Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Język angielski V

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-192ENZ-N2R5-11E
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Język angielski V
Jednostka: Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych (zn. 31.12.2022)
Grupy: Język angielski
Nauka języka dla studiów niestacjonarnych
Nauka języka dla studiów niestacjonarnych II stopnia
Zajęcia z języków obcych oferowane przez UCJO
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

kontynuacja z I stopnia

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 11 godzin w całym cyklu

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 11 godzin w całym cyklu

Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania (egzamin, prace zaliczeniowe): 11 godzin

Efekty uczenia się - wiedza:

nie dotyczy

Efekty uczenia się - umiejętności:

Absolwent osiąga następujące efekty kształcenia:

U01: potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców

U02: potrafi prowadzić debatę

U03: potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii nauczanej na poszczególnych wydziałach

U04: potrafi zrozumieć wykłady na tematy związane z kierunkiem studiów i inne złożone formy prezentacji akademickich i zawodowych

U05: analizuje i interpretuje teksty związane z dziedziną studiów oraz znajduje w nich informacje potrzebne do funkcjonowania w środowisku akademickim i zawodowym

U06: potrafi formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi pisemne związane z dyscypliną naukową właściwą dla studiowanego kierunku

U07: samodzielnie tłumaczy tekst o średniej skali trudności przy zastosowaniu terminologii fachowej związanej z kierunkiem studiów


pedagogika: K_U13

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

nie dotyczy

Metody dydaktyczne:

Zastosowanie rożnych mediów oraz urozmaiconych form pracy studenta.

Metody eksponujące (drama, inscenizacja, pokaz, symulacja).

Metody podające (opis, opowiadanie, pogadanka).

Metody poszukujące (ćwiczeniowa, giełda pomysłów, oxfordzka, projektu).

Metody dydaktyczne w kształceniu online (metody ewaluacyjne).


Skrócony opis:

Student odbywa kurs specjalistycznego języka obcego w wymiarze 11 godz. dydaktycznych. Program kursu zakłada kształcenie kompetencji językowych, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages) na poziomie B2+ z naciskiem na komunikację z użyciem terminologii specjalistycznej ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców.

Kurs języka obcego kończy się egzaminem na poziomie B2+.

Pełny opis:

Program kursu zakłada rozwijanie czterech sprawności językowych: mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu oraz pisania;

-kształtowanie i doskonalenie sprawności językowych z użyciem specjalistycznej terminologii, umożliwiających wypowiadanie się na tematy związane z aspektami akademickimi i zawodowymi, a w szczególności prowadzenia debaty na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców;

-pracę z różnorodnymi materiałami tekstowymi umożliwiającymi opanowanie słownictwa związanego z kierunkiem studiów;

-pracę z oryginalnymi nagraniami umożliwiającymi słuchanie języka obcego w różnych kontekstach sytuacyjnych o tematyce związanej z kierunkiem studiów;

-zastosowanie właściwych struktur językowych w różnych formach prac pisemnych oraz wypowiedzi ustnych z wykorzystaniem terminologii specjalistycznej;

Kurs języka obcego kończy się egzaminem na poziomie B2+ sprawdzającym umiejętności użycia terminologii specjalistycznej.

Literatura:

Podręczniki do nauki specjalistycznego języka obcego dostosowane do poziomu grupy, słowniki, nagrania, filmy, materiały z prasy i Internetu, zbiory ćwiczeń, gry dydaktyczne oraz materiały autorskie wykładowcy.

Metody i kryteria oceniania:

Szczegółowe metody i kryteria oceniania obowiązujące u poszczególnych prowadzących zajęć zostaną przedstawione na zajęciach na początku danego etapu nauki.

Egzamin – U01, U03, U04, U05, U06, U07

egzamin sprawdza znajomość języka obcego w następujących obszarach: słuchanie ze zrozumieniem, czytanie ze zrozumieniem, terminologia specjalistyczna, gramatyka, mówienie

egzamin składa się z części pisemnej (70 % oceny) oraz części ustnej (30% oceny)

warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie semestru letniego i zimowego

Wypowiedzi ustne – U02, U06

Kolokwia – U01, U03, U04, U05, U06, U07

Prezentacje – U02, U04

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat, 11 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Foltańska-Borowiecka, Ewa Kowalska
Prowadzący grup: Dorota Foltańska-Borowiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)