Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia materiałów w muzyce - od patefonu poprzez płytę winylową do CD

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-OG-CMwM
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia materiałów w muzyce - od patefonu poprzez płytę winylową do CD
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Przedmioty ogólnouniwersyteckie - Wydział chemii
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

- udział w wykładach - 30

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 5

Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta ( godz.):

- przygotowanie do wykładu - 5

- czytanie literatury - 20

- przygotowanie do egzaminu - 15


Łącznie: 75 godz. (3 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Ma wiedzę z zakresu omawianych na wykładzie technologii materiałów stosowanych do utrwalania dźwięku i obrazu, ma wiedzę na temat materiałów stosowanych do/i sposobu produkcji okładek płyt, ma wiedzę na temat roli materiałów i ewolucji metod utrwalania dźwięku i obrazu od lat 60-tych do teraz

W2: Opisuje technologie i materiały stosowane w produkcji i utrwalaniu dźwięku, opisuje najważniejsze etapy produkcji od czasu powstania pierwszego patefonu i pierwszej płyty do czasów obecnych (CD, DVD, mp3).

W3: Charakteryzuje wybrane nośniki zapisu i epokę w jakiej powstały, oraz artystów którzy przyczynili się do rozwoju poszczególnych metod utrwalania dźwięku


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Wykorzystuje umiejętności które posiadł do dostrzegania różnic wpływu jakości materiałów zastosowanych do produkcji danego nośnika i technologii jego produkcji, na jakość uzyskiwanego dźwięku i obrazu, wykorzystuje poznaną wiedzę do krytycznej analizy wpływu materiału użytego do zapisu na jakość produktu

U2: Analizuje wpływ otaczającego go świata na technologię produkcji nośników dźwięku, okładek płyt, itd. analizuje związki między jakością zastosowanego materiału a jakością szaty graficznej danego wydawnictwa


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Jest nastawiony na zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń

K2: Zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca :

- wykład z pokazem

- wykład podający

- dyskusja

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Skrócony opis:

Wykład jest popularnonaukowym wykładem z zakresu chemii materiałów (prowadzący pracuje w Katedrze Chemii Materiałów Wydziału Chemii UMK). Celem wykładu jest przedstawienie ewolucji rodzaju materiałów stosowanych do produkcji nośników dźwięku (płyt, okładek płyt, kaset magnetofonowych, VHS, DVD itd.) i wybranych instrumentów muzycznych od początku lat 60-tych do czasów teraźniejszych, na tle historii kilku zespołów z których trzy najważniejsze to the Beatles, Joy Division i toruński zespół Republika. Każda z omawianych grup ma w swojej biografii ważne epizody związane z ewolucją technologii zapisu i sposobu utrwalania dźwięku.

Pełny opis:

Wykład jest popularnonaukowym wykładem z zakresu Chemii Materiałów (prowadzący pracuje w Katedrze Chemii Materiałów Wydziału Chemii UMK). Przedstawia ewolucję materiałów i technologii stosowanych do produkcji nośników dźwięku (płyt, okładek płyt, kaset magnetofonowych, VHS, DVD itd.) i wybranych instrumentów muzycznych od początku lat 60-tych do czasów teraźniejszych, na tle historii kilku zespołów z których trzy najważniejsze to the Beatles (winyl), Joy Division (winyl z niebanalną okładką produkowaną specjalnymi technologiami czerpania papieru) i toruński zespół Republika (winyl i CD). Ewolucja stosowanych do zapisu dźwięku materiałów, jak i technologii zapisu, odbiła się na sposobie utrwalania dźwięku, jak i technologii produkcji okładek płyt w każdej w epok w której tworzyły wymienione grupy.

