Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wychowanie fizyczne - aikido

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 5700-AIKD
Kod Erasmus / ISCED: 16.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne - aikido
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Sportowe
Grupy: Wychowanie fizyczne - zestaw 2
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych z zakresu przygotowania sportowego. Ogólny dobry stan zdrowia - brak przeciwwskazań lekarskich. Wskzane zainteresowanie, otwarcie i aktywność.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz. ):

- udział w wykładach - 0

- udział w ćwiczeniach - 2 x 30 godz.


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz. )

- przygotowanie do ćwiczeń - 0

-przygotowanie do kolokwiów - 0

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim 30 godz.


Łącznie: 90 godz. ( 2 ECTS )

Efekty uczenia się - wiedza:


W1 - posiada wiedzę o podstawach techniki i taktyki Aikido

Efekty uczenia się - umiejętności:


U1 - wykonuje podstawowe elementy techniki i taktyki Aikido
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:


K1 - posiada nawyk systematycznej aktywności fizycznej

Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna eksponująca - pokaz

Metoda dydaktyczna podająca - opis, opowiadanie


Metody dydaktyczne...:

Naśladowcza - ścisła

Zadaniowa - ścisła

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka

Skrócony opis:

Aikido - harmonizacji energii. Atak i obrona są przeważnie ustalone z góry. Ćwiczący nie walczą ze sobą, lecz uczą się współdziałania.

Pełny opis:

Nauka harmonizacji rozpoczyna się od ćwiczeń oddechowych. Stosowane są ćwiczenia oddechowe połączone ze wznosem i opuszczaniem rąk. Harmonizuje się w ten sposób pracę ciała z oddechaniem. Ćwiczenia oddechowe stanowią nieodzowną część każdych zajęć. Nastepnym elementem programu nauczania są tzw. Cwiczenia Aiki-taiso. Cwiczenia te można porównać do ćwiczeń przygotowawczych z innych dyscyplin sportowych. Właściwy trening Aikido obejmuje:

a) Nauczanie postaw- Kamae

1. postawa trójkątna- Sankaku-tai

2. postawa zgodna- Ai-hanmi

3. postawa odwrotna- Gyaku-hanmi

b)Nauczanie właściwego dystansu do atakującego- Ma-ai

c)Poruszanie się po macie-Shintai oraz Tai-Sabaki

1. krok dostawny -tsugi-ashi

2. krok przestawny- ayumi-ashi

3. zwrot - kaiten

4. krok do przodu - irimi

5. krok zakroczny - tenkan

6. dostawienie lub przestawienie nogi - tenshin

7. łączenie kroków

d)Praca rąk -Te-sabaki

e)Shikko - chodzenie na kolanach

f)Nauczenie padów- Ukemi

1. Pad w przód - Mae - ukemi

2. Pad w tył - Ushiro-ukemi

3. Pad w bok - Yoko-ukemi

4. Przewrót w przód - Zempo-kaiten-ukemi

Literatura:

1. Morihiro Saito "Aikido" wyd. Diamond Books, Bydgoszcz, 2000

2. Gozo Shioda "Dynamiczne Aikido" wyd. Diamond Books,Bydgoszcz, 1998

3. Kisshomoru Ueshiba "Aikido" wyd. Diamond Books, Bydgoszcz, 2002

4. Shiro Omiya "Legendarne korzenie Aikido Aiki Jujutsu Daitoryu" wyd. Diamond Books, Bydgoszcz, 1999

5. Adele Westbrook Oscar Ratti " Aikido i dynamiczna sfera" wyd. Diamonds Books, Bydgoszcz, 1997

6. Morihei Ueshiba "Budo" wyd. Diamonds Books", Bydgoszcz, 1997

Metody i kryteria oceniania:

W1 - rozmowy ze studentami; zaliczenie - student potrafi opisać podstawy techniki i taktyki Aikido.

U1 - obserwacja działań studenta podczas ćwiczenia Aikido;

zaliczenie - student wykonuje poprawnie podstawowe elementy techniki i taktyki Aikido

K1 - sprawdzanie obecności; zaliczenie - student systematycznie uczęszcza na zajęcia ze 100% frekwencją. W przypadku choroby okazuje zwolnienie lekarskie. Gdy nie posiada zwolnienia może zajęcia odrobić w następnym tygodniu w dowolnej grupie swojego prowadzącego.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Wojtowicz
Prowadzący grup: Zbigniew Wojtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Wojtowicz
Prowadzący grup: Małgorzata Grabowska, Anna Lewandowska-Plińska, Izabela Pawłowska, Łukasz Pawłowski, Hanna Szewczyk, Michał Wasielewski, Anna Wiak, Zbigniew Wojtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)