Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko naturalne i gospodarkę

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-ZKSNG-GPX-1-S1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zmiany klimatu i ich wpływ na środowisko naturalne i gospodarkę
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu meteorologii, klimatologii i statystyki

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (35 godz.):

np.

- udział w wykładach - 30

- udział w ćwiczeniach –

- konsultacje z nauczycielem akademickim- 5


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (25 godz.):

np.

- przygotowanie do wykładu-

- przygotowanie do ćwiczeń –

- pisanie prac, projektów-

- czytanie literatury-

- przygotowanie do egzaminu-

- przygotowanie do kolokwium - 25


Łącznie: …60. godz. (2 pkt. ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Uzyskuje podstawową wiedzę dotyczącą charakteru zmian klimatu w historii Ziemi, szczególnie dla okresu ostatniego tysiąca lat K_W02

W2: Zna potencjalne czynniki (naturalne i antropogeniczne) determinujące pogodę i klimat oraz ich zmiany - K_W02

W3: Potrafi ocenić kierunek i tempo zmian i zmienności klimatu w różnych skalach czasowych i przestrzennych - K_W06, K_W07

W4: Posiada niezbędną wiedzę do oceny prawdopodobnych konsekwencji wpływu zmian klimatu na środowisko naturalne i gospodarkę - K_W02, K_W06, K_W07


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi wykorzystać i pogłębić uzyskaną wiedzę w celu jej zastosowania w gospodarce przestrzennej – K_U01

U2: Potrafi w sposób praktyczny z wykorzystaniem współczesnych metod analizy przestrzennej określić zależności między zmianami klimatu a środowiskiem naturalnym, społecznym i gospodarczym - K_U02, K_U04, K_U5

U3: Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystania potrzebnych informacji pochodzących z podstawowych źródeł na temat zmian klimatu i jego przyczyn,- K_U01, K-U05

U4: Wykorzystuje uzyskaną wiedzę dotyczącą zmian klimatu i jego przyczyn do analizy wpływu na środowisko naturalne i antropogeniczne - K_U02, K-U04


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Rozumie potrzebę aktualizacji swojej wiedzy z zakresu zmian klimatu i jego przyczyn - K_K01, K_K03

K2: Potrafi samodzielnie bądź w zespole w sposób wiarygodny i rzetelny ocenić konsekwencje zmian klimatu dla środowiska naturalnego, społecznego i gospodarczego z podaniem racjonalnych rozwiązań - K_K02, K_K03, K_K04, K_K05

K3: Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania - K_K03, K_K04


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny i problemowy z prezentacjami multimedialnymi

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Przedstawienie współczesnego stanu wiedzy na temat zmian klimatu w różnych skalach czasowych i przestrzennych oraz przyczyn ich zmian. Poznanie metod rekonstrukcji paleoklimatów i metod stosowanych do konstrukcji scenariuszy przyszłego klimatu. Omówienie wpływu dotychczasowych i przyszłych zmian klimatu na środowisko naturalne i antropogeniczne.

Pełny opis:

Cel przedmiotu: Przedstawienie w sposób kompleksowy, a jednocześnie syntetyczny, współczesnego stanu wiedzy z zakresu zmian klimatu globalnego oraz jego przyczyn. Poznanie metod rekonstrukcji paleoklimatów i metod stosowanych do konstrukcji scenariuszy przyszłego klimatu. Przedstawienie podstawowych zależności istniejących między klimatem i jego zmianami a kształtowaniem się środowiska naturalnego i antropogenicznego.

Treść przedmiotu: Definicje i terminologia odnoszące się do zmian klimatu. System klimatyczny i czynniki nim rządzące. Przyczyny zmian klimatu w różnych skalach czasowych i przestrzennych. Metody rekonstrukcji paleoklimatycznych. Paleoklimat od narodzin Ziemi do okresu obserwacji instrumentalnych. Klimat okresu historycznego. Klimat okresu obserwacji instrumentalnych. Efekt cieplarniany i gazy śladowe oraz problem dziury ozonowej, kwaśnych deszczy, etc. Konsekwencje spodziewanych zmian klimatu dla środowiska naturalnego (woda i jej zasoby, kriosfera, poziom morza, rzeźba i gleby). Skutki zmian klimatu dla społeczeństw (produkcja żywności, osadnictwo, zdrowie, energia i transport, finanse i ubezpieczenia). Konsekwencje zmian klimatu dla gospodarki (ekonomiczne koszty zmian klimatu, ocena kosztów działań zapobiegających zmianom klimatu). Polityka klimatyczna.

Efekty kształcenia: zdobycie wiedzy na temat zmian klimatu i jego przyczyn, nabycie umiejętności rozumnego tłumaczenia przyczyn zmian klimatu, nabycie umiejętności rekonstrukcji klimatów minionych; nabycie umiejętności oceny wpływu zmian klimatu na środowisko naturalne i antropogeniczne.

Literatura:

M Budziszewska, A Kardaś, Z Bohdanowicz, Klimatyczne ABC. Interdyscyplinarne podstawy współczesnej wiedzy o zmianie klimatu, 2023, DOI: 10.31338/uw.9788323547303

Ch. Schönwiese, Klimat i człowiek, Prószyński i S-ka, Warszawa 1997;

W. J. Burroughs, Pogoda czy fatum: Zmiany klimatyczne i przerażające skutki ekstremalnych zjawisk atmosferycznych, Wydawnictwo Amber, 1998.

Z. Kundzewicz, P. Kowalczak, Zmiany klimatu i ich skutki, Wydawnictwo Kurpisz S.A., 2008

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 1990, 1995, 2001, 2007, 2013, 2019, 2021

Metody i kryteria oceniania:

test pisemny: W1, W2, W3, W4

Kryteria oceniania:

0-50% - niedostateczny (2,0)

51-60% - dostateczny (3,0)

61-70% - dostateczny plus (3,5)

71-80% - dobry (4,0)

81-90% - dobry plus (4,5)

91-100% - bardzo dobry (5,0)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rajmund Przybylak
Prowadzący grup: Rajmund Przybylak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Pospieszyńska
Prowadzący grup: Aleksandra Pospieszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Pospieszyńska
Prowadzący grup: Aleksandra Pospieszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Pospieszyńska
Prowadzący grup: Aleksandra Pospieszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)