Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodologia działalności naukowo - badawczej: Metodologia badań w naukach biomedycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7401-1-MDNB:MB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0188) Education, inter-disciplinary programmes
Nazwa przedmiotu: Metodologia działalności naukowo - badawczej: Metodologia badań w naukach biomedycznych
Jednostka: Katedra Biochemii Klinicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w seminariach: 10 godzin

- udział w konsultacjach naukowo-badawczych: 4 godziny


Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

14 godziny, co odpowiada 1 punktowi ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminariach: 10 godzin

- udział w konsultacjach naukowo-badawczych: 2 godzin

- czytanie wybranego piśmiennictwa naukowego: 5 godzin

- przygotowanie do seminariów: 15 godzin

- przygotowanie do zaliczenia: 15 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z realizacją przedmiotu wynosi 47 godzin, co odpowiada

2 punktom ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wybranego piśmiennictwa naukowego: 5 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 5 godzin, co odpowiada 0,20

punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 15 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi

15 godzin, co odpowiada 0,5 punktu ECTS


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w seminariach: 10 godzin

- przygotowanie do seminariów (w zakresie praktycznym): 15 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 35 godzin, co odpowiada 1,2 punktu ECTS


6. Bilans nakładu pracy studenta poświęcony zdobywaniu kompetencji społecznych w zakresie seminariów. Kształcenie w dziedzinie afektywnej poprzez proces samokształcenia:

− przygotowanie do seminariów: 5 godzin

− udział w konsultacjach naukowo-badawczych: 2 godzin

Łączny nakład pracy studenta poświęcony zdobywaniu kompetencji społecznych w zakresie seminariów wynosi 7 godzin, co odpowiada 0,3 punktu ECTS


7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

− nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1. zna nowoczesną metodologię badań naukowych realizowanych w danej

dyscyplinie (P8S_WG)

W2. zna zasady upowszechniania wyników działalności naukowej (P8S_WK)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1. potrafi zaplanować i zrealizować indywidualny lub zespołowy projekt

badawczy o zasięgu krajowym lub międzynarodowym (P8S_UW, P8S_UO)

U2. potrafi upowszechniać wyniki badań naukowych i skutecznie komunikować się w środowisku naukowym (P8S_UK)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. jest gotów do krytycznej postawy wobec dokonań własnych i innych w danej dyscyplinie naukowej (P8S_KK)

K2. jest gotów do odpowiedzialności za publikowane treści i postępowania zgodnego z zasadami rzetelności naukowej i etosu zawodowego (P8S_KO)

Metody dydaktyczne:

Seminaria:

 uczenie wspomagane z prezentacją multimedialną

 metoda dyskusji dydaktycznej

 analiza przypadków


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- okrągłego stołu
- panelowa
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział w seminariach. W ramach zaliczenia, przygotowanie projektu wniosku o finansowanie badań naukowych.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Marek Foksiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Foksiński
Prowadzący grup: Marek Foksiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.