Wykład rozpocznie krótki rys historyczny skupiony głownie na materiałach zastosowanych do produkcji fonografu (Edison 1877) i opatentowanie nagrywarki magnetycznej. Przedstawione zostaną technologie produkcji i omówione będą materiały zastosowane przez Oberlina Smithsa i Valdemara Poulsena użyte do produkcji rejestratorów magnetycznych. Następnie omówiona zostanie technologia pokrywania papieru złotem, którą Fritz Pfleumer zastosował przy produkcji filtrów papierosowych, a który stał się zaczątkiem produkcji pierwszej taśmy magnetycznej. Omówione zostaną metody produkcji taśm do magnetofonów (w tym rolę zakładu Stilon w Gorzowie). Podobnie przedstawiona zostanie technologia i historia produkcji płyt winylowych. W tym miejscu wykład skupi się na technologii opracowanej w USA przez Emila Berlinera (koniec XIX wieku).

Omówione zostaną w sposób popularnonaukowy metody produkcji papieru wykorzystywanego do wytwarzania okładek płyt. Omówiona zostanie ważna rola zespołu the Beatles, którzy jak wiadomo, jako pierwsi zaproponowali rewolucyjne podejście do sposobu produkcji okładek. Technologia, chemikalia jak i materiały stosowane do produkcji filmów muzycznych omówione zostaną na przykładzie pierwszej kreskówki muzycznej filmu Yellow Submarine. Przedstawione zostaną materiały i technologie stosowane przy produkcji płyt winylowych w Polsce (od zakładów Gerlach do Pronitu, Tonpressu i innych) jak i za granicą. Na przykładzie brytyjskiej wytwórni Factory Records omówione zostaną chałupnicze technologie stosowane przy produkcji pierwszych płyt tej wytwórni (np. A Factory Sample). Rok 1982 przyniósł pojawienie się pierwszej płyty CD - czyli laserowego odczytu optycznego. Zaprezentowane zostaną technologie produkcji płyt CD i stosowane materiały. Na przykładzie dokonań muzycznych wspomnianych zespołów przedstawiona zostanie rola chemii materiałowej w produkcji urządzeń do wytwarzania i utrwalania efektów specjalnych. Omówione zostaną technologie i nowoczesne materiały stosowane do produkcji wybranych instrumentów muzycznych. Wykład poza przedstawieniem roli chemii (w szczególności materiałowej) w muzyce i sposobie jej utrwalania jak i dystrybucji, ma też na celu próbę odpowiedzi na pytanie, czy materiały z jakich wykonane są nośniki dźwięku przyczyniają się do renesansu płyt winylowych? Wykład zostanie zilustrowany prezentacją i analizą nośników dźwięku z bogatej płytoteki autora.

Literatura:

1. Mary Anne White, Physical Properties of Materials, CRC Press, 2012.

2. Rob Thompson, Mary Thompson, The Materials Sourcebook for Design Professionals, Thames & Hudson, 2017.

3. Richard Osborne, Vinyl: A History of the Analogue Record, Ashgate, 2012.

4. Paul E. Winters, Vinyl Records and Analog Culture in the Digital Age: Pressing Matters, Lexington book 2016.

5. Hunter Davies, The Beatles, the only ever authorised Biography, McGraw and Hill, 2013 (dostępna również w polskiej wersji językowej).

6. Mick Middles: From Joy Division to New Order: The True Story of Anthony H. Wilson and Factory Records, Virgin Pub, 2002.

7. John Reed et al. To the Outside of Everything, A story of UK Post-Punk 1977-1981, Cherry Red Records, 2017.

8. Piotr Stelmach, Lżejszy od Fotografii. O Grzegorzu Ciechowskim, Wydawnictwo Literackie, 2018.

9. Kolekcja kaset, płyt CD i winylowych, filmów muzycznych wykładowcy.

Metody i kryteria oceniania:

- egzamin pisemny- W1, W2, W3

Kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie pisemnego testu przeprowadzonego na platformie Moodle składający się z pytań jednokrotnego wyboru spośród 4 możliwości. Błędne wskazanie odpowiedzi – 0 pkt, poprawna odpowiedź – 1 pkt. Co najmniej 20 pytań w teście.

