Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język angielski w biznesie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-112ENL-N1R2-36E
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język angielski w biznesie II
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych
Grupy: II rok studiów
Język angielski
Nauka języka dla studiów niestacjonarnych
Nauka języka dla studiów niestacjonarnych I stopnia
Zajęcia z języków obcych oferowane przez UCJO
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Całkowity nakład pracy studenta:

Semestr zimowy i letni godziny kontaktowe: 72 godziny w całym cyklu;


praca własna studenta:


- przygotowanie się do ćwiczeń - 20 godzin


- przygotowanie się do egzaminu - 10 godzin

Efekty uczenia się - umiejętności:

P65_UK - absolwent potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego


Ekonomia :

K_U10 – absolwent potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem obcym w stopniu właściwym dla nauk ekonomicznych

K_U11 - absolwent student potrafi posługiwać się językiem obcym, w zakresie nauk ekonomicznych na poziomie B2


Finanse i rachunkowość:

K_U10 - absolwent potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem obcym (angielskim) na poziomie B2 w stopniu właściwym dla praktyki biznesu


Komunikacja i psychologia w biznesie:

K_U11 - absolwent potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem obcym

(angielskim) na poziomie B2 w stopniu właściwym dla praktyki biznesu


Logistyka:

K_U09 – absolwent potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem obcym (angielskim) na poziomie B2 w stopniu właściwym dla praktyki biznesu


Zarządzanie:

K_U09 – absolwent potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem obcym (angielskim) na poziomie B2 w stopniu właściwym dla praktyki biznesu


Management:

K_U09 – absolwent potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem obcym (angielskim) na poziomie B2 w stopniu właściwym dla praktyki biznesu

Metody dydaktyczne:

Metoda kognitywno- komunikacyjna – z zastosowaniem rożnych mediów oraz urozmaiconych form pracy studenta

Metody eksponujące (drama, inscenizacja, pokaz, symulacja)

Metody podające (opis, opowiadanie, pogadanka)

Metody poszukujące (ćwiczeniowa, giełda pomysłów, oxfordzka, projektu)


Skrócony opis:

Student odbywa kurs języka angielskiego w biznesie w wymiarze 72 godz. dydaktycznych, realizowanych przez 2 semestry. Zajęcia odbywają się w semestrze III i IV studiów. Program kursu zakłada kształcenie kompetencji językowych, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages) na poziomie B2 z naciskiem na komunikację z użyciem terminologii specjalistycznej.

Kurs Język angielski w biznesie II kończy się egzaminem na poziomie B2.

Pełny opis:

Program kursu zakłada:

- rozwijanie czterech sprawności językowych: mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu oraz pisania;

-praca z różnorodnymi materiałami tekstowymi umożliwiającymi opanowanie słownictwa ogólnego i związanego z kierunkiem studiów;

-kształtowanie i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w różnych sytuacjach życiowych oraz związanych z kierunkiem studiów, umożliwiających wypowiadanie się na tematy ogólne oraz związane z aspektami akademickimi i zawodowymi;

-praca z oryginalnymi nagraniami umożliwiającymi słuchanie języka angielskiego w różnych kontekstach sytuacyjnych o tematyce ogólnej oraz związanej z kierunkiem studiów;

-zastosowanie właściwych struktur językowych w różnych formach prac pisemnych z wykorzystaniem słownictwa ogólnego i związanego z kierunkiem studiów;

-uzupełnienie wiedzy o historii i kulturze krajów anglojęzycznych w celu poprawnego funkcjonowania w otoczeniu kulturowo i językowo odmiennym.

Literatura:

Podręczniki do nauki specjalistycznego języka angielskiego dostosowane do poziomu grupy, słowniki, nagrania, filmy, materiały z prasy i Internetu, zbiory ćwiczeń, gry dydaktyczne oraz materiały autorskie wykładowcy.

Metody i kryteria oceniania:

W toku nauczania student uzyskuje semestralną ocenę z lektoratu na podstawie poziomu opanowaniu różnych sprawności językowych.

Na końcową ocenę semestralną składają się:

- Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć, odrabianie zadań domowych oraz aktywność na zajęciach) - W01,W02, U03

- śródsemestralne pisemne testy kontrolne obejmujące sprawdzenie opanowanych przez studenta zagadnień – W01, W02, W03

- prace pisemne - W01, W02, U01, U04

- wypowiedzi ustne - W01, W02, U01, U02, U03,

Oprócz uczestnictwa w zajęciach, warunkiem osiągnięcia efektów uczenia się na danym poziomie jest również praca indywidualna studenta.

