Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Genetyka ogólna i weterynaryjna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7100-GEN-2-SJ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria
Nazwa przedmiotu: Genetyka ogólna i weterynaryjna
Jednostka: Instytut Medycyny Weterynaryjnej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://www.genomics-lab.com
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów - Biologia, Biologia komórki.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu genetyki ogólnej i weterynaryjnej obejmującej zagadnienia związane z dziedziczeniem cech zgodnie z prawami Mendla i odstępstwami od tych praw. Potrafią podać przykłady cech i sposób ich dziedziczenia u zwierząt i ludzi. Zyskują praktyczną wiedzę z zakresu wykorzystania organizmów modelowych i zastosowania wybranych technik molekularnych w diagnostyce polimorfizmu genów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (60 Godz.):

- wykłady: 30 Godz.

-zajęcia laboratoryjne: 30 Godz.

Czas poświęcony na prace indywidualna studenta : 40 Godz.

-Przygotowanie do egzaminu: 23 Godz.

Przygotowanie do sprawdzianów: 15 Godz.

-Udział w konsultacjach: 2 Godz.

Łącznie; 100 Godz.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1— Posiada wiedzę o strukturze, organizacji i funkcjonowaniu genomu oraz genetycznym podłożu różnicowania komórek; K_W09.

W2 — Rozumie istotę chorób powstających w wyniku mutacji genomowych, chromosomowych i genowych oraz zagrożenie ich powstawianiem w gametogenezie; K W09.

W—3 Zna zasady i metody badania kariotypu i genotypowania przy identyfikacji chorób o podłożu genetycznym; K_W09

W4 — Zna podstawy inżynierii i genetycznej i terapii genowej K_E09.

Efekty uczenia się - umiejętności:

UI — potrafi analizować zapisy rodowodowe w poszukiwaniu chorób dziedzicznych; K_U IS

U2 – Umie ułożyć i ocenić kariotyp zwierzęcia; K_U20

U3 – Umie przeprowadzić i zinterpretować wynik testowania molekularnego metodą RFLP; K_U21

U4 — potrafi ocenić zgodność molekularnego testowania pochodzenia z zapisami rodowodowymi K U21, K U15


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 – Rozumie konieczność nieustannego poszerzania i weryfikowania wiedzy z zakresu genetyki, genomiki i inżynierii genetycznej K_K06.

Metody dydaktyczne:

W wspomagana środkami audiowizualnymi prezentacja informacji z zakresu genetyki ogólnej i genetyki weterynaryjnej szczegółowej (wykłady, teoretyczne wprowadzenie w tematykę zająć laboratoryjnych)


- zajęcia praktyczne w laboratorium w zakresie analizy kariotypu, izolacji RNA DNA, oceny zgodności zapisów rodowodowych z molekularnymi testami pochodzenia (zajęcia laboratoryjne i ćwiczenia komputerowe).

Skrócony opis:

Wykłady: Historia genetyki, Podstawy cytogenetyki zwierząt i Genetyka klasyczna: Dziedziczenie jednej pary, dwóch par, wielu par cech niezależnych. Allele wielokrotne. Geny letalne, Współdziałanie par alleli, komplementarność oraz epistaza. Cechy związane z płcią, Mutacja, Grupy krwi. Rodowody. Prawo Hardy'ego Weinberga. Determinacja płci. techniki testowania genetycznego. Ćwiczenia: chromosomy, kariotyp. Dziedziczenie cech w typie pisum i zea, niezależnych. Współdziałanie par alleli, komplementarność oraz epistaza. Cechy sprzężone z płcią, Grupy krwi. Analiza rodowodów. markery genetyczne, Izolacja DNA/RNA, PCR, elektroforeza. Mutacja, Cechy sprzężone, Genetyka populacji: Frekwencja genów, genotypów i fenotypów w przypadku cech dziedziczących się wg. typu Pisum i Zea, przy dwóch parach niezależnie dziedziczących się cech, allelami wielokrotnymi, cech sprzężonych z płcią. Migracja i mutacji. Podsumowanie przedmiotu.

Pełny opis:

WYKŁADY:

Wykład 1: Wprowadzenie i streszczenie przedmiotu (zarówno wykładów, jak i ćwiczeń) w odniesieniu do podręczników. Historia genetyki – najistotniejsze wydarzenia w rozwoju nauki.