Zaliczenie egzaminu po osiągnięciu co najmniej 50 % punktów możliwych do uzyskania. Ocena bdb po uzyskaniu więcej niż 80 %. Pozostałe oceny proporcjonalnie w zakresie 50 – 80 %.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Terzyk
Prowadzący grup: Artur Terzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład jest popularnonaukowym wykładem z zakresu chemii materiałów (prowadzący pracuje w Katedrze Chemii Materiałów Wydziału Chemii UMK). Celem wykładu jest przedstawienie ewolucji rodzaju materiałów stosowanych do produkcji nośników dźwięku (płyt, okładek płyt, kaset magnetofonowych, VHS, DVD itd.) i wybranych instrumentów muzycznych od początku lat 60-tych do czasów teraźniejszych, na tle historii kilku zespołów z których trzy najważniejsze to the Beatles, Joy Division i toruński zespół Republika. Każda z omawianych grup ma w swojej biografii ważne epizody związane z ewolucją technologii zapisu i sposobu utrwalania dźwięku.

Pełny opis:

Wykład jest popularnonaukowym wykładem z zakresu Chemii Materiałów (prowadzący pracuje w Katedrze Chemii Materiałów Wydziału Chemii UMK). Przedstawia ewolucję materiałów i technologii stosowanych do produkcji nośników dźwięku (płyt, okładek płyt, kaset magnetofonowych, VHS, DVD itd.) i wybranych instrumentów muzycznych od początku lat 60-tych do czasów teraźniejszych, na tle historii kilku zespołów z których trzy najważniejsze to the Beatles (winyl), Joy Division (winyl z niebanalną okładką produkowaną specjalnymi technologiami czerpania papieru) i toruński zespół Republika (winyl i CD). Ewolucja stosowanych do zapisu dźwięku materiałów, jak i technologii zapisu, odbiła się na sposobie utrwalania dźwięku, jak i technologii produkcji okładek płyt w każdej w epok w której tworzyły wymienione grupy.

Wykład rozpocznie krótki rys historyczny skupiony głownie na materiałach zastosowanych do produkcji fonografu (Edison 1877) i opatentowanie nagrywarki magnetycznej. Przedstawione zostaną technologie produkcji i omówione będą materiały zastosowane przez Oberlina Smithsa i Valdemara Poulsena użyte do produkcji rejestratorów magnetycznych. Następnie omówiona zostanie technologia pokrywania papieru złotem, którą Fritz Pfleumer zastosował przy produkcji filtrów papierosowych, a który stał się zaczątkiem produkcji pierwszej taśmy magnetycznej. Omówione zostaną metody produkcji taśm do magnetofonów (w tym rolę zakładu Stilon w Gorzowie). Podobnie przedstawiona zostanie technologia i historia produkcji płyt winylowych. W tym miejscu wykład skupi się na technologii opracowanej w USA przez Emila Berlinera (koniec XIX wieku).

Omówione zostaną w sposób popularnonaukowy metody produkcji papieru wykorzystywanego do wytwarzania okładek płyt. Omówiona zostanie ważna rola zespołu the Beatles, którzy jak wiadomo, jako pierwsi zaproponowali rewolucyjne podejście do sposobu produkcji okładek. Technologia, chemikalia jak i materiały stosowane do produkcji filmów muzycznych omówione zostaną na przykładzie pierwszej kreskówki muzycznej filmu Yellow Submarine. Przedstawione zostaną materiały i technologie stosowane przy produkcji płyt winylowych w Polsce (od zakładów Gerlach do Pronitu, Tonpressu i innych) jak i za granicą. Na przykładzie brytyjskiej wytwórni Factory Records omówione zostaną chałupnicze technologie stosowane przy produkcji pierwszych płyt tej wytwórni (np. A Factory Sample). Rok 1982 przyniósł pojawienie się pierwszej płyty CD - czyli laserowego odczytu optycznego. Zaprezentowane zostaną technologie produkcji płyt CD i stosowane materiały. Na przykładzie dokonań muzycznych wspomnianych zespołów przedstawiona zostanie rola chemii materiałowej w produkcji urządzeń do wytwarzania i utrwalania efektów specjalnych. Omówione zostaną technologie i nowoczesne materiały stosowane do produkcji wybranych instrumentów muzycznych. Wykład poza przedstawieniem roli chemii (w szczególności materiałowej) w muzyce i sposobie jej utrwalania jak i dystrybucji, ma też na celu próbę odpowiedzi na pytanie, czy materiały z jakich wykonane są nośniki dźwięku przyczyniają się do renesansu płyt winylowych? Wykład zostanie zilustrowany prezentacją i analizą nośników dźwięku z bogatej płytoteki autora.

