Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Business English for Management IV

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4100-4ZEN-EKZRZ-030E
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Business English for Management IV
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Języków Obcych
Grupy: 30 godzin nauczania języka
Język angielski
Nauka języka dla studiów stacjonarnych II stopnia
Przedmioty z angielskim językiem wykładowym
Zajęcia z języków obcych oferowane przez UCJO
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Wymagania wstępne:

Kontynuacja z I stopnia

Całkowity nakład pracy studenta:

Stopień II


Godziny realizowane z udziałem nauczycieli: 30 godzin w całym cyklu


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta potrzebny do pomyślnego zaliczenia przedmiotu: 30 godzin w całym cyklu


Czas wymagany do przygotowania się do uczestnictwa w procesie oceniania (egzamin, prace zaliczeniowe): 30 godzin

Efekty uczenia się - umiejętności:

K_U11 potrafi posługiwać się specjalistycznym językiem angielskim na poziomie B2+ w zakresie zarządzania


U01: komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców


U02: prowadzić debatę


U03: posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz w wyższym stopniu w zakresie specjalistycznej terminologii

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące (drama, inscenizacja, pokaz, symulacja).


Metody podające (opis, opowiadanie, pogadanka).


Metody poszukujące (ćwiczeniowa, giełda pomysłów, oxfordzka, projektu).

Skrócony opis:

Student odbywa kurs języka angielskiego w wymiarze 30 godz. dydaktycznych, realizowanych przez 2 semestry. Program kursu zakłada kształcenie kompetencji językowych, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: Common European Framework of Reference for Languages z naciskiem na komunikację i język specjalistyczny.

Kurs j. angielskiego kończy się egzaminem pisemnym.

Pełny opis:

Program kursu zakłada:

- rozwijanie czterech sprawności językowych: mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu oraz pisania;

-praca z różnorodnymi materiałami tekstowymi umożliwiającymi opanowanie słownictwa ogólnego i związanego z kierunkiem studiów;

-kształtowanie i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w różnych sytuacjach życiowych oraz związanych z kierunkiem studiów, umożliwiających wypowiadanie się na tematy ogólne oraz związane z aspektami akademickimi i zawodowymi;

-przeprowadzenie i uczestnictwo w debacie

-praca z oryginalnymi nagraniami umożliwiającymi słuchanie języka angielskiego w różnych kontekstach sytuacyjnych o tematyce ogólnej oraz związanej z kierunkiem studiów;

-zastosowanie właściwych struktur językowych w różnych formach prac pisemnych z wykorzystaniem słownictwa ogólnego i związanego z kierunkiem studiów;

-uzupełnienie wiedzy o historii i kulturze krajów anglojęzycznych w celu poprawnego funkcjonowania w otoczeniu kulturowo i językowo odmiennym.

Literatura:

Podręczniki do nauki języka angielskiego dostosowane do poziomu grupy, słowniki, nagrania, filmy, materiały z prasy i Internetu, zbiory ćwiczeń, gry dydaktyczne oraz materiały autorskie wykładowcy.

Metody i kryteria oceniania:

Szczegółowe metody i kryteria oceniania obowiązujące u poszczególnych prowadzących zajęć zostaną przedstawione na zajęciach na początku danego etapu nauki.

Egzamin – U01, U03

Wypowiedzi ustne – U02

Kolokwia – U01, U03

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kowalska, Barbara Kuczyńska
Prowadzący grup: Joanna Wińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student odbywa kurs języka angielskiego w wymiarze 30 godz. dydaktycznych, realizowanych przez 2 semestry. Program kursu zakłada kształcenie kompetencji językowych, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: Common European Framework of Reference for Languages z naciskiem na komunikację i język specjalistyczny.

Kurs j. angielskiego kończy się egzaminem pisemnym.

Pełny opis:

Program kursu zakłada:

- rozwijanie czterech sprawności językowych: mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu oraz pisania;

-praca z różnorodnymi materiałami tekstowymi umożliwiającymi opanowanie słownictwa ogólnego i związanego z kierunkiem studiów;

-kształtowanie i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w różnych sytuacjach życiowych oraz związanych z kierunkiem studiów, umożliwiających wypowiadanie się na tematy ogólne oraz związane z aspektami akademickimi i zawodowymi;

-przeprowadzenie i uczestnictwo w debacie

-praca z oryginalnymi nagraniami umożliwiającymi słuchanie języka angielskiego w różnych kontekstach sytuacyjnych o tematyce ogólnej oraz związanej z kierunkiem studiów;

-zastosowanie właściwych struktur językowych w różnych formach prac pisemnych z wykorzystaniem słownictwa ogólnego i związanego z kierunkiem studiów;

-uzupełnienie wiedzy o historii i kulturze krajów anglojęzycznych w celu poprawnego funkcjonowania w otoczeniu kulturowo i językowo odmiennym.

Literatura:

Podręczniki do nauki języka angielskiego dostosowane do poziomu grupy, słowniki, nagrania, filmy, materiały z prasy i Internetu, zbiory ćwiczeń, gry dydaktyczne oraz materiały autorskie wykładowcy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Lektorat, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kowalska, Barbara Kuczyńska
Prowadzący grup: Joanna Wińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Student odbywa kurs języka angielskiego w wymiarze 30 godz. dydaktycznych, realizowanych przez 2 semestry. Program kursu zakłada kształcenie kompetencji językowych, zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego: Common European Framework of Reference for Languages z naciskiem na komunikację i język specjalistyczny.

Kurs j. angielskiego kończy się egzaminem pisemnym.

Pełny opis:

Program kursu zakłada:

- rozwijanie czterech sprawności językowych: mówienia, czytania, rozumienia ze słuchu oraz pisania;

-praca z różnorodnymi materiałami tekstowymi umożliwiającymi opanowanie słownictwa ogólnego i związanego z kierunkiem studiów;

-kształtowanie i doskonalenie umiejętności komunikacyjnych w różnych sytuacjach życiowych oraz związanych z kierunkiem studiów, umożliwiających wypowiadanie się na tematy ogólne oraz związane z aspektami akademickimi i zawodowymi;

-przeprowadzenie i uczestnictwo w debacie

-praca z oryginalnymi nagraniami umożliwiającymi słuchanie języka angielskiego w różnych kontekstach sytuacyjnych o tematyce ogólnej oraz związanej z kierunkiem studiów;

-zastosowanie właściwych struktur językowych w różnych formach prac pisemnych z wykorzystaniem słownictwa ogólnego i związanego z kierunkiem studiów;

-uzupełnienie wiedzy o historii i kulturze krajów anglojęzycznych w celu poprawnego funkcjonowania w otoczeniu kulturowo i językowo odmiennym.

Literatura:

Podręczniki do nauki języka angielskiego dostosowane do poziomu grupy, słowniki, nagrania, filmy, materiały z prasy i Internetu, zbiory ćwiczeń, gry dydaktyczne oraz materiały autorskie wykładowcy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)