Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7100-DKL-3-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Diagnostyka kliniczna i laboratoryjna
Jednostka: Instytut Medycyny Weterynaryjnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów: anatomia zwierząt, anatomia topograficzna, biochemia, fizjologia zwierząt, patofizjologia

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (75 godz.):

- wykłady 30 godz.

- zajęcia laboratoryjne 45 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (75 godz.):

- przygotowanie do zaliczenia: 50 godz.

- praca własna nad opracowaniami: 15 godz.

- udział w konsultacjach: 10 godz.

Łącznie: 150 godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1- posiada wiedzę z zakresu diagnostyki, w tym diagnostyki różnicowej chorób układów: powłokowego, oddechowego, sercowo-naczyniowego, pokarmowego, moczowego, endokrynnego i nerwowego zwierząt; K_W27, K_W28, K_W29

W2 – zna zależności między wynikami badania klinicznego a możliwością potwierdzenia rozpoznania wstępnego badaniem właściwych wskaźników laboratoryjnych. K_W27, K_W29


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - opisuje i przeprowadza wywiad lekarsko-weterynaryjny i badanie ogólne oraz szczegółowe kliniczne zwierzęcia; K_U25, K_U26

U2 - analizuje i właściwie interpretuje dane z wywiadu i badania klinicznego i laboratoryjnego. K_U25, K_U26, K_U30, K_U43

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - jest świadom odpowiedzialności za podejmowane decyzje; K_K01

K2 - przestrzega zasad etyki zawodowej; K_K02

K3 - student rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania swojej wiedzy. K_K08


Metody dydaktyczne:

- wspomagana środkami audiowizualnymi prezentacja informacji o sposobach i metodach stosowanych w diagnostyce klinicznej i laboratoryjnej (wykłady, wprowadzenie do zajęć laboratoryjnych);

- zajęcia w kontakcie ze zwierzętami: ambulatoryjne – badanie kliniczne psów i kotów; fermy zwierząt gospodarskich – badanie kliniczne bydła, małych przeżuwaczy oraz świń; ośrodek hipiatryczny – badanie kliniczne koni;

- zajęcia w laboratorium: fizykochemiczne, mikroskopowe i biochemiczne metody badania płynów ustrojowych.


Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu diagnostyki klinicznej i laboratoryjnej, przedstawienie metod diagnostycznych stosowanych w rozpoznawaniu chorób wewnętrznych zwierząt z uwzględnieniem specyfiki gatunkowej; zapoznanie z planem badania klinicznego ze szczególnym uwzględnieniem wywiadu lekarskiego i prowadzeniem dokumentacji lekarsko-weterynaryjnej. Zasady szczegółowego badania klinicznego powłoki ciała, układu oddechowego, krążenia, pokarmowego, moczowego, nerwowego; wykonywania badań uzupełniających z uwzględnieniem algorytmów postępowania diagnostycznego w chorobach hematologicznych, metabolicznych i niedoborowych; ćwiczenie umiejętności etapów ogólnego i szczegółowego badania klinicznego (pies, kot, koń, bydło, koń). Praktyczna ocena wyników badania laboratoryjnego materiału biologicznego, zasadami jego przesyłania, przechowywania oraz przygotowania do analiz; nabycie umiejętności postawienia prowizorium diagnostycznego, wyboru zaleceń i badań dodatkowych.

Pełny opis:

Wykłady: omawiane są podstawowe pojęcia obowiązujące w diagnostyce klinicznej i laboratoryjnej w odniesieniu do aktualnego prawodawstwa z uwzględnieniem zasad zarządzania jakością w laboratorium; omawiane są metody badania podmiotowego i przedmiotowego, zasady dokumentacji klinicznej, systemy identyfikacji i rejestracji zwierząt; omawiane są metody diagnostyczne stosowane w rozpoznawaniu chorób wewnętrznych i zakaźnych zwierząt z uwzględnieniem ich specyfiki gatunkowej; omawiany jest plan badania klinicznego z opisem, wywiadem klinicznym i środowiskowym; w ramach wykładów student poznaje zasady szczegółowego badania klinicznego powłoki ciała, układu oddechowego, krążenia, pokarmowego, moczowego oraz nerwowego, a także wykonywania badań uzupełniających, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania diagnostycznego w chorobach hematologicznych, metabolicznych oraz niedoborowych; omawiane są błędy, jakie mogą wpłynąć na wyniki badań laboratoryjnych (błędy przedlaboratoryjne, laboratoryjne i polaboratoryjne) oraz zasady wykonywania podstawowych badań w stadach.