Kurs języka angielskiego kończy się egzaminem pisemnym sprawdzającym umiejętność słuchania, czytania ze zrozumieniem i znajomości słownictwa i kolokacji. - W01, W02, W03, U01, U03

Szczegółowe metody i kryteria oceniania obowiązujące u poszczególnych prowadzących zajęć zostaną przedstawione na zajęciach na początku danego etapu nauki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kowalska, Barbara Kuczyńska
Prowadzący grup: Anna Olkiewicz-Mantilla, Ewa Szymborska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student odbywa kurs języka angielskiego w biznesie w wymiarze 72 godz. dydaktycznych, realizowanych przez 2 semestry. Zajęcia odbywają się w semestrze III i IV studiów. Program kursu zakłada kształcenie kompetencji językowych, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages) na poziomie B2 z naciskiem na komunikację z użyciem terminologii specjalistycznej.

Kurs Język angielski w biznesie II kończy się egzaminem na poziomie B2.

Pełny opis:

Program kursu zakłada:

- rozwijanie czterech sprawności językowych: mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu oraz pisania;

-praca z różnorodnymi materiałami tekstowymi umożliwiającymi opanowanie słownictwa ogólnego i związanego z kierunkiem studiów;

-kształtowanie i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w różnych sytuacjach życiowych oraz związanych z kierunkiem studiów, umożliwiających wypowiadanie się na tematy ogólne oraz związane z aspektami akademickimi i zawodowymi;

-praca z oryginalnymi nagraniami umożliwiającymi słuchanie języka angielskiego w różnych kontekstach sytuacyjnych o tematyce ogólnej oraz związanej z kierunkiem studiów;

-zastosowanie właściwych struktur językowych w różnych formach prac pisemnych z wykorzystaniem słownictwa ogólnego i związanego z kierunkiem studiów;

-uzupełnienie wiedzy o historii i kulturze krajów anglojęzycznych w celu poprawnego funkcjonowania w otoczeniu kulturowo i językowo odmiennym.

Literatura:

Podręczniki do nauki specjalistycznego języka angielskiego dostosowane do poziomu grupy, słowniki, nagrania, filmy, materiały z prasy i Internetu, zbiory ćwiczeń, gry dydaktyczne oraz materiały autorskie wykładowcy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat, 36 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kowalska, Barbara Kuczyńska
Prowadzący grup: Ewa Szymborska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student odbywa kurs języka angielskiego w biznesie w wymiarze 72 godz. dydaktycznych, realizowanych przez 2 semestry. Zajęcia odbywają się w semestrze III i IV studiów. Program kursu zakłada kształcenie kompetencji językowych, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages) na poziomie B2 z naciskiem na komunikację z użyciem terminologii specjalistycznej.

Kurs Język angielski w biznesie II kończy się egzaminem na poziomie B2.

Pełny opis:

Program kursu zakłada:

- rozwijanie czterech sprawności językowych: mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu oraz pisania;

-praca z różnorodnymi materiałami tekstowymi umożliwiającymi opanowanie słownictwa ogólnego i związanego z kierunkiem studiów;

-kształtowanie i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w różnych sytuacjach życiowych oraz związanych z kierunkiem studiów, umożliwiających wypowiadanie się na tematy ogólne oraz związane z aspektami akademickimi i zawodowymi;

-praca z oryginalnymi nagraniami umożliwiającymi słuchanie języka angielskiego w różnych kontekstach sytuacyjnych o tematyce ogólnej oraz związanej z kierunkiem studiów;

-zastosowanie właściwych struktur językowych w różnych formach prac pisemnych z wykorzystaniem słownictwa ogólnego i związanego z kierunkiem studiów;

-uzupełnienie wiedzy o historii i kulturze krajów anglojęzycznych w celu poprawnego funkcjonowania w otoczeniu kulturowo i językowo odmiennym.

Literatura:

Podręczniki do nauki specjalistycznego języka angielskiego dostosowane do poziomu grupy, słowniki, nagrania, filmy, materiały z prasy i Internetu, zbiory ćwiczeń, gry dydaktyczne oraz materiały autorskie wykładowcy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)