Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język angielski w biznesie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-2ZEN-EKBIZ-060Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język angielski w biznesie II
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych
Grupy: 60 godzin nauczania języka
II rok studiów
Język angielski
Nauka języka dla studiów stacjonarnych I stopnia
Zajęcia z języków obcych oferowane przez UCJO
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Semestr III i IV godziny kontaktowe: 120 godzin w całym cyklu;


praca własna studenta:


- przygotowanie się do ćwiczeń - 60 godzin


- przygotowanie się do egzaminu - 30 godzin

Efekty uczenia się - umiejętności:

P65_UK - absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego


Ekonomia :

K_U10 – absolwent potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem obcym w stopniu właściwym dla nauk ekonomicznych

K_U11 - absolwent student potrafi posługiwać się językiem obcym, w zakresie nauk ekonomicznych na poziomie B2


Finanse i rachunkowość:

K_U10 - absolwent potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem obcym (angielskim) na poziomie B2 w stopniu właściwym dla praktyki biznesu


Komunikacja i psychologia w biznesie:

K_U11 - absolwent potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem obcym

(angielskim) na poziomie B2 w stopniu właściwym dla praktyki biznesu


Logistyka:

K_U09 – absolwent potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem obcym (angielskim) na poziomie B2 w stopniu właściwym dla praktyki biznesu


Zarządzanie:

K_U09 – absolwent potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem obcym (angielskim) na poziomie B2 w stopniu właściwym dla praktyki biznesu


Management:

K_U09 – absolwent potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem obcym (angielskim) na poziomie B2 w stopniu właściwym dla praktyki biznesu

Metody dydaktyczne:

Metoda kognitywno - komunikacyjna z zastosowaniem rożnych mediów oraz urozmaiconych form pracy studenta

Metody eksponujące (drama, inscenizacja, pokaz, symulacja)

Metody podające (opis, opowiadanie, pogadanka)

Metody poszukujące (ćwiczeniowa, giełda pomysłów, projektu)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- inscenizacja

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku
- SWOT

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje
- metody ewaluacyjne
- metody integracyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody oparte na współpracy
- metody rozwijające refleksyjne myślenie
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Student odbywa kurs języka angielskiego w biznesie w wymiarze 120 godz. dydaktycznych, realizowanych przez 2 semestry. Zajęcia odbywają się w semestrze III i IV studiów. Program kursu zakłada kształcenie kompetencji językowych, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages) na poziomie B2 z naciskiem na komunikację z użyciem terminologii specjalistycznej.

Kurs Język angielski w biznesie II kończy się egzaminem na poziomie B2.

Pełny opis:

Program kursu Język angielski w biznesie II zakłada rozwijanie czterech sprawności językowych: mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu oraz pisania;

-kształtowanie i doskonalenie sprawności językowych z użyciem terminologii specjalistycznej, umożliwiających wypowiadanie się na tematy związane z aspektami akademickimi i zawodowymi, a w szczególności branie udziału w dyskusji i debacie (umiejętność przedstawiania i oceniania różnych opinii i stanowisk oraz dyskutowania o nich)

-pracę z różnorodnymi materiałami tekstowymi umożliwiającymi opanowanie słownictwa związanego z kierunkiem studiów;

-pracę z oryginalnymi nagraniami umożliwiającymi słuchanie języka angielskiego w różnych kontekstach sytuacyjnych o tematyce związanej z kierunkiem studiów;

-zastosowanie właściwych struktur językowych w różnych formach prac pisemnych oraz wypowiedzi ustnych z wykorzystaniem terminologii specjalistycznej;

Tematyka lektoratu dostosowana jest do potrzeb studentów kierunków ekonomicznych i obejmuje terminologię biznesową. Niezbędnym aspektem zajęć jest rozwijanie autonomii w procesie uczenia się języka (wykształcenie umiejętności samooceny, uświadomienie sobie własnych potrzeb, przejęcie odpowiedzialności za własną naukę).

Warunkiem osiągnięcia warunków kształcenia na danym poziomie jest praca indywidualna studenta (poza godzinami zorganizowanymi) w liczbie, co najmniej równej ilości godzin kursu.

Kurs Język angielski w biznesie II kończy się egzaminem na poziomie B2 sprawdzającym umiejętności użycia terminologii specjalistycznej.

Literatura:

Podręczniki do nauki specjalistycznego języka angielskiego -biznesowego dostosowane do poziomu grupy, słowniki, nagrania, filmy, materiały z prasy i Internetu, zbiory ćwiczeń, gry dydaktyczne oraz materiały autorskie wykładowcy

Metody i kryteria oceniania:

W toku nauczania student uzyskuje semestralną ocenę z lektoratu na podstawie poziomu opanowania różnych sprawności językowych.

