Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zróżnicowanie kulturowe świata

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-ZKSW-TIR-1-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Zróżnicowanie kulturowe świata
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach - 20


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do wykładu 10

- czytanie literatury - 20

- przygotowanie do egzaminu - 20


Łącznie: 70 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1. ma wiedze o tradycyjnych systemach gospodarowania (K_W03;W05)

W2. ma wiedzę o głównych religiach światowych (chrześcijaństwo, islam, judaizm, buddyzm, hinduizm) (K_W03)

W3.opisuje i charakteryzuje ośrodki cywilizacyjne i obszary kulturowe Azji, Afryki, Ameryk, Australii i Europy (K_W07;W09)

W4. Rozumie specyfikę rasową, etniczną, polityczną, gospodarczą i kulturową wybranych obszarów (K_W07;W09)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystuje metodologię antropologii kulturowej – K_U05, K_U10

U2: Analizuje cechy specyficzne wybranych regionów kulturowych i wskazuje zachodzące w nich przemiany kulturowe – K_U05, K_U07, K_U10

U3: pogłębia wiedzę poprzez samodzielne studia w zakresie antropologii kulturowej w źródłach literaturowych i internetowych – K_U05.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Kształtuje świadomość różnic rasowych, etnicznych, kulturowych, religijnych i społecznych–K_K03, K_K10 (efekt kierunkowy)

K2: Eliminacja postawy europocentrycznej u studentów i uświadomienie im znaczenia poznawania innych kultur poprzez turystykę - K_K06

Rozwija zdolność empatii i tolerancji - K_K06

K2: rozwija umiejętność dostrzegania złożoności świata w kontekście kulturowym i wrażliwości na zróżnicowanie kulturowe - K_K06


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- pokaz multimedialny,

Metody dydaktyczne poszukujące:

- dyskusja problemowa (elementy)


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu kulturoznawstwa i antropologii kultury, wybranych obszarów poszczególnych kontynentów. Studenci zostaną zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi podobieństw i różnic w różnych aspektach życia i gospodarowania poszczególnych kręgów kulturowych świata, a także z problematyką przemian zachodzących dawniej i obecnie na skutek procesów kolonializmu, postkolonializmu, globalizacji (przeobrażenia społeczne, kulturowe, polityczne i ekonomiczne oraz ich znaczenie dla kontekstów lokalnych).

Pełny opis:

Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu kulturoznawstwa i antropologii kultury (koncepcja, teorie, szkoły badawcze). Charakterystyka głównych religii świata, koncepcja, ich wewnętrzne zróżnicowanie, rytuały w kontekście różnic kulturowych. Studenci zostaną zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi podobieństw i różnic w różnych aspektach życia i gospodarowania poszczególnych kręgów kulturowych świata na wybranych przykładach z różnych obszarów poszczególnych kontynentów. Poruszona zostanie także problematyką przemian zachodzących dawniej i obecnie na skutek procesów kolonializmu, postkolonializmu oraz globalizacji (przeobrażenia społeczne, kulturowe, polityczne i ekonomiczne oraz ich znaczenie dla kontekstów lokalnych).

Zagadnienia

• Elementy kultury – wartość, wzory, kanon, obyczaj, obrzęd, rytuał, mit, symbol;

• Funkcje kultury;

• podstawowe pojęcia i problemy z zakresu antropologii kulturowej;

• historia powstania, rozwoju i nurty antropologii kulturowej;

• Rasy i klasy społeczne. Swój i obcy, etnocentryzm, „barbarzyńcy”, rola płci w społeczeństwie. Migracje dawniej i współcześnie.

• Kręgi kulturowe świata – zagadnienia teoretyczne, kryteria wyróżniania;

• Typy kultur; World Values Survey

• Wielkie religie świata, koncepcja, charakterystyka, wewnętrzne zróżnicowanie, rytuały;

• różnorodność a podobieństwa zjawisk społecznych, kulturowych, ekonomicznych i politycznych w różnych obszarach świata;

• kolonializm, postkolonializm, globalizacja

• charakterystyka wybranych kultur Azji;

• charakterystyka wybranych kultur Afryki;

• charakterystyka wybranych kultur Ameryk;

• charakterystyka wybranych kultur Australii i Oceanii;

• globalizacja (przeobrażenia kulturowe , społeczne, ekonomiczne i polityczne), wskaźniki globalizacji; Kultura w dobie globalizacji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Gajda J. 2002, 2009, 2012 Antropologia Kulturowa cz. 1, Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls",

2. Podemski K. 2008, Antropologia Turystyki, [w:] Wiesław Alejziak (Red.) Turystyka w naukach humanistycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN;

Literatura uzupełniająca:

1. Urry John, 2007, Spojrzenie turysty, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa;

2. Krzysztof Podemski, Socjologia podróży, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, 2005;

3. Gogacz A. K. 2011, Antropologia Kulturowa – skrypt, Łódź 2011 (pdf)

4. Ludy i języki świata 2000. Leksykon PWN, Warszawa;

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie pisemne- K_W03, K_W05, K_W07, K_W09, K_U05, K_U07 K_U10

Kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę w formie testu (pytania otwarte/pytania zamknięte)

3.0 – 51-60%; 3.5 – 61-70%; 4.0 – 71-80%; 4.5 – 81-90%; 5.0 – 91-100%

Zaliczenie na ocenę w formie testu (pytania otwarte/pytania zamknięte) - termin poprawkowy

3.0 – 61-70%; 3.5 – 71-80%; 4.0 – 81-90%; 4.5 – 91-95%; 5.0 – 96-100%

Uwaga: ocena końcowa w przypadku osób poprawiających ocenę ndst. w 1. terminie jest średnią ocen z 1. i 2. terminu.

Praktyki zawodowe:

n/d

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Kleśta-Nawrocki
Prowadzący grup: Rafał Kleśta-Nawrocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Charzyński
Prowadzący grup: Przemysław Charzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

zajęcia on-line na platformie MS Teams

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.