Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Biochemia cz. II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7100-BCH2-2-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biochemia cz. II
Jednostka: Instytut Medycyny Weterynaryjnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony kurs Biochemia cz. I., kurs podstawowy z chemii ogólnej i organicznej, podstawy biologii komórki.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny z udziałem nauczycieli ( 75 godz.):

- wykłady - 30

- ćwiczenia laboratoryjne - 45


Praca indywidualna studenta (75 godz.): przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych, sporządzanie raportów z ćwiczeń, konsultacje, przygotowanie do sprawdzianów, przygotowanie do egzaminu


Łącznie 150 godz. (6 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna budowę i właściwości związków biochemicznych z najważniejszych grup - węglowodanów, aminokwasów, białek, lipidów, porfiryn, kwasów nukleinowych i witamin, ich rolę oraz powiązane z nimi szlaki metaboliczne; K_W04, K_W05

W2: zna rolę poszczególnych narządów i tkanek w przemianach metabolicznych; K_W04, K_W05, K_W07, K_W08

W3: zna powiązania pomiędzy nieprawidłowym funkcjonowaniem szlaków metabolicznych a chorobami; K_W06

W4: zna i rozumie funkcje witamin, makro- i mikroelementów w przemianach metabolicznych oraz skutki ich niedoboru. K_W04, K_W05, K_W06

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi opisać i wyjaśnić procesy metaboliczne na poziomie molekularnym i komórkowym; K_U05

U2: potrafi identyfikować poszczególne grupy związków biochemicznych i określać ich właściwości na podstawie reakcji charakterystycznych; K_U02

U3: potrafi przeprowadzać analizy jakościowe oraz ilościowe badanych związków; K_U02

U4: potrafi interpretować wyniki analiz biochemicznych. K_U02


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: posiada nawyk ustawicznego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności; K_K08

K2: posiada zdolność pracy w zespole oraz organizowania pracy zespołu. K_K09Metody dydaktyczne:

Wykład: wykład informacyjny (konwencjonalny) z prezentacją multimedialną


Ćwiczenia laboratoryjne - studenci pracują w grupach max. 10 osobowych. Wykonują zaplanowane doświadczenia według wcześniej otrzymanych szczegółowych instrukcji pisemnych, po wstępnym omówieniu podstaw teoretycznych i zaplanowaniu pracy.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- laboratoryjna

Skrócony opis:

Kurs Biochemia cz. II jest poświęcony zagadnieniom metabolizmu podstawowego organizmów zwierzęcych. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z udziałem poszczególnych narządów i tkanek w przemianach metabolicznych stanowiących szereg sprzężonych i wzajemnie powiązanych ze sobą reakcji szlaków anabolicznych i katabolicznych.

Pełny opis:

Wykłady: Metabolizm - podstawowe pojęcia i strategia ogólna. Enzymy - podstawowe pojęcia, klasyfikacja. Koenzymy i witaminy. Kinetyka reakcji enzymatycznych. Glikoliza. Przemiany pirogronianu w warunkach beztlenowych: fermentacja mleczanowa i alkoholowa. Przemiana pirogronianu do aecetylokoenzymu A i utlenianie reszty acetylowej w cyklu kwasu cytrynowego (cyklu Krebsa). Budowa i funkcja łańcucha transportu elektronów (łańcucha oddechowego). Sprzężenie reakcji oksydacyjno-redukcyjnych z syntezą ATP. Metabolizm glikogenu. Glukoneogeneza: przemiany umożliwiające syntezę glukozy z glicerolu, mleczanu i niektórych aminokwasów. Szlak pentozofosforanowy - alternatywny szlak metabolizmu glukozy; połączenie z glikolizą. Metabolizm triacylogliceroli: utlenianie i biosynteza kwasów tłuszczowych. Metabolizm steroidów: przemiany cholesterolu i kwasów żółciowych. Enzymatyczna degradacja białek i katabolizm aminokwasów: reakcje transaminacji i deaminacji. Cykl mocznikowy. Metabolizm nukleotydów i porfiryn. Regulacja metabolizmu. Specyfika metabolizmu energetycznego wybranych narządów (wątroba, mięsień szkieletowy i sercowy, mózg, nerka, tkanka tłuszczowa). Percepcja i transdukcja sygnałów komórkowych.

Ćwiczenia laboratoryjne: Metabolizm węglowodanów, ilościowe oznaczanie glukozy, metabolizm węglowodanów zapasowych. Oznaczanie LDH, oksydoreduktaz, dehydrogenazy bursztynianowej. Metabolizm aminokwasów.

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

1. L. Stryer, J.L.Tymoczko, J.M. Berg. Biochemia. PWN, 2011, 2013, 2018

2. R.K. Murray, D.K. Granner, V.W. Rodwell. Biochemia Harpera. PZWL, 2008

3. Alberts B i wsp. Podstawy biologii komórki. PWN 2007

4. Koolman J, Röhm K-H. Biochemia. Ilustrowany przewodnik. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005

5. L. Kłyszejko-Stefanowicz. Ćwiczenia z biochemii. PWN, 2005

6. A. Zgirski, R. Gondko. Obliczenia biochemiczne. PWN, 1998

7. Instrukcje do ćwiczeń.

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia laboratoryjne (zaliczenie na ocenę): każde ćwiczenie laboratoryjne rozpoczyna się krótkim sprawdzianem ustnym lub pisemnym dotyczącym znajomości instrukcji oraz wiedzy potrzebnej do wykonania danego ćwiczenia. Pojedyncze ćwiczenia są zaliczane na podstawie pozytywnej oceny raportu pisemnego z wykonanego ćwiczenia. Kurs obejmuje też sprawdziany pisemne na ocenę z poszczególnych bloków tematycznych. Zaliczenie końcowe z ćwiczeń uzyskuje się na podstawie zaliczonych raportów oraz średniej oceny ze wszystkich sprawdzianów. Studenci, którzy nie uzyskali co najmniej dostatecznej średniej oceny końcowej mają prawo do pisania kolokwium poprawkowego.

Wykłady: egzamin pisemny na ocenę (warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń).

Kryteria oceniania:

ocena dostateczna: 60-70% maksymalnej liczby punktów,

ocena dostateczna plus: 71-80% maksymalnej liczby punktów

ocena dobra: 81-87% maksymalnej liczby punktów

ocena dobry plus: 88-94% maksymalnej liczby punktów

ocena bardzo dobra: powyżej 94%% maksymalnej liczby punktów.

Dodatkowe metody weryfikacji efektów kształcenia:

- ocena wyników ilościowych i jakościowych analiz biochemicznych przeprowadzanych na zajęciach laboratoryjnych.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Nemecz
Prowadzący grup: Anna Ciarkowska, Dorota Nemecz, Maciej Ostrowski, Barbara Wojczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Nemecz
Prowadzący grup: Anna Ciarkowska, Natalia Forbot, Anna Hetmann, Dorota Nemecz, Barbara Wojczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Nemecz
Prowadzący grup: Anna Ciarkowska, Anna Hetmann, Dorota Nemecz, Maciej Ostrowski, Barbara Wojczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)