Na końcową ocenę semestralną składają się:

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć, odrabianie zadań domowych oraz aktywność na zajęciach)

- śródsemestralne pisemne testy kontrolne obejmujące sprawdzenie opanowanych przez studenta zagadnień

- wypowiedzi ustne

Oprócz uczestnictwa w zajęciach, warunkiem osiągnięcia efektów uczenia się na danym poziomie jest również praca indywidualna studenta.

Kurs języka angielskiego kończy się egzaminem pisemnym sprawdzającym umiejętność słuchania, czytania ze zrozumieniem i znajomości słownictwa i kolokacji. - W01, W02, W03, U01, U03

Szczegółowe metody i kryteria oceniania obowiązujące u poszczególnych prowadzących zajęć zostaną przedstawione na zajęciach na początku danego etapu nauki.

Egzamin – U01, U03 (warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie semestru zimowego i letniego)

- Egzamin sprawdza znajomość języka obcego w następujących

obszarach: słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem,

terminologia specjalistyczna, gramatyka, mówienie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kowalska, Barbara Kuczyńska
Prowadzący grup: Adam Czajkowski, Ewa Kowalska, Barbara Kuczyńska, Alison McIsaac, Joanna Ososińska-Ciechomska, Joanna Wińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Student odbywa kurs języka angielskiego w biznesie w wymiarze 120 godz. dydaktycznych, realizowanych przez 2 semestry. Zajęcia odbywają się w semestrze III i IV studiów. Program kursu zakłada kształcenie kompetencji językowych, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages) na poziomie B2 z naciskiem na komunikację z użyciem terminologii specjalistycznej.

Kurs Język angielski w biznesie II kończy się egzaminem na poziomie B2.

Pełny opis:

Program kursu Język angielski w biznesie II zakłada rozwijanie czterech sprawności językowych: mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu oraz pisania;

-kształtowanie i doskonalenie sprawności językowych z użyciem terminologii specjalistycznej, umożliwiających wypowiadanie się na tematy związane z aspektami akademickimi i zawodowymi, a w szczególności branie udziału w dyskusji i debacie (umiejętność przedstawiania i oceniania różnych opinii i stanowisk oraz dyskutowania o nich)

-pracę z różnorodnymi materiałami tekstowymi umożliwiającymi opanowanie słownictwa związanego z kierunkiem studiów;

-pracę z oryginalnymi nagraniami umożliwiającymi słuchanie języka angielskiego w różnych kontekstach sytuacyjnych o tematyce związanej z kierunkiem studiów;

-zastosowanie właściwych struktur językowych w różnych formach prac pisemnych oraz wypowiedzi ustnych z wykorzystaniem terminologii specjalistycznej;

Tematyka lektoratu dostosowana jest do potrzeb studentów kierunków ekonomicznych i obejmuje terminologię biznesową. Niezbędnym aspektem zajęć jest rozwijanie autonomii w procesie uczenia się języka (wykształcenie umiejętności samooceny, uświadomienie sobie własnych potrzeb, przejęcie odpowiedzialności za własną naukę).

Warunkiem osiągnięcia warunków kształcenia na danym poziomie jest praca indywidualna studenta (poza godzinami zorganizowanymi) w liczbie, co najmniej równej ilości godzin kursu.

Kurs Język angielski w biznesie II kończy się egzaminem na poziomie B2 sprawdzającym umiejętności użycia terminologii specjalistycznej.

Literatura:

Podręczniki do nauki specjalistycznego języka angielskiego dostosowane do poziomu grupy, słowniki, nagrania, filmy, materiały z prasy i Internetu, zbiory ćwiczeń, gry dydaktyczne oraz materiały autorskie wykładowcy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kowalska, Barbara Kuczyńska
Prowadzący grup: Adam Czajkowski, Ewa Kowalska, Barbara Kuczyńska, Joanna Ososińska-Ciechomska, Joanna Wińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Student odbywa kurs języka angielskiego w biznesie w wymiarze 120 godz. dydaktycznych, realizowanych przez 2 semestry. Zajęcia odbywają się w semestrze III i IV studiów. Program kursu zakłada kształcenie kompetencji językowych, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages) na poziomie B2 z naciskiem na komunikację z użyciem terminologii specjalistycznej.

Kurs Język angielski w biznesie II kończy się egzaminem na poziomie B2.

