Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Histologia i embriologia - część I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7100-HST1-1-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Histologia i embriologia - część I
Jednostka: Instytut Medycyny Weterynaryjnej
Grupy: _Weterynaria-plan studiów 1 rok sj
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczony przedmiot Anatomia zwierząt cz. I.

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 60 godz.):

- udział w wykładach - 30 godz.

- udział w laboratoriach - 30 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 40 godz.):

- przygotowanie do laboratoriów: 20 godz.

- przygotowanie do kolokwiów: 15 godz.

- udział w konsultacjach: 5

Łącznie: 100 godz. (4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna i opisuje elementy struktury tkanek i narządów organizmu zwierząt domowych i gospodarskich, a także posiada wiedzę o współzależnościach między strukturą tkanek i narządów a pełnioną przez nie funkcją; K_W01,KW02

W2: zna etapy rozwoju układów i narządów organizmu; K_W03

W3: zna anatomiczne mianownictwo histologiczne w języku polskim i łacińskim. K_W20

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: rozpoznaje i omawia strukturę narządów zwierząt posługując się współcześnie obowiązującym polskim i łacińskim mianownictwem histologicznym; K_U08

U2: prawidłowo posługuje się mikroskopem analizując strukturę narządów i tkanek. K_U08

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: posiada nawyk ustawicznego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności. K_K08

Metody dydaktyczne:

- multimedialne wykłady informacyjne;

- zajęcia laboratoryjne: mikroskopowa analiza struktury tkanek i narządów zwierząt

-praca własna z materiałami udostępnionymi na uczelnianej platformie edukacyjnej (skany preparatów dydaktycznych).

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze strukturą histologiczną podstawowych układów anatomicznych oraz zróżnicowaniem narządów i tkanek wynikającym z różnorodności pełnionych funkcji, a także opanowanie umiejętności rozpoznawania mikroskopowej struktury narządów.

Pełny opis:

Szczegółowo zostanie omówiona budowa histologiczna tkanek: nabłonkowych, łącznych, mięśniowych oraz nerwowej, a także struktura histologiczna narządów układu płciowego męskiego - jądra, najądrza, nasieniowodu, gruczołów płciowych dodatkowych; układu płciowego żeńskiego - jajnika, jajowodu, macicy, pochwy, oraz procesy zachodzące w organizmie zwierzęcym: spermatogeneza, oogeneza, zapłodnienie oraz rozwój zarodka ptaka i ssaka - bruzdkowanie, gastrulacja, tworzenie się narządów pierwotnych, implantacja, rozwój błon płodowych, typy łożysk.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Histologia. W. Sawicki, J. Malejczyk, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017

2. Histologia zwierząt. J Kuryszko, J. Zarzycki, PWRiL, Warszawa 2000

3. Histologia Junqueira. Podręcznik i atlas. Anthony L. Mescher, red. wyd. pol. Zbigniew Kmieć, Ryszard Wiaderkiewicz, Edra Urban& Partner, Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca:

1. WHEATER Histologia. Podręcznik i atlas. Alan Stevens, James S. Lowe, Barbara Young, John W. Heath, red. wyd. pol. Jacek Malejczyk, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010

2. Embriologia. Z. Bielańska-Osuchowska, PWRiL, Warszawa 2001

3. Essentials of Domestic Animal Embryology, F. Sinowatz, M. Vejlsted, P. Hyttel, Elsevier Health Sciences, 2009

4. Kompendium histologii: podręcznik dla studentów nauk medycznych i przyrodniczych. T. Cichocki, J. A. Litwin, J. Mirecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016

5. Podstawy biologii komórki. B. Alberts i wsp. (cz. 1 i 2) Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia laboratoryjne:

Udział obowiązkowy.

Indywidualne ustne lub pisemne, grupowe sprawdzanie teoretycznego

przygotowania przed każdymi zajęciami laboratoryjnymi.

Pisemne sprawdziany okresowe wraz ze sprawdzianami umiejętności

praktycznych, na ocenę, z bloków tematycznych omawianych na wykładach i zajęciach laboratoryjnych.

Kryteria oceniania -

ocena dostateczna: 66,6-70%

maksymalnej liczby punktów,

ocena dostateczna plus: 71-80%

maksymalnej liczby punktów

ocena dobra: 81-87% maksymalnej

liczby punktów

ocena dobry plus: 88-94%

maksymalnej liczby punktów

ocena bardzo dobra: powyżej 94%

maksymalnej liczby punktów.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Sysa
Prowadzący grup: Paweł Sysa, Maria Wieczorkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Skowroński
Prowadzący grup: Paweł Kordowitzki, Paulina Trzeciak, Maria Wieczorkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Skowroński
Prowadzący grup: Krzysztof Kasprzyk, Paweł Kordowitzki, Paulina Trzeciak, Maria Wieczorkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)