Literatura:

1. Mary Anne White, Physical Properties of Materials, CRC Press, 2012.

2. Rob Thompson, Mary Thompson, The Materials Sourcebook for Design Professionals, Thames & Hudson, 2017.

3. Richard Osborne, Vinyl: A History of the Analogue Record, Ashgate, 2012.

4. Paul E. Winters, Vinyl Records and Analog Culture in the Digital Age: Pressing Matters, Lexington book 2016.

5. Hunter Davies, The Beatles, the only ever authorised Biography, McGraw and Hill, 2013 (dostępna również w polskiej wersji językowej).

6. Mick Middles: From Joy Division to New Order: The True Story of Anthony H. Wilson and Factory Records, Virgin Pub, 2002.

7. John Reed et al. To the Outside of Everything, A story of UK Post-Punk 1977-1981, Cherry Red Records, 2017.

8. Piotr Stelmach, Lżejszy od Fotografii. O Grzegorzu Ciechowskim, Wydawnictwo Literackie, 2018.

9. Kolekcja kaset, płyt CD i winylowych, filmów muzycznych wykładowcy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Terzyk
Prowadzący grup: Artur Terzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład jest popularnonaukowym wykładem z zakresu chemii materiałów (prowadzący pracuje w Katedrze Chemii Materiałów Wydziału Chemii UMK). Celem wykładu jest przedstawienie ewolucji rodzaju materiałów stosowanych do produkcji nośników dźwięku (płyt, okładek płyt, kaset magnetofonowych, VHS, DVD itd.) i wybranych instrumentów muzycznych od początku lat 60-tych do czasów teraźniejszych, na tle historii kilku zespołów z których trzy najważniejsze to the Beatles, Joy Division i toruński zespół Republika. Każda z omawianych grup ma w swojej biografii ważne epizody związane z ewolucją technologii zapisu i sposobu utrwalania dźwięku.

Pełny opis:

Wykład jest popularnonaukowym wykładem z zakresu Chemii Materiałów (prowadzący pracuje w Katedrze Chemii Materiałów Wydziału Chemii UMK). Przedstawia ewolucję materiałów i technologii stosowanych do produkcji nośników dźwięku (płyt, okładek płyt, kaset magnetofonowych, VHS, DVD itd.) i wybranych instrumentów muzycznych od początku lat 60-tych do czasów teraźniejszych, na tle historii kilku zespołów z których trzy najważniejsze to the Beatles (winyl), Joy Division (winyl z niebanalną okładką produkowaną specjalnymi technologiami czerpania papieru) i toruński zespół Republika (winyl i CD). Ewolucja stosowanych do zapisu dźwięku materiałów, jak i technologii zapisu, odbiła się na sposobie utrwalania dźwięku, jak i technologii produkcji okładek płyt w każdej w epok w której tworzyły wymienione grupy.

