Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Histologia i embriologia - część II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7100-HST2-2-SJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0841) Weterynaria Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Histologia i embriologia - część II
Jednostka: Instytut Medycyny Weterynaryjnej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

zaliczony przedmiot Histologia i embriologia cz. 1

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli ( 60 godz.):

- udział w wykładach - 30 godz.

- udział w laboratoriach - 30 godz.

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( 40 godz.):

- przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

- przygotowanie do kolokwiów: 15 godz.

- udział w konsultacjach: 5

Łącznie: 100 godz. (4 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna i opisuje elementy struktury tkanek i narządów organizmu zwierząt domowych i gospodarskich, a także posiada wiedzę o współzależnościach między strukturą tkanek i narządów a pełnioną przez nie funkcją; K_W01,

W2: zna etapy rozwoju układów i narządów organizmu; K_W03

W3: zna anatomiczne mianownictwo histologiczne w języku polskim i łacińskim. K_W13


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: rozpoznaje i omawia strukturę narządów zwierząt posługując się współcześnie obowiązującym polskim i łacińskim mianownictwem histologicznym; K_U12

U2: prawidłowo posługuje się mikroskopem analizując strukturę narządów i tkanek. K_U21


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: posiada nawyk ustawicznego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności. K_K06

Metody dydaktyczne:

multimedialne wykłady informacyjne;

zajęcia laboratoryjne: mikroskopowa analiza struktury tkanek i narządów zwierząt, multimedialne materiały dydaktyczne


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studenta ze strukturą histologiczną podstawowych układów anatomicznych oraz zróżnicowaniem narządów i tkanek wynikającym z różnorodności pełnionych funkcji, a także opanowanie umiejętności rozpoznawania mikroskopowej struktury narządów.

Pełny opis:

Szczegółowo zostanie omówiona budowa histologiczna narządów miąższowych i narządów rurowych poszczególnych układów organizmu zwierząt: układu oddechowego - jamy nosowej, krtani, tchawicy, płuc; układu moczowego - nerki, nefronu, moczowodu, pęcherza moczowego, cewki moczowej; skóry i jej wytworów - włosów, kopyta, racicy, pazura; gruczołu mlekowego; układu nerwowego - mózgowia, opon mózgu, móżdżku, rdzenia kręgowego, zwoju nerwowego, nerwów; narządów zmysłów - oka, ucha; naczyń krwionośnych włosowatych, żylnych, tętniczych i serca; układu pokarmowego - jamy ustnej, języka, ślinianek, zębów, przełyku, żołądków jednokomorowych, przedżołądków i żołądka przeżuwaczy (żwacza, czepca, ksiąg, trawieńca); żołądka ptaka, dwunastnicy, jelita czczego, jelita grubego, wątroby oraz trzustki; narządów limfatycznych - grudki limfatycznej, węzła chłonnego, śledziony, migdałków, bursy Fabrycjusza i grasicy oraz gruczołów dokrewnych - przysadki, nadnercza, tarczycy, szyszynki i wyspy trzustki oraz komórek APUD.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Histologia. W. Sawicki, J. Malejczyk, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2017

2. Histologia zwierząt. J Kuryszko, J. Zarzycki, PWRiL, Warszawa 2000

3. Histologia Junqueira. Podręcznik i atlas. Anthony L. Mescher, red. wyd. pol. Zbigniew Kmieć, Ryszard Wiaderkiewicz, Edra Urban& Partner, Warszawa 2020

Literatura uzupełniająca:

1. WHEATER Histologia. Podręcznik i atlas. Alan Stevens, James S. Lowe, Barbara Young, John W. Heath, red. wyd. pol. Jacek Malejczyk, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2010

2. Embriologia. Z. Bielańska-Osuchowska, PWRiL, Warszawa 2001

3. Essentials of Domestic Animal Embryology, F. Sinowatz, M. Vejlsted, P. Hyttel, Elsevier Health Sciences, 2009

4. Kompendium histologii: podręcznik dla studentów nauk medycznych i przyrodniczych. T. Cichocki, J. A. Litwin, J. Mirecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016

5. Podstawy biologii komórki. B. Alberts i wsp. (cz. 1 i 2) Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia laboratoryjne:

- indywidualne ustne lub pisemne, grupowe sprawdzanie teoretycznego przygotowania przed każdymi zajęciami laboratoryjnymi (na ocenę);

- ustne/pisemne sprawdziany okresowe na ocenę z bloków tematycznych omawianych na wykładach i zajęciach laboratoryjnych.

Ocena na zaliczeniu – średnia ocen cząstkowych.

Kryteria oceniania -

ocena dostateczna: 66,6-70%

maksymalnej liczby punktów,

ocena dostateczna plus: 71-80%

maksymalnej liczby punktów

ocena dobra: 81-87% maksymalnej

liczby punktów

ocena dobry plus: 88-94%

maksymalnej liczby punktów

ocena bardzo dobra: powyżej 94%

maksymalnej liczby punktów.

Egzamin końcowy:

Egzamin pisemny/ustny obejmujący treści wykładów, zalecanej literatury i umiejętności praktycznych z zajęć laboratoryjnych cz. I i II „Histologii i embriologii”.

Kryteria oceniania -

ocena dostateczna: powyżej 75 %

maksymalnej liczby punktów,

ocena dostateczna plus: powyżej 80 %

maksymalnej liczby punktów

ocena dobra: powyżej 85%

maksymalnej liczby punktów

ocena dobry plus: powyżej 90%

maksymalnej liczby punktów

ocena bardzo dobra: powyżej 95%

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Sysa
Prowadzący grup: Paweł Sysa, Maria Wieczorkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Skowroński
Prowadzący grup: Paweł Kordowitzki, Paulina Trzeciak, Maria Wieczorkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Skowroński
Prowadzący grup: Paulina Trzeciak, Maria Wieczorkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)