Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Wychowanie fizyczne-ogólnorozwojowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 5700-OGROZ
Kod Erasmus / ISCED: 16.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (1014) Nauki o sporcie i kulturze fizycznej Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne-ogólnorozwojowe
Jednostka: Uniwersyteckie Centrum Sportowe
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

nie dotyczy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( godz.):

- udział w wykładach - 0

- udział w ćwiczeniach - 60


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do ćwiczeń - 0

- przygotowanie do kolokwiów - 0

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim - 30


Łącznie: 90. godz. (2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna podstawową terminologię związaną z treningiem ogólnorozwojowym

Student zna ogólne zasady wybranych gier para-olimpijskichEfekty uczenia się - umiejętności:

Poprzez systematyczne uczestnictwo w zajęciach sportowych student potrafi wykonań podstawowe ćwiczenia z zakresu koordynacji i motoryki ciała.

Potrafi zastosować proste modyfikacje ćwiczenia dostosowując je do swoich, osobistych możliwości psycho-ruchowych.

Potrafi nawiązać kontakt z osobą niepełnosprawną i członkami wielodyscyplinarnego zespoł


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Promowanie zdrowego trybu życia

Nauka podstawowych zasad związanych z krzewieniem kultury fizycznej

Świadomość konieczności dbania o własne zdrowie i nawyki

Wzrost świadomości pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na jakość życia

Posiadanie systematycznego nawyku do aktywności fizycznej


Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

analityczna, mieszana, syntetyczna


Metody realizacji zadań:

zadaniowa ścisła, naśladowcza ścisła,


Formy ćwiczeń:

frontalna, zespołowaSkrócony opis:

1. Kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej i motorycznej o charakterze ogólnorozwojowym

2. Pogłębienie wiedzy związanej z aktywnością fizyczną oraz zasadami zdrowego trybu życia

3. Nauka podstawowych zasad związanych z treningiem motorycznym i ogólnorozwojowym

4. Poprawa ogólnej postawy ciała

Pełny opis:

1. Nauczanie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych

2. Doskonalenie prawidłowej postawy ciała, poznanie podstawowych ćwiczeń w zakresie koordynacji i motoryki ciała

3. Doskonalenie umiejętności związanych z koordynacją ciała

4. Zwiększanie motoryki ciała poprzez dobór odpowiednich ćwiczeń

5. Nauczanie i zapamiętywanie nowych ćwiczeń w zakresie dynamiki ciała i ćwiczeń ogólnorozwojowych

6. Wzrost świadomości ciała, radzenia sobie z własnymi ograniczeniami

7. Poznanie zasad treningu ogólnorozwojowego

8. Doskonalenie wiedzy w zakresie praktyki treningu ogólnorozwojowego

Literatura:

Literatura podstawowa:

A. Ronikiewicz, Diagnostyka czynnościowa osób niepełnosprawnych, Warszawa 2009.

A. Kosmol, Teoria i praktyka sportu niepełnosprawnych, Warszawa 2008

Sport szansą życia niepełnosprawnych, red. J. Ślężyński, Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Katowice 1997.

Literatura uzupełniająca:

G. Bręczewski, Wybrane psychospołeczne aspekty niepełnosprawności w kierunku rozwojowej wizji procesu rehabilitacji, Poznań 2010.

Metody i kryteria oceniania:

W 1 - w trakcie rozmów ze studentami:

zaliczenie:

- student potrafi opisać wybrane elementy treningu ogólnorozwojowego

W 2 - praktyczne zaliczenie przez studenta:

rozmowa ze studentami:

- posiada wiedzę na temat głównych form motoryczno-sprawnościowych

U 1 - zaliczenie - aktywne uczestnictwo w organizacji, przebiegu i

samooceny własnej sprawności motorycznej na podstawie dostępnych kryteriów

U 2 - obserwacja studenta podczas ćwiczeń gimnastycznych i ogólno-sprawnościowych

K 1 - obserwacja studenta: posiada nawyk ciągłej dbałości o swoje bezpieczeństwo poprzez prawidłową postawę podczas zajęć

K 2 - Kontrola obecności studenta na zajęciach:

- student musi uczestniczyć we wszystkich zajęciach

- w przypadku długiego zwolnienia lekarskiego musi je zaliczyć poprzez przygotowanie zadanych prac pisemnych związanych aktywnością fizyczną,

- odrobić wszystkie nieobecności na zajęciach w formie zawartej w regulaminie zajęć WF (Regulamin UCS)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michalska
Prowadzący grup: Anna Michalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michalska
Prowadzący grup: Anna Michalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michalska
Prowadzący grup: Anna Michalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michalska
Prowadzący grup: Anna Michalska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michalska
Prowadzący grup: Anna Wiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Zajęcia wychowania fizycznego, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Michalska
Prowadzący grup: Anna Wiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Zajęcia wychowania fizycznego - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)