Wykład 2-3: Podstawy cytogenetyki – Chromosomy. Morfologia chromosomów. Kariotypy i idiogramy człowieka i zwierząt gospodarskich. Diagnostyka patologii kariotypowych zwierząt. Wskazania do badania kariotypu. Zmiany kariotypowe specyficzne gatunkowo.

Wykład 4: Genetyka klasyczna: Dziedziczenie jednej pary cech. Typy dziedziczenia. Dziedziczenie dwóch par cech niezależnych. Dziedziczenie wielu cech niezależnych. Allele wielokrotne. Genotypy letalne związane z polimorfizmem genetycznym.

Wykład 5: Genetyka klasyczna: Współdziałanie par alleli w wyznaczaniu jednej cechy. Współdziałanie epistatyczne par alleli, komplementarność.

Wykład 6. Genetyka klasyczna: Cechy zwierząt sprzężone oraz związane z płcią

Wykład 7. Genetyka molekularna: budowa kwasów nukleinowych, budowa genu, kod genetyczny. Replikacja, transkrypcja, translacja.

Wykład 8: Mutacje genowe, chromosomowe, genomowe i ich wpływ na zdrowotność zwierząt

Wykład 9: Genetyka klasyczna: Cechy sprzężone: rekombinacja homologiczna. Sprzężeniowe mapy chromosomowe. Grupy krwi ssaków. Rodowody

Wykład 10: Wprowadzenie Genetyka populacji (genetyki ilościowej): Struktura genetyczna w losowo kojarzonej populacji. Prawo Hardy'ego- Weinberga.

Wykład 11-12: Genetyka populacji: Przegląd wad dziedzicznych u poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.

Wykład 13-14: Genetyka populacji: Determinacja płci (owady, ryby, ssaki). Udział genów w różnicowaniu płci ssaków. Determinacja płci. Typy determinacji płci u owadów, ryb, ptaków i ssaków. Ustalenie płci zarodków. Zaburzenia w procesach wykształcania płci. Piętnowanie genomowe. Wpływ środowiska na ujawnienie cech.

Wykład 15: Nowoczesne techniki testowania genetycznego – wprowadzenie.

ĆWICZENIA:

Ćwiczenia 1: Genetyka klasyczna – chromosomy, kariotyp.

Ćwiczenia 2: Dziedziczenie cech w typie pisum (z pełną dominacją), Dziedziczenie cech w typie zea (niepełna dominacja), dziedziczenie kilku cech niezależnych

Ćwiczenia 3: Współdziałanie dopełniające par alleli. Współdziałanie genów nieallelicznych: komplementarność oraz epistaza

Ćwiczenia 4: Cechy ssaków sprzężone z płcią i cechy związane z płcią. Dziedziczenie cech sprzężonych z płcią, cech ograniczonych płcią i pozostających pod jej wpływem (kontrolowanych przez płeć).

Ćwiczenia 5: Dziedziczenie genów – powtórzenie – krzyżówki genetyczne

Ćwiczenia 6-7. DNA jako nośnik informacji genetycznej. markery genetyczne, Izolacja DNA/RNA, PCR, elektroforeza.

Ćwiczenia 8. Grupy krwi ssaków: Grupy krwi zwierząt, Praktyczne wykorzystanie polimorfizmu białek ustroju w hodowli i medycynie, Układ grupowy Rh człowieka, Dziedziczenie grup krwi u ludzi, Dziedziczenie grup u zwierząt gospodarskich. Analiza rodowodów.

Ćwiczenia 9: Mutacje genetyczne – przykłady.

Ćwiczenia 10: Kolokwium I. Cechy sprzężone: Rekombinacja homologiczna, Sprzężeniowe mapy chromosomowe.

Ćwiczenia 11: Frekwencja genów, genotypów i fenotypów w przypadku cech dziedziczących się wg. typu Pisum. Frekwencja genów i genotypów w przypadku cech dziedziczących się wg. typu Zea.

Ćwiczenia 12: Frekwencja genów, genotypów i fenotypów przy dwóch parach niezależnie dziedziczących się cech. Frekwencja genów i genotypów w przypadku cech warunkowanych allelami wielokrotnymi.

