Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język angielski III

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-3ZEN-OGOLN-015Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język angielski III
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych
Grupy: 15 godzin nauczanie języka
Język angielski
Zajęcia z języków obcych oferowane przez UCJO
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

kontynuacja ze szkoły średniej

Całkowity nakład pracy studenta:

Liczba godzin kontaktowych: 150 godzin w całym cyklu


semestr III 60 godz. (zimowy)


semestr IV 60 godz. (letni),


semestr V 15 godz. (zimowy)


semestr VI 15 godz. (letni)


lub semestr V 30 godz. (zimowy)


Praca indywidualna studenta:


 czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu w całym cyklu: 80 godzin


 czas na kontakt z nauczycielem 10 godz.


czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania (egzamin, prace zaliczeniowe): 60 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

nie dotyczy

Efekty uczenia się - umiejętności:

Absolwent osiąga następujące efekty kształcenia:


U01: potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców


U02: potrafi brać udział w debacie, przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich


U03: potrafi prowadzić debatę


U04: potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologiigrafika: K_U09; konserwacja i restauracja dzieł sztuki: K_U19; malarstwo: K_U11; pedagogika specjalna: K_U16; pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: K_U20; prawo: K_U09, K_U10, K_U11; psychologia: K_U08, K_U09, K_U10; teologia: K_U16, K_U17, K_U19; weterynaria: K_U13

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

nie dotyczy

Metody dydaktyczne:

Zastosowanie rożnych mediów oraz urozmaiconych form pracy studenta:


Metody eksponujące (drama, inscenizacja, pokaz, symulacja).


Metody podające (opis, opowiadanie, pogadanka).


Metody poszukujące (ćwiczeniowa, giełda pomysłów, oxfordzka, projektu).


Metody dydaktyczne w kształceniu online (metody ewaluacyjne)

Skrócony opis:

Program lektoratu języka specjalistycznego w wymiarze 150 godz. (realizowanych przez 4 semestry) na poziomie B2+ zakłada kształcenie kompetencji komunikacyjnej, kulturowej i językowej zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: Common European Framework of Reference for Languages.

Celem lektoratu jest doskonalenie umiejętności takich jak mówienie, czytanie, pisanie i słuchanie na poziomie akademickim ze szczególnym uwzględnieniem terminologii specjalistycznej z naciskiem na komunikację ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców.

Lektorat kończy się egzaminem na poziomie B2+.

Pełny opis:

Program lektoratu języka specjalistycznego zakłada rozwijanie czterech sprawności językowych: mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu oraz pisania. Lektorat opiera się na:

 kształtowaniu i doskonaleniu sprawności językowych z użyciem specjalistycznej terminologii, umożliwiających wypowiadanie się na tematy związane z aspektami akademickimi i zawodowymi, a w szczególności uczestniczenia oraz prowadzenia debaty na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców;

 pracy z różnorodnymi materiałami tekstowymi umożliwiającymi opanowanie słownictwa specjalistycznego związanego z kierunkiem studiów;

 kształtowaniu i doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych w różnych sytuacjach życiowych oraz związanych z kierunkiem studiów, umożliwiających wypowiadanie się na tematy ogólne oraz związane z aspektami akademickimi i zawodowymi;

 pracy z oryginalnymi nagraniami umożliwiającymi słuchanie języka obcego w różnych kontekstach sytuacyjnych o tematyce związanej z kierunkiem studiów;

 zastosowaniu właściwych struktur językowych w różnych formach prac pisemnych i wypowiedziach z wykorzystaniem słownictwa ogólnego i związanego z kierunkiem studiów.

Warunkiem osiągnięcia efektów kształcenia na danym poziomie jest praca indywidualna studenta (poza godzinami zorganizowanymi) w wymiarze, co najmniej równym ilości godzin kursu.

Lektorat języka specjalistycznego kończy się egzaminem na poziomie B2+ sprawdzającym umiejętności użycia terminologii specjalistycznej.

Literatura:

Podręczniki do nauki języka specjalistycznego dostosowane do poziomu grupy, słowniki, nagrania, filmy, materiały z prasy i Internetu, zbiory ćwiczeń, gry dydaktyczne oraz materiały autorskie wykładowcy.

Metody i kryteria oceniania:

Szczegółowe metody i kryteria oceniania obowiązujące u poszczególnych prowadzących zajęcia zostaną przedstawione na zajęciach na początku danego etapu nauki.

Egzamin – U01, U03, U04

 egzamin sprawdza znajomość języka obcego w następujących obszarach: słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, terminologia specjalistyczna, gramatyka, mówienie

 egzamin składa się z części pisemnej (70 % oceny) oraz części ustnej (30% oceny)

 warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie semestru zimowego i letniego.

Wypowiedzi ustne - U02, U03

Kolokwia - U01, U04

Prezentacje – U01, U04

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Foltańska-Borowiecka, Ewa Kowalska
Prowadzący grup: Magdalena Bożenko-Kęska, Dorota Foltańska-Borowiecka, Barbara Kuczyńska, Hanna Łysiak, Anna Olkiewicz-Mantilla, Karolina Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Foltańska-Borowiecka, Ewa Kowalska
Prowadzący grup: Magdalena Bożenko-Kęska, Dorota Foltańska-Borowiecka, Barbara Kuczyńska, Hanna Łysiak, Anna Olkiewicz-Mantilla, Karolina Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Bożenko-Kęska, Anna Olkiewicz-Mantilla, Karolina Wiśniewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)