Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Biochemia cz. I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7100-BCH1-1-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biochemia cz. I
Jednostka: Instytut Medycyny Weterynaryjnej
Grupy: _Weterynaria-plan studiów 1 rok sj
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczone kursy z chemii ogólnej i organicznej

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 45 godz.):

- udział w wykładach - 15

- udział w zajęciach laboratoryjnych - 30

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (50 godz.): przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych, opracowanie raportów z ćwiczeń, przygotowanie do kolokwiów na ćwiczeniach, przygotowanie do zaliczenia wykładów,

Konsultacje (5 godz.)


Łącznie: 100 godz. (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna budowę i właściwości związków biochemicznych z najważniejszych grup - węglowodanów, aminokwasów, białek, lipidów, porfiryn, kwasów nukleinowych i witamin, ich rolę oraz powiązane z nimi szlaki metaboliczne; K_W04, K_W05

W2: zna rolę poszczególnych narządów i tkanek w przemianach metabolicznych; K_W04, K_W05, K_W07, K_W08

W3: zna powiązania pomiędzy nieprawidłowym funkcjonowaniem szlaków metabolicznych a chorobami; K_W06

W4: zna i rozumie funkcje witamin, makro- i mikroelementów w przemianach metabolicznych oraz skutki ich niedoboru. K_W04, K_W05, K_W06


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi opisać i wyjaśnić procesy metaboliczne na poziomie molekularnym i komórkowym; K_U05

U2: potrafi identyfikować poszczególne grupy związków biochemicznych i określać ich właściwości na podstawie reakcji charakterystycznych; K_U02

U3: potrafi przeprowadzać analizy jakościowe oraz ilościowe badanych związków; K_U02

U4: potrafi interpretować wyniki analiz biochemicznych. K_U02


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: posiada nawyk ustawicznego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności; K_K08

K2: posiada zdolność pracy w zespole oraz organizowania pracy zespołu. K_K09


Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład informacyjny (konwencjonalny) z prezentacjami w programie Power Point.

Ćwiczenia: zajęcia laboratoryjne.

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze strukturą, podstawowymi właściwościami i funkcją związków chemicznych występujących w organizmie zwierzęcym (aminokwasów, białek, węglowodanów, lipidów, kwasów nukleinowych, porfiryn i witamin), a także zapoznanie z jakościowymi i ilościowymi metodami analiz biochemicznych.

Pełny opis:

Wykłady ( 15 godz.) obejmują następujące zagadnienia:

Gospodarka wodno-elektrolitowa: woda w organizmie i pH płynów ustrojowych; składniki mineralne. Aminokwasy: struktura, podział, właściwości i funkcje. Białka: budowa, właściwości i funkcje białek. Struktura I-rzędowa i konformacje białek. Poznawanie białek. Węglowodany: podział nomenklatura i funkcje (najważniejsze monosacharydy, oligosacharydy i polisacharydy). Budowa i funkcje kwasów nukleinowych. Biosynteza białek. Lipidy: zróżnicowanie strukturalne i funkcjonalne (triacyloglicerole i tłuszcze złożone, steroidy, w tym hormony sterydowe).

Ćwiczenia laboratoryjne: Obliczenia biochemiczne. Aminokwasy. Białka. Enzymy. Cukry. Lipidy. Kwasy nukleinowe.

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

1. J.M. Berg, J.L.Tymoczko, L. Stryer. Biochemia. PWN, 2011, 2013

2. R.K. Murray, D.K. Granner, V.W. Rodwell. Biochemia Harpera. PZWL, 2008

3. L. Kłyszejko-Stefanowicz. Ćwiczenia z biochemii. PWN, 2005

4. A. Zgirski, R. Gondko. Obliczenia biochemiczne. PWN, 1998

Instrukcje do ćwiczeń.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia laboratoryjne: sprawdziany pisemne z bloków tematycznych na ocenę (ocena na zaliczeniu – średnia arytmetyczna z uzyskanych ocen).

Zaliczenie końcowe z wykładów na ocenę (warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie z laboratorium).

Kryteria oceniania –

ocena dostateczna: 60-70% maksymalnej liczby punktów,

ocena dostateczna plus: 71-80% maksymalnej liczby punktów

ocena dobra: 81-87% maksymalnej liczby punktów

ocena dobry plus: 88-94% maksymalnej liczby punktów

ocena bardzo dobra: powyżej 94% maksymalnej liczby punktów.

Dodatkowe metody weryfikacji efektów kształcenia:

- ocena wyników ilościowych i jakościowych analiz biochemicznych przeprowadzanych na zajęciach laboratoryjnych.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Nemecz
Prowadzący grup: Anna Ciarkowska, Joanna Czarnecka, Anna Hetmann, Dorota Nemecz, Barbara Wojczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Czarnecka, Dorota Nemecz
Prowadzący grup: Anna Ciarkowska, Joanna Czarnecka, Natalia Forbot, Anna Hetmann, Dorota Nemecz, Barbara Wojczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Nemecz
Prowadzący grup: Joanna Czarnecka, Anna Hetmann, Dorota Nemecz, Maciej Ostrowski, Barbara Wojczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)