Wykład rozpocznie krótki rys historyczny skupiony głownie na materiałach zastosowanych do produkcji fonografu (Edison 1877) i opatentowanie nagrywarki magnetycznej. Przedstawione zostaną technologie produkcji i omówione będą materiały zastosowane przez Oberlina Smithsa i Valdemara Poulsena użyte do produkcji rejestratorów magnetycznych. Następnie omówiona zostanie technologia pokrywania papieru złotem, którą Fritz Pfleumer zastosował przy produkcji filtrów papierosowych, a który stał się zaczątkiem produkcji pierwszej taśmy magnetycznej. Omówione zostaną metody produkcji taśm do magnetofonów (w tym rolę zakładu Stilon w Gorzowie). Podobnie przedstawiona zostanie technologia i historia produkcji płyt winylowych. W tym miejscu wykład skupi się na technologii opracowanej w USA przez Emila Berlinera (koniec XIX wieku).

Omówione zostaną w sposób popularnonaukowy metody produkcji papieru wykorzystywanego do wytwarzania okładek płyt. Omówiona zostanie ważna rola zespołu the Beatles, którzy jak wiadomo, jako pierwsi zaproponowali rewolucyjne podejście do sposobu produkcji okładek. Technologia, chemikalia jak i materiały stosowane do produkcji filmów muzycznych omówione zostaną na przykładzie pierwszej kreskówki muzycznej filmu Yellow Submarine. Przedstawione zostaną materiały i technologie stosowane przy produkcji płyt winylowych w Polsce (od zakładów Gerlach do Pronitu, Tonpressu i innych) jak i za granicą. Na przykładzie brytyjskiej wytwórni Factory Records omówione zostaną chałupnicze technologie stosowane przy produkcji pierwszych płyt tej wytwórni (np. A Factory Sample). Rok 1982 przyniósł pojawienie się pierwszej płyty CD - czyli laserowego odczytu optycznego. Zaprezentowane zostaną technologie produkcji płyt CD i stosowane materiały. Na przykładzie dokonań muzycznych wspomnianych zespołów przedstawiona zostanie rola chemii materiałowej w produkcji urządzeń do wytwarzania i utrwalania efektów specjalnych. Omówione zostaną technologie i nowoczesne materiały stosowane do produkcji wybranych instrumentów muzycznych. Wykład poza przedstawieniem roli chemii (w szczególności materiałowej) w muzyce i sposobie jej utrwalania jak i dystrybucji, ma też na celu próbę odpowiedzi na pytanie, czy materiały z jakich wykonane są nośniki dźwięku przyczyniają się do renesansu płyt winylowych? Wykład zostanie zilustrowany prezentacją i analizą nośników dźwięku z bogatej płytoteki autora.

Literatura:

1. Mary Anne White, Physical Properties of Materials, CRC Press, 2012.

2. Rob Thompson, Mary Thompson, The Materials Sourcebook for Design Professionals, Thames & Hudson, 2017.

3. Richard Osborne, Vinyl: A History of the Analogue Record, Ashgate, 2012.

4. Paul E. Winters, Vinyl Records and Analog Culture in the Digital Age: Pressing Matters, Lexington book 2016.

5. Hunter Davies, The Beatles, the only ever authorised Biography, McGraw and Hill, 2013 (dostępna również w polskiej wersji językowej).

6. Mick Middles: From Joy Division to New Order: The True Story of Anthony H. Wilson and Factory Records, Virgin Pub, 2002.

7. John Reed et al. To the Outside of Everything, A story of UK Post-Punk 1977-1981, Cherry Red Records, 2017.

8. Piotr Stelmach, Lżejszy od Fotografii. O Grzegorzu Ciechowskim, Wydawnictwo Literackie, 2018.

9. Kolekcja kaset, płyt CD i winylowych, filmów muzycznych wykładowcy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Terzyk
Prowadzący grup: Artur Terzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład jest popularnonaukowym wykładem z zakresu chemii materiałów (prowadzący pracuje w Katedrze Chemii Materiałów Wydziału Chemii UMK). Celem wykładu jest przedstawienie ewolucji rodzaju materiałów stosowanych do produkcji nośników dźwięku (płyt, okładek płyt, kaset magnetofonowych, VHS, DVD itd.) i wybranych instrumentów muzycznych od początku lat 60-tych do czasów teraźniejszych, na tle historii kilku zespołów z których trzy najważniejsze to the Beatles, Joy Division i toruński zespół Republika. Każda z omawianych grup ma w swojej biografii ważne epizody związane z ewolucją technologii zapisu i sposobu utrwalania dźwięku.

