Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zagrożenia przyrodnicze w turystyce i rekreacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-ZPTR-TIR-1-S2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0532) Nauki o ziemi
Nazwa przedmiotu: Zagrożenia przyrodnicze w turystyce i rekreacji
Jednostka: Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu geografii o funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny z udziałem studenta:

- wykład - 15 godzin

- konsultacje - 2 godziny

- zaliczenie - 1 godzina

Praca własna studenta:

- studiowanie literatury i przygotowanie do zaliczenia - 7 godzin


Razem - 25 godzin = 1 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna pojęcia z zakresu nauk przyrodniczych, zwłaszcza zjawisk powodujących zagrożenia dla turystyki i rekreacji ( K_W02)

W2: zna zjawiska i procesy fizyczno-geograficzne zachodzące w środowisku przyrodniczym oraz posiada wiedzę w zakresie zagrożeń w różnych regionach turystycznych (K_W03)

W3: zna technologie informacyjne niezbędne w pozyskaniu informacji o zagrożeniach dla turystyki i rekreacji (K_W10).

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi korzystać z prognoz i modeli opisujących przebieg groźnych dla turystyki i rekreacji zjawisk przyrodniczych (K_U13)..

U2: potrafi podjąć działania zmniejszające ryzyko ze strony ekstremalnych zjawisk przyrodniczych dla turystów (K_U13).

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: identyfikuje i prawidłowo rozstrzyga dylematy zawodowe związane z zagrożeniami środowiskowymi, wykazując świadomość wpływu turystyki, sportu i rekreacji na środowisko przyrodnicze (K_K04)

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjno-problemowy z wykorzystaniem multimediów.

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Skrócony opis:

W ramach wykładu zostaną omówione ekstremalne zjawiska przyrodnicze będące zagrożeniem dla turystyki i rekreacji. Zostanie przedstawiona ich geneza oraz przebieg i obszary występowania. Omówione zostaną metody wykrywania tych zjawisk i prognozy ich występowania. Podane zostaną źródła informacji o ostrzeżeniach przed wystąpieniem tych zjawisk oraz sposoby postępowania w czasie ich pojawiania się, zwłaszcza dla potrzeb turystyki i rekreacji.

Pełny opis:

Ekstremalne zjawiska przyrodnicze (EZP) występują powszechnie i stanowią zagrożenie dla życia i gospodarki człowieka. Jedną z najbardziej narażonych na skutki wystąpienia tych zjawisk jest branża turystyczna. EZP mają różną genezę, powstają w wyniku działania czynników wewnętrznych (np. trzęsienia ziemi, wybuchy wulkanów, ruchy masowe gruntów), jak i zewnętrznych w wyniku czynników meteorologicznych (wiatr, ekstremalna temperatura, opady atmosferyczne, susza), hydrologicznych (np. powodzie, fale tsunami), czy też działalnością lodowców. Niektóre zjawiska są wywołane działalnością człowieka, np. zanieczyszczenie powietrza (smog), zanieczyszczenie wody, gleb, czy też osunięcia ziemi. Turystyka jest bardzo prężnie rozwijającą się gałęzią gospodarki. W wielu regionach świata i Polski występują zagrożenia związane z wystąpieniem ekstremalnych zjawisk przyrodniczych. Celem wykładu jest wskazanie tych zjawisk, omówienie ich genezy oraz przebiegu, wskazanie obszarów o dużym prawdopodobieństwie ich wystąpienia. Omówione zostaną sposoby ograniczenia skutków tych zjawisk, wskazane zostaną źródła informacji o tych zjawiskach, o systemach informowania o EZP i sposobach postępowania

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ahrens C.D., Samson P., 2011, Extreme weather & climate, Brookc/Cole Cengage Learning, USA, ss. 508.

Błażejczyk K., 2004, Bioklimatyczne uwarunkowania rekreacji i turystyki w Polsce, Prace Geograficzne 192, IGiPZ PAN, Warszawa;

Kożuchowski K., 2005, Walory przyrodnicze w turystyce i rekreacji, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań;

Martyn D., 2000, Klimaty kuli ziemskiej, PWN, Warszawa

Mizerski W., Graniczny M., 2017. Geozagrożenia. PWN, Warszawa.

Mizerski W., 2006. Geologia dynamiczna. PWN, Warszawa.

Mizerski W., Sylwestrzak H., 2002. Słownik geologiczny. PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

Cerveny R., 2008, Wielkie katastrofy i anomalie klimatyczne w dziejach, Bellona, ss. 285.

Kozłowska-Szczęsna T., Krawczyk B., Kuchcik M., 2004, Wpływ środowiska atmosferycznego na zdrowie i samopoczucie człowieka, Monografie IGiPZ PAN, 4, Warszawa;

Kożuchowski K. (red.), 2005, Meteorologia i klimatologia, PWN, Warszawa.

Lorenc H. (red.), 2005, Atlas Klimatu Polski, IMGW, Warszawa 2005.

Migoń P., 2006. Geomorfologia. PWN, Warszawa.

Abbott P.L., 2013. Natural Disasters. McGraw-Hill Education.

McCall G.J.H., Laming D.J.C., Scott S.C., 1992. Geohazards. Natural

and man-made. Chapman & Hall, London

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny.

Kryteria:

91-100% pkt. - bdb

81-90% - db+

71-80% - db

61-70% - dst+

51-60% - dst

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kejna
Prowadzący grup: Marek Kejna, Włodzimierz Narloch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kejna
Prowadzący grup: Marek Kejna, Wojciech Wysota
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.