstw rolnych, struktura produkcji rolniczej, cechy produkcyjno-dochodowe gospodarstw rolnych);

- kierunki rozwoju obszarów wiejskich w Polsce (z wydziele- niem sfer: społecznej, gospodarczej i infrastrukturalnej)

Ćwiczenia – tematyka

- Zmiany liczby ludności w latach 1988-2002-2016 w wybranym regionie wg gmin i powiatów,

- Zmiany poziomu i natężenia ruchu naturalnego ludności w latach 1995-2002-2016 w wybranym regionie wg gmin i powiatów,

- Migracje zewnętrzne i zagraniczne w latach 1995-2002-2016 w wybranym regionie wg gmin i powiatów,

- Zmiany poziomu zatrudnienia oraz bezrobocia w latach 1995-2002-2016 w wybranym regionie wg gmin i powiatów,

- Ważniejsze elementy infrastruktury społecznej i zmiany jej dostępności w latach 1995-2002-2016 w wybranym regionie wg gmin i powiatów,

- Zmiany aktywności podmiotów gospodarczych w latach 1995-2002-2016 w wybranym regionie wg gmin i powiatów,

- Budownictwo mieszkaniowe – jego stan i zmiany w latach 2002-2016 w wybranym regionie wg gmin i powiatów,

- Zmiany poziomu infrastruktury technicznej w latach 1995-2002-2016 w wybranym regionie wg gmin i powiatów,

Zmiany liczby i poziomu dostępności obiektów handlowych w latach 2008-2016 w wybranym regionie wg gmin i powiatów.

Literatura:

Bałtowski M. Miszewski M., 2015, Transformacja gospodarcza w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa.

Barański M. Wiśniewski J., (2014), 25 lat transformacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

Gomułka St., 2014, Transformacja gospodarczo-społeczna Polski 1989-2014 i współczesne wyzwania, Nauka 3/2014, s. 7-16.

Kołodko G., Tomkiewicz J. (red.), 2009, 20 lat transformacji. Osiągnięcia, problemy, perspektywy, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.

Myna A., 2012, Modele rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej, Wyd. UMCS, Lublin.

Ocena poziomu spójności terytorialnej pod względem infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach wiejskich w kontekście wybranych aglomeracji miejskich w Polsce, IERiGŻ, 2016, Monografie Programu Wieloletniego, nr 41, Warszawa, s. 166.

Rudnicki R., 2001, Zmiany układu przestrzennego struktury agrarnej Polski Północnej w latach 1988-1998 (uwarunkowania – dynamika – kierunki), Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń, 231 s.

Rudnicki R., Kozłowski L., 2013, Obszary wiejskie województwa kujawsko-pomorskiego – diagnoza prospektywna (2002-2010) i wizja rozwoju do 2050 r., [w:] Polska wieś w perspektywie długookresowej – ujęcie regionalne (red. J. Bański), Studia Obszarów Wiejskich, t. XXXI, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 95-127.

Rudnicki R., 2016, Rolnictwo Polski. Studium statystyczno-przestrzenne (lata 2002-2010), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń.

Stanny M., 2013, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju obszarów wiejskich w Polsce, Wydawnictwo IRWiR, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

- na podstawie ocen uzyskanych z wykonanych zadań

Ocena końcowa wyliczana jako średnia uzyskanych ocen; do 3,39 – dostateczny, 3,40-3,74 – dostateczny plus, 3,75-4,19 – dobry, 4,20-4,50 – dobry plus, powyżej 4,50 – bardzo dobry.

Sprawdzane efekty kształcenia: W03, U01, U02, U04, U07.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Rudnicki
Prowadzący grup: Roman Rudnicki, Dariusz Sokołowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Sokołowski
Prowadzący grup: Dariusz Sokołowski, Paweł Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Wiśniewski
Prowadzący grup: Dariusz Sokołowski, Paweł Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)