Pełny opis:

Wykład jest popularnonaukowym wykładem z zakresu Chemii Materiałów (prowadzący pracuje w Katedrze Chemii Materiałów Wydziału Chemii UMK). Przedstawia ewolucję materiałów i technologii stosowanych do produkcji nośników dźwięku (płyt, okładek płyt, kaset magnetofonowych, VHS, DVD itd.) i wybranych instrumentów muzycznych od początku lat 60-tych do czasów teraźniejszych, na tle historii kilku zespołów z których trzy najważniejsze to the Beatles (winyl), Joy Division (winyl z niebanalną okładką produkowaną specjalnymi technologiami czerpania papieru) i toruński zespół Republika (winyl i CD). Ewolucja stosowanych do zapisu dźwięku materiałów, jak i technologii zapisu, odbiła się na sposobie utrwalania dźwięku, jak i technologii produkcji okładek płyt w każdej w epok w której tworzyły wymienione grupy.

Wykład rozpocznie krótki rys historyczny skupiony głownie na materiałach zastosowanych do produkcji fonografu (Edison 1877) i opatentowanie nagrywarki magnetycznej. Przedstawione zostaną technologie produkcji i omówione będą materiały zastosowane przez Oberlina Smithsa i Valdemara Poulsena użyte do produkcji rejestratorów magnetycznych. Następnie omówiona zostanie technologia pokrywania papieru złotem, którą Fritz Pfleumer zastosował przy produkcji filtrów papierosowych, a który stał się zaczątkiem produkcji pierwszej taśmy magnetycznej. Omówione zostaną metody produkcji taśm do magnetofonów (w tym rolę zakładu Stilon w Gorzowie). Podobnie przedstawiona zostanie technologia i historia produkcji płyt winylowych. W tym miejscu wykład skupi się na technologii opracowanej w USA przez Emila Berlinera (koniec XIX wieku).

Omówione zostaną w sposób popularnonaukowy metody produkcji papieru wykorzystywanego do wytwarzania okładek płyt. Omówiona zostanie ważna rola zespołu the Beatles, którzy jak wiadomo, jako pierwsi zaproponowali rewolucyjne podejście do sposobu produkcji okładek. Technologia, chemikalia jak i materiały stosowane do produkcji filmów muzycznych omówione zostaną na przykładzie pierwszej kreskówki muzycznej filmu Yellow Submarine. Przedstawione zostaną materiały i technologie stosowane przy produkcji płyt winylowych w Polsce (od zakładów Gerlach do Pronitu, Tonpressu i innych) jak i za granicą. Na przykładzie brytyjskiej wytwórni Factory Records omówione zostaną chałupnicze technologie stosowane przy produkcji pierwszych płyt tej wytwórni (np. A Factory Sample). Rok 1982 przyniósł pojawienie się pierwszej płyty CD - czyli laserowego odczytu optycznego. Zaprezentowane zostaną technologie produkcji płyt CD i stosowane materiały. Na przykładzie dokonań muzycznych wspomnianych zespołów przedstawiona zostanie rola chemii materiałowej w produkcji urządzeń do wytwarzania i utrwalania efektów specjalnych. Omówione zostaną technologie i nowoczesne materiały stosowane do produkcji wybranych instrumentów muzycznych. Wykład poza przedstawieniem roli chemii (w szczególności materiałowej) w muzyce i sposobie jej utrwalania jak i dystrybucji, ma też na celu próbę odpowiedzi na pytanie, czy materiały z jakich wykonane są nośniki dźwięku przyczyniają się do renesansu płyt winylowych? Wykład zostanie zilustrowany prezentacją i analizą nośników dźwięku z bogatej płytoteki autora.

