Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wychowanie fizyczne - aerobic step kobiet

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 5700-AERO-STEP
Kod Erasmus / ISCED: 16.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne - aerobic step kobiet
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Sportowe
Grupy: Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Wychowanie fizyczne - zestaw 1
Strona przedmiotu: http://www.usc.umk.pl
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 0.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych z zakresu przygotowania sportowego,

Ogólny dobry stan zdrowia - brak przeciwwskazań lekarskich

Wskazane zainteresowanie, otwarcie i aktywność.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach - 0

- udział w ćwiczeniach – 2 x 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 0

- przygotowanie do kolokwiów - 0

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 30 godz.


Łącznie: 90 godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Po zakończeniu semestru student:

W1: posiada podstawową wiedzę z zakresu kultury fizycznej, dotyczącą zajęć fitness w dziedzinie aerobic step (charakterystykę, kroki, nazewnictwo, ustawienie).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Po zakończeniu semestru student:

U1: zna terminologię, nazewnictwo podstawowych kroków, potrafi wykonać je na podłożu i podeście oraz zastosować kroki w formie podstawowej i po ich prostej modyfikacji.

U2: potrafi ćwiczyć w tempie, wykonując choreografię oraz umiejętnie korzysta z przyborów (hantle, gumy itp.)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student po zakończeniu semestru:

K1: ma świadomość wpływu aktywności fizycznej na dobre samopoczucie, posiada nawyk systematycznej aktywności fizycznej.

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania ćwiczeń:

-analityczna

-syntetyczna

-mieszana

Metody realizacji ćwiczeń:

-naśladowcza - ścisła

-zadaniowa- ścisła

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Step aerobic to forma zajęć aerobowych o średniej i dużej intensywności w układach choreograficznych, z wykorzystaniem podestu o wysokości 10-25 cm.

Celem zajęć jest stymulacja układu krążeniowo-oddechowego, zwiększenie wytrzymałości organizmu, poprawienie koordynacji ruchowej i pobudzenie przemian tłuszczowych w organizmie.

Pełny opis:

Nauczanie i doskonalenie:

-zasad bezpieczeństwa,

-prawidłowej postawy,

-podstawowych wzorów kroków z ich nazwami, prawidłowej techniki ich wykonania,

-umiejętności reagowania na określone komendy w ściśle określony sposób,

-prostych modyfikacji kroków ( typu: Basic>mambo>pivot ),

-zapamiętywania kolejności poszczególnych elementów,

-łączenia elementów w powtarzalną całość, tzn. zapamiętywania całej choreografii,

-pracy przy muzyce, utrzymywania odpowiedniego tempa i intensywności,

-wykorzystania i stosowania różnego rodzaju przyborów, takich jak: hantle, gumy i inne,

-choreografii przy różnym sposobie ustawienia stepu (horyzontalnym, vertical step, double vertical step).

Literatura:

Fitness nowoczesne formy gimnastyki - praca zbiorowa pod red. dr D. Pietrzyk, Warszawa 2005

Aerobic - Z. Szot, AWFiS Gdańsk 2002

Metody i kryteria oceniania:

W1 – rozmowy ze studentami; zaliczenie – student potrafi opisać podstawowe ćwiczenia, kroki i pozycje wyjściowe oraz korzyści zdrowotne płynące z systematycznego uprawiania treningu aerobowego

U1 - obserwacja działań studenta podczas zajęć; zaliczenie – student wykonuje do muzyki podstawowe kroki taneczne oraz potrafi koordynować oddech z wykonywanymi ćwiczeniami kształtującymi. Dodatkowo dla chętnych przeprowadzenie fragmentu zajęć dowolnej formy aerobicu.

K1 – sprawdzanie obecności; zaliczenie – podstawą zaliczenia (bez oceny) z przedmiotu jest systematyczne i aktywne uczestnictwo we wszystkich zajęciach zgodnie z przyjętym planem.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Pawłowska
Prowadzący grup: Anna Lewandowska-Plińska, Izabela Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Pawłowska
Prowadzący grup: Izabela Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Pawłowska
Prowadzący grup: Izabela Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Pawłowska
Prowadzący grup: Izabela Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Pawłowska
Prowadzący grup: Anna Lewandowska-Plińska, Izabela Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Pawłowska
Prowadzący grup: Anna Lewandowska-Plińska, Izabela Pawłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)