Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fizjologia zwierząt - część I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7100-FZ1-2-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizjologia zwierząt - część I
Jednostka: Instytut Medycyny Weterynaryjnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie z przedmiotów: biologia, chemia, biofizyki, anatomia zwierząt, biochemia.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 60 godz.):

- udział w wykładach 30 godz.

- udział w zajęciach laboratoryjnych 30 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 40 godz.):

- przygotowanie zajęć laboratoryjnych - 15 godz.

- przygotowanie do zaliczenia - 23 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 2 godz.

Łącznie: 100 godz. (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna podstawowe i szczegółowe pojęcia z zakresu fizjologii zwierząt; K_W02

W2: posiada wiedzę dotycząca roli poszczególnych układów w procesach życiowych organizmu; K_W02

W3: zna funkcjonowanie organizmu zwierzęcego. K_W05


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: umie wyjaśnić mechanizmy zachodzące w ustroju zwierząt - homeostazę, regulację neurohormonalną, procesy związane z reprodukcją, starzeniem się i śmiercią; K_U05, K_U07, K_U09, K_U12

U2: rozumie i opisuje różnice zachodzące w funkcjonowaniu organizmu zwierząt roślino-, mięso- i wszystkożernych. K_U07, K_U09, K_U12

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: posiada nawyk ustawicznego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności; K_K08

K2: posiada zdolność pracy w zespole oraz organizowania pracy zespołu. K_K09


Metody dydaktyczne:

- metoda dydaktyczna podająca (wykład informacyjny z użyciem środków audiowizualnych);

- rozwiązywanie zadań laboratoryjnych z wykorzystaniem programów i symulacji komputerowych (zajęcia laboratoryjne).


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- seminaryjna

Skrócony opis:

Podczas kursu fizjologii zwierząt student zdobywa wiedzę z zakresu funkcjonowania organizmu: narządów i układów, zapoznaje się z zasadami regulującymi procesy zachodzące w organizmie zwierzęcym z uwzględnieniem specyfiki danego gatunku.

Pełny opis:

Tematyka omawiana na wykładach i zajęciach laboratoryjnych.

1. Elektrofizjologia komórki nerwowej: właściwości błony komórkowej, kanały jonowe, geneza potencjału spoczynkowego, potencjał czynnościowy; przewodzenie stanu czynnego, przekaźnictwo synaptyczne: transmitery, kotransmitery, neuromodulatory; powstawanie postsynaptycznego potencjału pobudzającego i hamującego

2.Czucie i percepcja: receptory: podział i funkcjonowanie, układy czuciowe swoiste i nieswoiste, wzgórzowa i korowa reprezentacja czucia, czynność bioelektryczna mózgu, EEG.

3. Ruchy i postawa ciała: czynności rdzenia kręgowego, odruchy, metody badania odruchów; korowa reprezentacja ruchu, układ piramidowy i pozapiramidowy, funkcje móżdżku, ruchy dowolne

4. Fizjologiczne podstawy zachowania: ośrodki motywacyjne podwzgórza, funkcje układu limbicznego, pola kojarzeniowe kory uczenie i zapamiętywanie, sen. Molekularne aspekty skurczu mięśnia szkieletowego, właściwości bioelektryczne, sprzężenie elektromechaniczne, molekularny mechanizm skurczu.

5.Autonomiczny układ nerwowy: ośrodkowy, współczulny, przywspółczulny, transmitery, receptory, systemy przekaźnictwa sygnału w komórce.

6. Podstawy endokrynologii: hormony, cytokiny, czynniki wzrostowe, receptory, molekularny mechanizm działania. Oś podwzgórzowo - przysadkowa: hormony podwzgórzowe, hormony przysadkowe, wzajemne relacje i regulacje wydzielania, rola szyszynki. Charakterystyka funkcji niektórych gruczołów dokrewnych obwodowych oraz hormonów tkankowych: hormony tarczycy, hormony kory i rdzenia nadnercza, hormony trzustki, hormony tkankowe.

7. Krew: skład, funkcje, fizjologiczne mechanizmy adaptacyjne do wzmożonego wysiłku.

8. Mięśnie gładkie i poprzecznie prążkowane. Molekularne aspekty skurczu mięśni, właściwości bioelektryczne, sprzężenie elektromechaniczne, molekularny mechanizm skurczu.

9. Elektrofizjologia serca: podstawy automatyzmu, właściwości bioelektryczne komórek roboczych, odprowadzenia zewnątrzkomórkowe, EKG, regulacja czynności serca. Regulacja przepływu krwi w naczyniach: a) miejscowa – humoralna, autoregulacja, wpływ substancji wydzielanych przez śródbłonek, oddziaływanie metabolitów, b) ośrodkowa – układ nerwowy współczulny, układ nerwowy przywspółczulny, efekty hormonalne, mechanizmy odruchowe.

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

1. Dusza L. (red.): Fizjologia zwierząt z elementami anatomii. Wyd. UWM, Olsztyn, 2013.

2. Engelhardt W.: Fizjologia zwierząt domowych Tom I i Tom II. Wyd. Galaktyka, Łódź 2011.

3. Ganong W.: Fizjologia. Wyd. PZWL, Warszawa, 2009.

4. Konturek S.: Fizjologia człowieka. Wydanie 3, Wyd. Edra Urban & Partner, Wrocław, 2019

5. Krzymowski T., Przała J. (red.): Fizjologia Zwierząt. Wydanie 9. Wyd. PWRiL, Warszawa, 2015

6. Przała J. (red): Fizjologia zwierząt ćwiczenia, demonstracje i metody. Wyd. UWM, Olsztyn, 1999

7. Rosołowska-Huszcz D., Gromadzka-Ostrowska J.: Ćwiczenia z fizjologii człowieka, Wydanie II, Wyd. SGGW, Warszawa, 2015.

8. Traczyk W.Z., Trzebski A.: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. Wyd. PZWL, Wydanie III, Warszawa, 2001

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia laboratoryjne: sprawdziany pisemne na ocenę z bloków tematycznych omawianych na zajęciach laboratoryjnych i wykładach (ocena na zaliczeniu – średnia arytmetyczna z uzyskanych ocen).

Kryteria oceniania –

ocena dostateczna: 60-68% maksymalnej liczby punktów,

ocena dostateczna plus: 69-76% maksymalnej liczby punktów

ocena dobra: 77-84% maksymalnej liczby punktów

ocena dobry plus: 85-92% maksymalnej liczby punktów

ocena bardzo dobra: powyżej 92% maksymalnej liczby punktów.

Dodatkowe metody weryfikacji efektów kształcenia:

- zaliczenia poprawności wykonania zadań na zajęciach laboratoryjnych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Skowroński
Prowadzący grup: Magdalena Herudzińska, Mariusz Skowroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Skowroński
Prowadzący grup: Magdalena Herudzińska, Mariusz Skowroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Skowroński
Prowadzący grup: Magdalena Herudzińska, Mariusz Skowroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)