Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Business English for Management IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3600-4LEN-EKZRZ-015Z
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Business English for Management IV
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych
Grupy: 15 godzin nauczanie języka
Język angielski
Nauka języka dla studiów stacjonarnych II stopnia
Zajęcia z języków obcych oferowane przez UCJO
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Kontynuacja z I stopnia

Całkowity nakład pracy studenta:

Stopień II

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30 godzin w całym cyklu

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 30 godzin w całym cyklu

Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania (egzamin, prace zaliczeniowe): 30 godzin


Efekty uczenia się - wiedza:

W01 Ma opanowany szeroki zasób słownictwa, wyrażeń i zwrotów pozwalających na płynną komunikację w sytuacjach zarówno ogólnych jak i związanych z kierunkiem studiów.

W02 Zna struktury gramatyczne w zakresie morfologii i składni.

W03 Zna podstawowe zasady fonetyczne i słowotwórcze.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U02 Potrafi porozumiewać się w języku angielskim przy użyciu rożnych kanałów i technik na tematy ogólne i związane z dziedzina studiów.

U03 Potrafi czytać i słuchać ze zrozumieniem, tłumaczyć, analizować i interpretować różnego rodzaju teksty, i komunikaty słowne w języku angielskim oraz znajdować w nich informacje potrzebne do funkcjonowania w życiu codziennym oraz środowisku akademickim.

U04 Posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych dla celów akademickich w zakresie języka ogólnego oraz zagadnień właściwych dla studiowanego kierunku.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01 Rozumie potrzebę znajomości języka angielskiego we współczesnym świecie.

K02 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy językowej i potrzebę ciągłego doskonalenia umiejętności językowych.

K03 Potrafi pracować w grupie przyjmując w niej rożne role.

K04 Jest przygotowany do funkcjonowania w otoczeniu kulturowo i językowo odmiennym.


Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące (drama, inscenizacja, pokaz, symulacja).

Metody podające (opis, opowiadanie, pogadanka).

Metody poszukujące (ćwiczeniowa, giełda pomysłów, oxfordzka, projektu).


Skrócony opis:

Student odbywa kurs specjalistycznego języka angielskiego w wymiarze 30 godz. dydaktycznych. Program kursu zakłada kształcenie kompetencji językowych, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages) na poziomie B2+ z naciskiem na komunikację z użyciem terminologii specjalistycznej ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców.

Kurs języka angielskiego kończy się egzaminem na poziomie B2+.

Pełny opis:

Program kursu zakłada rozwijanie czterech sprawności językowych: mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu oraz pisania;

-kształtowanie i doskonalenie sprawności językowych z użyciem specjalistycznej terminologii, umożliwiających wypowiadanie się na tematy związane z aspektami akademickimi i zawodowymi, a w szczególności prowadzenia debaty na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców

-pracę z różnorodnymi materiałami tekstowymi umożliwiającymi opanowanie słownictwa związanego z kierunkiem studiów;

-pracę z oryginalnymi nagraniami umożliwiającymi słuchanie języka angielskiego w różnych kontekstach sytuacyjnych o tematyce związanej z kierunkiem studiów;

-zastosowanie właściwych struktur językowych w różnych formach prac pisemnych oraz wypowiedzi ustnych z wykorzystaniem terminologii specjalistycznej

Kurs języka angielskiego kończy się egzaminem na poziomie B2+ sprawdzającym umiejętności użycia terminologii specjalistycznej

Literatura:

Podręczniki do nauki specjalistycznego języka angielskiego dostosowane do poziomu grupy, słowniki, nagrania, filmy, materiały z prasy i Internetu, zbiory ćwiczeń, gry dydaktyczne oraz materiały autorskie wykładowcy.

Podręcznik: ‘English for the Financial Sector’ (Student’s Book)

Autor: Ian MacKenzie

Wydawnictwo: Cambridge University Press

I semestr:

Unit 9: Logistcs

Unit 10: Quality

Unit 14: Banking

Debata

II semestr:

Unit 20: Market Structure and Competition

Unit 21: Takeovers

Unit 25: Efficiency and Employment

Metody i kryteria oceniania:

Z powodu pandemii zmienione warunki zaliczenia i formy egzaminu

zostaną podane przez prowadzących zajęcia.

Szczegółowe metody i kryteria oceniania obowiązujące u poszczególnych prowadzących zajęć zostaną przedstawione na zajęciach na początku danego etapu nauki.

Egzamin – U01, U03

Wypowiedzi ustne – U02

Kolokwia – U01, U03

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kowalska, Barbara Kuczyńska
Prowadzący grup: Barbara Kuczyńska, Joanna Ososińska-Ciechomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Student odbywa kurs specjalistycznego języka angielskiego w wymiarze 15 godz. dydaktycznych w semestrze (30 godzin dydaktycznych w całym cyklu). Program kursu zakłada kształcenie kompetencji językowych, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages) na poziomie B2+ z naciskiem na komunikację z użyciem terminologii specjalistycznej ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców.

Kurs języka angielskiego kończy się egzaminem na poziomie B2+.

Pełny opis:

Program kursu zakłada rozwijanie czterech sprawności językowych: mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu oraz pisania;

-kształtowanie i doskonalenie sprawności językowych z użyciem specjalistycznej terminologii, umożliwiających wypowiadanie się na tematy związane z aspektami akademickimi i zawodowymi, a w szczególności prowadzenia debaty na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców

-pracę z różnorodnymi materiałami tekstowymi umożliwiającymi opanowanie słownictwa związanego z kierunkiem studiów;

-pracę z oryginalnymi nagraniami umożliwiającymi słuchanie języka angielskiego w różnych kontekstach sytuacyjnych o tematyce związanej z kierunkiem studiów;

-zastosowanie właściwych struktur językowych w różnych formach prac pisemnych oraz wypowiedzi ustnych z wykorzystaniem terminologii specjalistycznej

Kurs języka angielskiego kończy się egzaminem na poziomie B2+ sprawdzającym umiejętności użycia terminologii specjalistycznej.