Ćwiczenia 13: Frekwencja genów i genotypów w przypadku cech sprzężonych z płcią. Migracja. Wpływ mutacjiObliczanie współczynnika inbreedu.

Ćwiczenia 14: Seminarium

Ćwiczenia 15: Kolokwium II. Podsumowanie przedmiotu.

Literatura:

Literatura:

Genetyka ogólna i weterynaryjna: Kosowska i Nowicki

Genetyka weterynaryjna: Kosowska i Nowicki

Diagnostyka cytogenetyczna zwierząt domowych (2006): Świtoński, Slota, Jaszczak.

Genetyka zwierząt: Charon i Świtoński.

Własne Materiały laboratoryjne i wykładowy

Literatura uzupełniająca:

Genetyka i genomiki zwierząt (2012): Charon i Świtoński

Krótkie Wykłady GENETYKA: Fletcher Hickey i Winter

Genetyka: Waldemar Lewiński

Genetyka zwierząt w teorii i Praktyce (2015). Nowak Z.

Introduction to Veterinary Genetics; FW Nicolaus

Metody i kryteria oceniania:

- Zaleczenia pisemne (Zajęcia laboratoryjne)

- Egzamin pisemny (wykłady)

Kryteria oceniania:

Ocena dostateczna : 60-70% maksymalnej liczby punktów

Ocena dostateczna plus: 71-80%

Ocena dobry: 81-90

Ocena dobry plus: 91-95

Ocena bardzo dobra: powyżej 95%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Chandra Pareek
Prowadzący grup: Magdalena Herudzińska, Chandra Pareek, Mateusz Sachajko, Paweł Sysa
Strona przedmiotu: http://www.genomics-lab.com
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wykład: Wprowadzenie i streszczenie przedmiotu w odniesieniu do podręczników. Historia genetyki, Podstawy cytogenetyki zwierząt gospodarskich. Wprowadzenie Genetyka klasyczna: Dziedziczenie jednej pary cech. Typy dziedziczenia. Dziedziczenie dwóch par cech niezależnych. Dziedziczenie wielu cech niezależnych. Allele wielokrotne. Genotypy letalne związane z polimorfizmem genetycznym, Współdziałanie par alleli w wyznaczaniu jednej cechy. Współdziałanie epistatyczne par alleli, komplementarność. Cechy zwierząt sprzężone oraz związane z płcią, Mutacje genowe, Cechy sprzężone, Sprzężeniowe mapy chromosomowe. Grupy krwi ssaków. Rodowody. Podstawy Genetyka molekularna: Wprowadzenie Genetyka populacji: Prawo Hardy'ego- Weinberga. Przegląd wad dziedzicznych, Determinacja płci. Nowoczesne techniki testowania genetycznego – wprowadzenie.

Ćwiczenia: Wprowadzenie Genetyka klasyczna – chromosomy, kariotyp. Dziedziczenie cech w typie pisum i zea, niezależnych. Współdziałanie dopełniające par alleli i genów nieallelicznych, komplementarność oraz epistaza. Cechy ssaków sprzężone z płcią i cechy związane z płcią. Grupy krwi ssaków i u zwierząt gospodarskich. Analiza rodowodów. markery genetyczne, Izolacja DNA/RNA, PCR, elektroforeza. Mutacje genetyczne. Cechy sprzężone, Sprzężeniowe mapy chromosomowe. Wprowadzenie Genetyka populacji: Frekwencja genów, genotypów i fenotypów w przypadku cech dziedziczących się wg. typu Pisum i Zea, przy dwóch parach niezależnie dziedziczących się cech, allelami wielokrotnymi, cech sprzężonych z płcią. Migracja i mutacji. Podsumowanie przedmiotu.

Pełny opis:

WYKŁADY:

Wykład 1: Wprowadzenie i streszczenie przedmiotu (zarówno wykładów, jak i ćwiczeń) w odniesieniu do podręczników. Historia genetyki – najistotniejsze wydarzenia w rozwoju nauki.

Wykład 2-3: Podstawy cytogenetyki – Chromosomy. Morfologia chromosomów. Kariotypy i idiogramy człowieka i zwierząt gospodarskich. Diagnostyka patologii kariotypowych zwierząt. Wskazania do badania kariotypu. Zmiany kariotypowe specyficzne gatunkowo.

