Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Fizjologia zwierząt - część II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7100-FZ2-2-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Fizjologia zwierząt - część II
Jednostka: Instytut Medycyny Weterynaryjnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie z przedmiotów: biologia, chemia, biofizyki, anatomia zwierząt, biochemia, fizjologia zwierząt cz. 1.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 60 godz.):

- udział w wykładach 30 godz.

- udział w zajęciach laboratoryjnych 30 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 40 godz.):

- przygotowanie zajęć laboratoryjnych - 15 godz.

- przygotowanie do zaliczenia - 23 godz.

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 2 godz.

Łącznie: 100 godz. (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna podstawowe i szczegółowe pojęcia z zakresu fizjologii zwierząt; K_W02

W2: posiada wiedzę dotycząca roli poszczególnych układów w procesach życiowych organizmu; K_W02

W3: zna funkcjonowanie organizmu zwierzęcego. K_W05


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: umie wyjaśnić mechanizmy zachodzące w ustroju zwierząt - homeostazę, regulację neurohormonalną, procesy związane z reprodukcją, starzeniem się i śmiercią; K_U05, K_U07, K_U09, K_U12

U2: rozumie i opisuje różnice zachodzące w funkcjonowaniu organizmu zwierząt roślino-, mięso- i wszystkożernych. K_U07, K_U09, K_U12

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: posiada nawyk ustawicznego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności; K_K06

K2: posiada zdolność pracy w zespole oraz organizowania pracy zespołu. K_K10

Metody dydaktyczne:

- metoda dydaktyczna podająca (wykład informacyjny z użyciem środków audiowizualnych);

- rozwiązywanie zadań laboratoryjnych z wykorzystaniem programów i symulacji komputerowych (zajęcia laboratoryjne).


Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- seminaryjna

Skrócony opis:

Podczas kursu fizjologii zwierząt student zdobywa wiedzę z zakresu funkcjonowania organizmu: narządów, układów. Zapoznaje się z zasadami regulującymi procesy zachodzące w organizmie zwierzęcym z uwzględnieniem specyfiki danego gatunku.

Pełny opis:

Tematyka omawiana na wykładach i zajęciach laboratoryjnych. Fizjologia trawienia: regulacja łaknienia i pragnienia, regulacja wydzielania śliny, regulacja wydzielania soku żołądkowego, regulacja wydzielania soku trzustkowego; regulacja wytwarzania, wydzielania i funkcje żółci, wydzielanie soku jelitowego, trawienie i wchłanianie produktów trawienia: cukrów, białek, tłuszczy; specyfika trawienia u zwierząt przeżuwających: trawienie u młodych przeżuwaczy, procesy fermentacyjne w przedżołądkach, losy białka i tłuszczu, jonofory, zamienniki białka, białko i tłuszcz odporne na rozkład w przedżołądkach; ogólna i podstawowa przemiana materii i energii: bilans energii, metody badania, czynniki wpływające na podstawową przemianę materii i energii, regulacja; termoregulacja: drogi utraty ciepła, metody badania, gorączka, sen zimowy i hibernacja, regulacja temperatury ciała; gospodarka wodno-elektrolitowa: bilans wodny, przestrzenie wodne i metody ich badania, rola nerki w regulacji gospodarki wodno-elektrolitowej; fizjologia nerki: funkcje nerki, powstawanie moczu pierwotnego, mechanizm zagęszczania moczu, badania funkcji nerki; fizjologia układu rozrodczego samicy: cyklu rujowy – różnice gatunkowe, cykl jajnikowy, regulacja czynności jajnika, funkcje hormonów jajnikowych; fizjologia układu rozrodczego samca: spermiogeneza, regulacja funkcji jąder, funkcje gruczołów płciowych dodatkowych, efekty hormonów: androgenów i estrogenów; fizjologia ciąży i porodu: hormonalna regulacja ciąży i porodu, biotechnologie w rozrodzie; fizjologia laktacji: mammogeneza, laktogeneza, galaktopoeza, mechanizm oddawania mleka, krzywa laktacji, fizjologiczna przebudowa gruczołu sutkowego: wzrost i inwolucja, lokalne czynniki apoptogenne, specyfika gatunkowa; składniki odżywcze i bioaktywne mleka, znaczenie składników bioaktywnych u różnych gatunków ssaków, składniki bioaktywne a zdrowie noworodka; właściwości elektryczne i mechaniczne mięśni gładkich; motoryka przewodu pokarmowego; trawienne funkcje wątroby i trzustki; mechanika oddychania; właściwości płuc w skali makro, spirometria; hormony przewodu pokarmowego; termogeneza i drogi oddawania ciepła z ustroju; badanie funkcji nerek; równowaga kwasowo-zasadowa; wpływ hormonów płciowych na przebieg cyklu płciowego i czynność narządów, zmiany w organizmie matki w czasie ciąży.

Literatura:

Literatura podstawowa i uzupełniająca:

1. Dusza L. (red.): Fizjologia zwierząt z elementami anatomii. Wyd. UWM, Olsztyn, 2013.

2. Engelhardt W.: Fizjologia zwierząt domowych Tom I i Tom II. Wyd. Galaktyka, Łódź 2011.

3. Ganong W.: Fizjologia. Wyd. PZWL, Warszawa, 2009.

4. Konturek S.: Fizjologia człowieka. Wydanie 3, Wyd. Edra Urban & Partner, Wrocław, 2019

5. Krzymowski T., Przała J. (red.): Fizjologia Zwierząt. Wydanie 9. Wyd. PWRiL, Warszawa, 2015

6. Przała J. (red): Fizjologia zwierząt ćwiczenia, demonstracje i metody. Wyd. UWM, Olsztyn, 1999

7. Rosołowska-Huszcz D., Gromadzka-Ostrowska J.: Ćwiczenia z fizjologii człowieka, Wydanie II, Wyd. SGGW, Warszawa, 2015.

8. Traczyk W.Z., Trzebski A.: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. Wyd. PZWL, Wydanie III, Warszawa, 2001

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia laboratoryjne: sprawdziany pisemne na ocenę z bloków tematycznych omawianych na zajęciach laboratoryjnych i wykładach (ocena na zaliczeniu – średnia arytmetyczna z uzyskanych ocen).

Egzamin pisemny z całości materiału omawianego na wykładach i zajęciach laboratoryjnych (cz. 1 i 2).

Kryteria oceniania –

ocena dostateczna: 60-68% maksymalnej liczby punktów,

ocena dostateczna plus: 69-76% maksymalnej liczby punktów

ocena dobra: 77-84% maksymalnej liczby punktów

ocena dobry plus: 85-92% maksymalnej liczby punktów

ocena bardzo dobra: powyżej 92% maksymalnej liczby punktów.

Dodatkowe metody weryfikacji efektów kształcenia:

- zaliczenia poprawności wykonania zadań na zajęciach laboratoryjnych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Skowroński
Prowadzący grup: Magdalena Herudzińska, Paweł Kordowitzki, Mariusz Skowroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Identyczny jak w części A

Pełny opis:

Identyczny jak w części A

Literatura:

Identyczna jak w części A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Skowroński
Prowadzący grup: Magdalena Herudzińska, Paweł Kordowitzki, Mariusz Skowroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Identyczny jak w części A

Pełny opis:

Identyczny jak w części A

Literatura:

Identyczna jak w części A

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Skowroński
Prowadzący grup: Magdalena Herudzińska, Paweł Kordowitzki, Mariusz Skowroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Identyczny jak w części A

Pełny opis:

Identyczny jak w części A

Literatura:

Identyczna jak w części A

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)