Literatura:

Podręczniki do nauki specjalistycznego języka angielskiego dostosowane do poziomu grupy, słowniki, nagrania, filmy, materiały z prasy i Internetu, zbiory ćwiczeń, gry dydaktyczne oraz materiały autorskie wykładowcy.

Podręcznik: ‘English for the Financial Sector’ (Student’s Book)

Autor: Ian MacKenzie

Wydawnictwo: Cambridge University Press

I semestr:

Unit 9: Logistcs

Unit 10: Quality

Unit 14: Banking

Debata

II semestr:

Unit 20: Market Structure and Competition

Unit 21: Takeovers

Unit 25: Efficiency and Employment

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kowalska, Barbara Kuczyńska
Prowadzący grup: Ewa Kowalska, Barbara Kuczyńska, Joanna Ososińska-Ciechomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Student odbywa kurs specjalistycznego języka angielskiego w wymiarze 15 godz. dydaktycznych w semestrze (30 godzin dydaktycznych w całym cyklu). Program kursu zakłada kształcenie kompetencji językowych, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages) na poziomie B2+ z naciskiem na komunikację z użyciem terminologii specjalistycznej ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców.

Kurs języka angielskiego kończy się egzaminem na poziomie B2+.

Pełny opis:

Program kursu zakłada rozwijanie czterech sprawności językowych: mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu oraz pisania;

-kształtowanie i doskonalenie sprawności językowych z użyciem specjalistycznej terminologii, umożliwiających wypowiadanie się na tematy związane z aspektami akademickimi i zawodowymi, a w szczególności prowadzenia debaty na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców

-pracę z różnorodnymi materiałami tekstowymi umożliwiającymi opanowanie słownictwa związanego z kierunkiem studiów;

-pracę z oryginalnymi nagraniami umożliwiającymi słuchanie języka angielskiego w różnych kontekstach sytuacyjnych o tematyce związanej z kierunkiem studiów;

-zastosowanie właściwych struktur językowych w różnych formach prac pisemnych oraz wypowiedzi ustnych z wykorzystaniem terminologii specjalistycznej

Kurs języka angielskiego kończy się egzaminem na poziomie B2+ sprawdzającym umiejętności użycia terminologii specjalistycznej.

Literatura:

Podręczniki do nauki specjalistycznego języka angielskiego dostosowane do poziomu grupy, słowniki, nagrania, filmy, materiały z prasy i Internetu, zbiory ćwiczeń, gry dydaktyczne oraz materiały autorskie wykładowcy.

Podręcznik: ‘English for the Financial Sector’ (Student’s Book)

Autor: Ian MacKenzie

Wydawnictwo: Cambridge University Press

I semestr:

Unit 9: Logistcs

Unit 10: Quality

Unit 14: Banking

Debata

II semestr:

Unit 20: Market Structure and Competition

Unit 21: Takeovers

Unit 25: Efficiency and Employment

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Lektorat, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kowalska, Barbara Kuczyńska
Prowadzący grup: Ewa Kowalska, Barbara Kuczyńska, Joanna Ososińska-Ciechomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Student odbywa kurs specjalistycznego języka angielskiego w wymiarze 15 godz. dydaktycznych w semestrze (30 godzin dydaktycznych w całym cyklu). Program kursu zakłada kształcenie kompetencji językowych, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages) na poziomie B2+ z naciskiem na komunikację z użyciem terminologii specjalistycznej ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców.

Kurs języka angielskiego kończy się egzaminem na poziomie B2+.

Pełny opis:

Program kursu zakłada rozwijanie czterech sprawności językowych: mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu oraz pisania;

-kształtowanie i doskonalenie sprawności językowych z użyciem specjalistycznej terminologii, umożliwiających wypowiadanie się na tematy związane z aspektami akademickimi i zawodowymi, a w szczególności prowadzenia debaty na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców

-pracę z różnorodnymi materiałami tekstowymi umożliwiającymi opanowanie słownictwa związanego z kierunkiem studiów;

-pracę z oryginalnymi nagraniami umożliwiającymi słuchanie języka angielskiego w różnych kontekstach sytuacyjnych o tematyce związanej z kierunkiem studiów;

-zastosowanie właściwych struktur językowych w różnych formach prac pisemnych oraz wypowiedzi ustnych z wykorzystaniem terminologii specjalistycznej

Kurs języka angielskiego kończy się egzaminem na poziomie B2+ sprawdzającym umiejętności użycia terminologii specjalistycznej.

Literatura:

Podręczniki do nauki specjalistycznego języka angielskiego dostosowane do poziomu grupy, słowniki, nagrania, filmy, materiały z prasy i Internetu, zbiory ćwiczeń, gry dydaktyczne oraz materiały autorskie wykładowcy.

Podręcznik: ‘English for the Financial Sector’ (Student’s Book)

Autor: Ian MacKenzie

Wydawnictwo: Cambridge University Press

I semestr:

Unit 9: Logistcs

Unit 10: Quality

Unit 14: Banking

Debata

II semestr:

Unit 20: Market Structure and Competition

Unit 21: Takeovers

Unit 25: Efficiency and Employment

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)