Wykład 4: Genetyka klasyczna: Dziedziczenie jednej pary cech. Typy dziedziczenia. Dziedziczenie dwóch par cech niezależnych. Dziedziczenie wielu cech niezależnych. Allele wielokrotne. Genotypy letalne związane z polimorfizmem genetycznym.

Wykład 5: Genetyka klasyczna: Współdziałanie par alleli w wyznaczaniu jednej cechy. Współdziałanie epistatyczne par alleli, komplementarność.

Wykład 6. Genetyka klasyczna: Cechy zwierząt sprzężone oraz związane z płcią

Wykład 7. Genetyka molekularna: budowa kwasów nukleinowych, budowa genu, kod genetyczny. Replikacja, transkrypcja, translacja.

Wykład 8: Mutacje genowe, chromosomowe, genomowe i ich wpływ na zdrowotność zwierząt

Wykład 9: Genetyka klasyczna: Cechy sprzężone: rekombinacja homologiczna. Sprzężeniowe mapy chromosomowe. Grupy krwi ssaków. Rodowody

Wykład 10: Wprowadzenie Genetyka populacji (genetyki ilościowej): Struktura genetyczna w losowo kojarzonej populacji. Prawo Hardy'ego- Weinberga.

Wykład 11-12: Genetyka populacji: Przegląd wad dziedzicznych u poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.

Wykład 13-14: Genetyka populacji: Determinacja płci (owady, ryby, ssaki). Udział genów w różnicowaniu płci ssaków. Determinacja płci. Typy determinacji płci u owadów, ryb, ptaków i ssaków. Ustalenie płci zarodków. Zaburzenia w procesach wykształcania płci. Piętnowanie genomowe. Wpływ środowiska na ujawnienie cech.

Wykład 15: Nowoczesne techniki testowania genetycznego – wprowadzenie.

ĆWICZENIA:

Ćwiczenia 1: Genetyka klasyczna – chromosomy, kariotyp.

Ćwiczenia 2: Dziedziczenie cech w typie pisum (z pełną dominacją), Dziedziczenie cech w typie zea (niepełna dominacja), dziedziczenie kilku cech niezależnych

Ćwiczenia 3: Współdziałanie dopełniające par alleli. Współdziałanie genów nieallelicznych: komplementarność oraz epistaza

Ćwiczenia 4: Cechy ssaków sprzężone z płcią i cechy związane z płcią. Dziedziczenie cech sprzężonych z płcią, cech ograniczonych płcią i pozostających pod jej wpływem (kontrolowanych przez płeć).

Ćwiczenia 5: Dziedziczenie genów – powtórzenie – krzyżówki genetyczne

Ćwiczenia 6-7. DNA jako nośnik informacji genetycznej. markery genetyczne, Izolacja DNA/RNA, PCR, elektroforeza.

Ćwiczenia 8. Grupy krwi ssaków: Grupy krwi zwierząt, Praktyczne wykorzystanie polimorfizmu białek ustroju w hodowli i medycynie, Układ grupowy Rh człowieka, Dziedziczenie grup krwi u ludzi, Dziedziczenie grup u zwierząt gospodarskich. Analiza rodowodów.

Ćwiczenia 9: Mutacje genetyczne – przykłady.

Ćwiczenia 10: Kolokwium I. Cechy sprzężone: Rekombinacja homologiczna, Sprzężeniowe mapy chromosomowe.

Ćwiczenia 11: Frekwencja genów, genotypów i fenotypów w przypadku cech dziedziczących się wg. typu Pisum. Frekwencja genów i genotypów w przypadku cech dziedziczących się wg. typu Zea.

Ćwiczenia 12: Frekwencja genów, genotypów i fenotypów przy dwóch parach niezależnie dziedziczących się cech. Frekwencja genów i genotypów w przypadku cech warunkowanych allelami wielokrotnymi.

Ćwiczenia 13: Frekwencja genów i genotypów w przypadku cech sprzężonych z płcią. Migracja. Wpływ mutacjiObliczanie współczynnika inbreedu.

Ćwiczenia 14: Seminarium

Ćwiczenia 15: Kolokwium II. Podsumowanie przedmiotu.