Ćwiczenia: w ramach ćwiczeń student przeprowadza całościowe badanie kliniczne w oparciu o historię choroby, która uwzględnia opis, wywiad, badanie stanu obecnego (badanie ogólne i szczegółowe) oraz wskazania wyboru parametrów do badań laboratoryjnych i obrazowych (badanie dotyczy gatunków - pies, kot, koń, krowa). Student nabywa umiejętności praktycznych w zakresie: badania klinicznego zwierzęcia, stosowania metod klinicznych: oglądania, osłuchiwania, opukiwania i omacywania, pobierania krwi żylnej, dożylnego, domięśniowego i podskórnego podawania leków, zakładania dostępów naczyniowych, zakładania sondy, cewnika, przeprowadzania badań dodatkowych tj. pobierania płynu z surowiczych jam ciała – ich oceny i interpretacji wyników, badania laryngologicznego, endoskopowego dróg oddechowych, pobieranie popłuczyn oskrzelowo-pęcherzykowych, gastroskopii, badania okulistycznego, elektrokardiograficznego i echokardiograficznego wraz z oceną wyniku badania, oceny wyników badań krwi w różnych przypadkach klinicznych, zapoznaje się z praktyczną oceną przysłanego do laboratorium materiału biologicznego (na przykładzie krwi i moczu), ich przygotowaniem do oznaczania podstawowych parametrów hematologicznych i biochemicznych, rozpoznawania nieprawidłowości budowy krwinek czerwonych i białych, znaczenia diagnostycznego oznaczania enzymów wątrobowych i prób czynnościowych wątroby, zewnątrzwydzielniczej funkcji trzustki, czynności gruczołów endokrynnych, funkcji nerek, badania moczu, gospodarki mineralnej i lipidowej, płynu mózgowo-rdzeniowego, mazi stawowej, a także interpretacji otrzymanych wyników przez porównanie z wartościami referencyjnymi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Nicpoń J. (red.): Badania kliniczne i laboratoryjne w diagnostyce chorób zwierząt. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego, Wrocław 2013.

Baumgartner W.: Diagnostyka kliniczna zwierząt. Wyd. Elsevier, Wrocław 2011.

Degórski A., Winnicka A.: Atlas hematologiczny psów i kotów. Wyd. Galaktyka, 2013.

Winnicka A.: Wartości referencyjne podstawowych badań laboratoryjnych w weterynarii. Wyd. SGGW, 2007.

Literatura uzupełniająca:

- piśmiennictwo światowe z bazy Medline oraz wskazane artykuły w czasopismach: Medycyna Weterynaryjna, Życie Weterynaryjne, Magazyn Weterynaryjny, Weterynaria w praktyce, Weterynaria po Dyplomie,.

Metody i kryteria oceniania:

- zaWykład:

Zaliczenie wykładów – forma ustna, z całości omawianego materiału. Część ta składa się z 4 pytań, każde oceniane oceną od niedostatecznej (2,0) do bardzo dobrej (5,0) z końcową oceną będącą średnią z ocen cząstkowych. Przewidziane są dwa terminy zaliczenia wykładów – termin pierwszy i poprawkowy. Na każdym terminie obowiązują te same kryteria zaliczenia. Studentom, którzy nie uzyskali oceny pozytywnej z zaliczenia lub byli nieobecni i w terminie 1 tygodnia od ostatniego dnia zwolnienia, nie usprawiedliwili nieobecności, przysługuje II termin zaliczenia. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej w terminie 1 tygodnia od

ostatniego dnia zwolnienia studentowi przysługuje I termin. Nie przewiduje się więcej niż 1 terminu poprawy.

Podczas zaliczenia wykładów surowo zabrania się rozmawiania z pozostałymi osobami w sali, a także posiadania i/lub korzystania z

jakichkolwiek pomocy naukowych oraz środków łączności (m.in. telefon komórkowy, smartfon) oraz wszelkiego rodzaju urządzeń

elektronicznych wyposażonych w aparat fotograficzny i/lub kamerę.

Zajęcia laboratoryjne - udział w zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowy. Wymagana minimalna frekwencja w zajęciach laboratoryjnych wynosi

80%. Powstałe w wyniku nieobecności zaległości student winien

uzupełnić we własnym zakresie w oparciu o podaną literaturę.Końcowa ocena z zajęć laboratoryjnych jest średnią z ocen zaliczeń po blokach tematycznych. Zaliczenie bloku tematycznego ma formę pisemną składającą się z 3 pytań, każde oceniane oceną od niedostatecznej (2,0) do bardzo dobrej (5,0) z końcową oceną będącą średnią z ocen cząstkowych. Studentom, którzy byli nieobecni i w terminie 1 tygodnia od nieobecności dostarczyli usprawiedliwienie mogą przystąpić do zaliczenia bloku tematycznego. W wypadku uzyskania końcowej oceny niedostatecznej z zajęć laboratoryjnych studentowi przysługuje 1 termin poprawkowy na którym pisemnie odpowie na pytania.

zaliczenia pisemne z bloków tematycznych omawianych na zajęciach laboratoryjnych;

- egzamin pisemny (wykłady).

Kryteria oceniania:

ocena dostateczna: 60-70% maksymalnej liczby punktów,

ocena dostateczna plus: 71-80%

ocena dobra: 81-87%

ocena dobry plus: 88-94%

ocena bardzo dobra: powyżej 94%.

...dodatkowe metody weryfikacji efektów kształcenia:

- samodzielne wykonywanie procedur diagnostyczno-leczniczych,

- samodzielna próba interpretacji wyników badań laboratoryjnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Pasławska, Robert Pasławski
Prowadzący grup: Anna Biazik, Jędrzej Jaśkowski, Roland Kozdrowski, Jakub Kulus, Wiesław Niewitecki, Urszula Pasławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Pasławska, Robert Pasławski
Prowadzący grup: Anna Biazik, Jędrzej Jaśkowski, Roland Kozdrowski, Jakub Kulus, Wiesław Niewitecki, Urszula Pasławska, Robert Pasławski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Pasławska, Robert Pasławski
Prowadzący grup: Anna Biazik, Marcin Gołyński, Jędrzej Jaśkowski, Roland Kozdrowski, Jakub Kulus, Wiesław Niewitecki, Urszula Pasławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Pasławska, Robert Pasławski
Prowadzący grup: Anna Biazik, Marcin Gołyński, Jędrzej Jaśkowski, Roland Kozdrowski, Jakub Kulus, Wiesław Niewitecki, Urszula Pasławska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)