Pełny opis:

Program kursu Język angielski w biznesie II zakłada rozwijanie czterech sprawności językowych: mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu oraz pisania;

-kształtowanie i doskonalenie sprawności językowych z użyciem terminologii specjalistycznej, umożliwiających wypowiadanie się na tematy związane z aspektami akademickimi i zawodowymi, a w szczególności branie udziału w dyskusji i debacie (umiejętność przedstawiania i oceniania różnych opinii i stanowisk oraz dyskutowania o nich)

-pracę z różnorodnymi materiałami tekstowymi umożliwiającymi opanowanie słownictwa związanego z kierunkiem studiów;

-pracę z oryginalnymi nagraniami umożliwiającymi słuchanie języka angielskiego w różnych kontekstach sytuacyjnych o tematyce związanej z kierunkiem studiów;

-zastosowanie właściwych struktur językowych w różnych formach prac pisemnych oraz wypowiedzi ustnych z wykorzystaniem terminologii specjalistycznej;

Tematyka lektoratu dostosowana jest do potrzeb studentów kierunków ekonomicznych i obejmuje terminologię biznesową. Niezbędnym aspektem zajęć jest rozwijanie autonomii w procesie uczenia się języka (wykształcenie umiejętności samooceny, uświadomienie sobie własnych potrzeb, przejęcie odpowiedzialności za własną naukę).

Warunkiem osiągnięcia warunków kształcenia na danym poziomie jest praca indywidualna studenta (poza godzinami zorganizowanymi) w liczbie, co najmniej równej ilości godzin kursu.

Kurs Język angielski w biznesie II kończy się egzaminem na poziomie B2 sprawdzającym umiejętności użycia terminologii specjalistycznej.

Literatura:

Podręczniki do nauki specjalistycznego języka angielskiego dostosowane do poziomu grupy, słowniki, nagrania, filmy, materiały z prasy i Internetu, zbiory ćwiczeń, gry dydaktyczne oraz materiały autorskie wykładowcy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kowalska, Barbara Kuczyńska
Prowadzący grup: Adam Czajkowski, Ewa Kowalska, Barbara Kuczyńska, Joanna Ososińska-Ciechomska, Joanna Wińska, Małgorzata Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Student odbywa kurs języka angielskiego w biznesie w wymiarze 120 godz. dydaktycznych, realizowanych przez 2 semestry. Zajęcia odbywają się w semestrze III i IV studiów. Program kursu zakłada kształcenie kompetencji językowych, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages) na poziomie B2 z naciskiem na komunikację z użyciem terminologii specjalistycznej.

Kurs Język angielski w biznesie II kończy się egzaminem na poziomie B2.

Pełny opis:

Program kursu Język angielski w biznesie II zakłada rozwijanie czterech sprawności językowych: mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu oraz pisania;

-kształtowanie i doskonalenie sprawności językowych z użyciem terminologii specjalistycznej, umożliwiających wypowiadanie się na tematy związane z aspektami akademickimi i zawodowymi, a w szczególności branie udziału w dyskusji i debacie (umiejętność przedstawiania i oceniania różnych opinii i stanowisk oraz dyskutowania o nich)

-pracę z różnorodnymi materiałami tekstowymi umożliwiającymi opanowanie słownictwa związanego z kierunkiem studiów;

-pracę z oryginalnymi nagraniami umożliwiającymi słuchanie języka angielskiego w różnych kontekstach sytuacyjnych o tematyce związanej z kierunkiem studiów;

-zastosowanie właściwych struktur językowych w różnych formach prac pisemnych oraz wypowiedzi ustnych z wykorzystaniem terminologii specjalistycznej;

Tematyka lektoratu dostosowana jest do potrzeb studentów kierunków ekonomicznych i obejmuje terminologię biznesową. Niezbędnym aspektem zajęć jest rozwijanie autonomii w procesie uczenia się języka (wykształcenie umiejętności samooceny, uświadomienie sobie własnych potrzeb, przejęcie odpowiedzialności za własną naukę).

Warunkiem osiągnięcia warunków kształcenia na danym poziomie jest praca indywidualna studenta (poza godzinami zorganizowanymi) w liczbie, co najmniej równej ilości godzin kursu.

Kurs Język angielski w biznesie II kończy się egzaminem na poziomie B2 sprawdzającym umiejętności użycia terminologii specjalistycznej.

Literatura:

Podręczniki do nauki specjalistycznego języka angielskiego dostosowane do poziomu grupy, słowniki, nagrania, filmy, materiały z prasy i Internetu, zbiory ćwiczeń, gry dydaktyczne oraz materiały autorskie wykładowcy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)