Literatura:

Literatura:

Genetyka ogólna i weterynaryjna: Kosowska i Nowicki

Genetyka weterynaryjna: Kosowska i Nowicki

Diagnostyka cytogenetyczna zwierząt domowych (2006): Świtoński, Slota, Jaszczak.

Genetyka zwierząt: Charon i Świtoński.

Własne Materiały laboratoryjne i wykładowy

Literatura uzupełniająca:

Genetyka i genomiki zwierząt (2012): Charon i Świtoński

Krótkie Wykłady GENETYKA: Fletcher Hickey i Winter

Genetyka: Waldemar Lewiński

Genetyka zwierząt w teorii i Praktyce (2015). Nowak Z.

Introduction to Veterinary Genetics; FW Nicolaus

Uwagi:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Chandra Pareek
Prowadzący grup: Magdalena Herudzińska, Chandra Pareek, Paweł Sysa
Strona przedmiotu: http://www.genomics-lab.com
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Wykład: Wprowadzenie i streszczenie przedmiotu w odniesieniu do podręczników. Historia genetyki, Podstawy cytogenetyki zwierząt gospodarskich. Wprowadzenie Genetyka klasyczna: Dziedziczenie jednej pary cech. Typy dziedziczenia. Dziedziczenie dwóch par cech niezależnych. Dziedziczenie wielu cech niezależnych. Allele wielokrotne. Genotypy letalne związane z polimorfizmem genetycznym, Współdziałanie par alleli w wyznaczaniu jednej cechy. Współdziałanie epistatyczne par alleli, komplementarność. Cechy zwierząt sprzężone oraz związane z płcią, Mutacje genowe, Cechy sprzężone, Sprzężeniowe mapy chromosomowe. Grupy krwi ssaków. Rodowody. Podstawy Genetyka molekularna: Wprowadzenie Genetyka populacji: Prawo Hardy'ego- Weinberga. Przegląd wad dziedzicznych, Determinacja płci. Nowoczesne techniki testowania genetycznego – wprowadzenie.

Ćwiczenia: Wprowadzenie Genetyka klasyczna – chromosomy, kariotyp. Dziedziczenie cech w typie pisum i zea, niezależnych. Współdziałanie dopełniające par alleli i genów nieallelicznych, komplementarność oraz epistaza. Cechy ssaków sprzężone z płcią i cechy związane z płcią. Grupy krwi ssaków i u zwierząt gospodarskich. Analiza rodowodów. markery genetyczne, Izolacja DNA/RNA, PCR, elektroforeza. Mutacje genetyczne. Cechy sprzężone, Sprzężeniowe mapy chromosomowe. Wprowadzenie Genetyka populacji: Frekwencja genów, genotypów i fenotypów w przypadku cech dziedziczących się wg. typu Pisum i Zea, przy dwóch parach niezależnie dziedziczących się cech, allelami wielokrotnymi, cech sprzężonych z płcią. Migracja i mutacji. Podsumowanie przedmiotu.

Pełny opis:

WYKŁADY:

Wykład 1: Wprowadzenie i streszczenie przedmiotu (zarówno wykładów, jak i ćwiczeń) w odniesieniu do podręczników. Historia genetyki – najistotniejsze wydarzenia w rozwoju nauki.

Wykład 2-3: Podstawy cytogenetyki – Chromosomy. Morfologia chromosomów. Kariotypy i idiogramy człowieka i zwierząt gospodarskich. Diagnostyka patologii kariotypowych zwierząt. Wskazania do badania kariotypu. Zmiany kariotypowe specyficzne gatunkowo.

Wykład 4: Genetyka klasyczna: Dziedziczenie jednej pary cech. Typy dziedziczenia. Dziedziczenie dwóch par cech niezależnych. Dziedziczenie wielu cech niezależnych. Allele wielokrotne. Genotypy letalne związane z polimorfizmem genetycznym.

Wykład 5: Genetyka klasyczna: Współdziałanie par alleli w wyznaczaniu jednej cechy. Współdziałanie epistatyczne par alleli, komplementarność.

Wykład 6. Genetyka klasyczna: Cechy zwierząt sprzężone oraz związane z płcią

Wykład 7. Genetyka molekularna: budowa kwasów nukleinowych, budowa genu, kod genetyczny. Replikacja, transkrypcja, translacja.

Wykład 8: Mutacje genowe, chromosomowe, genomowe i ich wpływ na zdrowotność zwierząt

Wykład 9: Genetyka klasyczna: Cechy sprzężone: rekombinacja homologiczna. Sprzężeniowe mapy chromosomowe. Grupy krwi ssaków. Rodowody

Wykład 10: Wprowadzenie Genetyka populacji (genetyki ilościowej): Struktura genetyczna w losowo kojarzonej populacji. Prawo Hardy'ego- Weinberga.

Wykład 11-12: Genetyka populacji: Przegląd wad dziedzicznych u poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich.

Wykład 13-14: Genetyka populacji: Determinacja płci (owady, ryby, ssaki). Udział genów w różnicowaniu płci ssaków. Determinacja płci. Typy determinacji płci u owadów, ryb, ptaków i ssaków. Ustalenie płci zarodków. Zaburzenia w procesach wykształcania płci. Piętnowanie genomowe. Wpływ środowiska na ujawnienie cech.

Wykład 15: Nowoczesne techniki testowania genetycznego – wprowadzenie.

ĆWICZENIA:

Ćwiczenia 1: Genetyka klasyczna – chromosomy, kariotyp.

Ćwiczenia 2: Dziedziczenie cech w typie pisum (z pełną dominacją), Dziedziczenie cech w typie zea (niepełna dominacja), dziedziczenie kilku cech niezależnych

Ćwiczenia 3: Współdziałanie dopełniające par alleli. Współdziałanie genów nieallelicznych: komplementarność oraz epistaza

Ćwiczenia 4: Cechy ssaków sprzężone z płcią i cechy związane z płcią. Dziedziczenie cech sprzężonych z płcią, cech ograniczonych płcią i pozostających pod jej wpływem (kontrolowanych przez płeć).

Ćwiczenia 5: Dziedziczenie genów – powtórzenie – krzyżówki genetyczne

Ćwiczenia 6-7. DNA jako nośnik informacji genetycznej. markery genetyczne, Izolacja DNA/RNA, PCR, elektroforeza.

Ćwiczenia 8. Grupy krwi ssaków: Grupy krwi zwierząt, Praktyczne wykorzystanie polimorfizmu białek ustroju w hodowli i medycynie, Układ grupowy Rh człowieka, Dziedziczenie grup krwi u ludzi, Dziedziczenie grup u zwierząt gospodarskich. Analiza rodowodów.

Ćwiczenia 9: Mutacje genetyczne – przykłady.

Ćwiczenia 10: Kolokwium I. Cechy sprzężone: Rekombinacja homologiczna, Sprzężeniowe mapy chromosomowe.

Ćwiczenia 11: Frekwencja genów, genotypów i fenotypów w przypadku cech dziedziczących się wg. typu Pisum. Frekwencja genów i genotypów w przypadku cech dziedziczących się wg. typu Zea.

Ćwiczenia 12: Frekwencja genów, genotypów i fenotypów przy dwóch parach niezależnie dziedziczących się cech. Frekwencja genów i genotypów w przypadku cech warunkowanych allelami wielokrotnymi.

Ćwiczenia 13: Frekwencja genów i genotypów w przypadku cech sprzężonych z płcią. Migracja. Wpływ mutacjiObliczanie współczynnika inbreedu.

Ćwiczenia 14: Seminarium

Ćwiczenia 15: Kolokwium II. Podsumowanie przedmiotu.

Literatura:

Literatura:

Genetyka ogólna i weterynaryjna: Kosowska i Nowicki

Genetyka weterynaryjna: Kosowska i Nowicki

Diagnostyka cytogenetyczna zwierząt domowych (2006): Świtoński, Slota, Jaszczak.

Genetyka zwierząt: Charon i Świtoński.

Własne Materiały laboratoryjne i wykładowy

Literatura uzupełniająca:

Genetyka i genomiki zwierząt (2012): Charon i Świtoński

Krótkie Wykłady GENETYKA: Fletcher Hickey i Winter

Genetyka: Waldemar Lewiński

Genetyka zwierząt w teorii i Praktyce (2015). Nowak Z.

Introduction to Veterinary Genetics; FW Nicolaus

Uwagi:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.