Literatura:

1. Mary Anne White, Physical Properties of Materials, CRC Press, 2012.

2. Rob Thompson, Mary Thompson, The Materials Sourcebook for Design Professionals, Thames & Hudson, 2017.

3. Richard Osborne, Vinyl: A History of the Analogue Record, Ashgate, 2012.

4. Paul E. Winters, Vinyl Records and Analog Culture in the Digital Age: Pressing Matters, Lexington book 2016.

5. Hunter Davies, The Beatles, the only ever authorised Biography, McGraw and Hill, 2013 (dostępna również w polskiej wersji językowej).

6. Mick Middles: From Joy Division to New Order: The True Story of Anthony H. Wilson and Factory Records, Virgin Pub, 2002.

7. John Reed et al. To the Outside of Everything, A story of UK Post-Punk 1977-1981, Cherry Red Records, 2017.

8. Piotr Stelmach, Lżejszy od Fotografii. O Grzegorzu Ciechowskim, Wydawnictwo Literackie, 2018.

9. Kolekcja kaset, płyt CD i winylowych, filmów muzycznych wykładowcy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Terzyk
Prowadzący grup: Artur Terzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład jest popularnonaukowym wykładem z zakresu chemii materiałów (prowadzący pracuje w Katedrze Chemii Materiałów Wydziału Chemii UMK). Celem wykładu jest przedstawienie ewolucji rodzaju materiałów stosowanych do produkcji nośników dźwięku (płyt, okładek płyt, kaset magnetofonowych, VHS, DVD itd.) i wybranych instrumentów muzycznych od początku lat 60-tych do czasów teraźniejszych, na tle historii kilku zespołów z których trzy najważniejsze to the Beatles, Joy Division i toruński zespół Republika. Każda z omawianych grup ma w swojej biografii ważne epizody związane z ewolucją technologii zapisu i sposobu utrwalania dźwięku.

Pełny opis:

Wykład jest popularnonaukowym wykładem z zakresu Chemii Materiałów (prowadzący pracuje w Katedrze Chemii Materiałów Wydziału Chemii UMK). Przedstawia ewolucję materiałów i technologii stosowanych do produkcji nośników dźwięku (płyt, okładek płyt, kaset magnetofonowych, VHS, DVD itd.) i wybranych instrumentów muzycznych od początku lat 60-tych do czasów teraźniejszych, na tle historii kilku zespołów z których trzy najważniejsze to the Beatles (winyl), Joy Division (winyl z niebanalną okładką produkowaną specjalnymi technologiami czerpania papieru) i toruński zespół Republika (winyl i CD). Ewolucja stosowanych do zapisu dźwięku materiałów, jak i technologii zapisu, odbiła się na sposobie utrwalania dźwięku, jak i technologii produkcji okładek płyt w każdej w epok w której tworzyły wymienione grupy.

Wykład rozpocznie krótki rys historyczny skupiony głownie na materiałach zastosowanych do produkcji fonografu (Edison 1877) i opatentowanie nagrywarki magnetycznej. Przedstawione zostaną technologie produkcji i omówione będą materiały zastosowane przez Oberlina Smithsa i Valdemara Poulsena użyte do produkcji rejestratorów magnetycznych. Następnie omówiona zostanie technologia pokrywania papieru złotem, którą Fritz Pfleumer zastosował przy produkcji filtrów papierosowych, a który stał się zaczątkiem produkcji pierwszej taśmy magnetycznej. Omówione zostaną metody produkcji taśm do magnetofonów (w tym rolę zakładu Stilon w Gorzowie). Podobnie przedstawiona zostanie technologia i historia produkcji płyt winylowych. W tym miejscu wykład skupi się na technologii opracowanej w USA przez Emila Berlinera (koniec XIX wieku).

Omówione zostaną w sposób popularnonaukowy metody produkcji papieru wykorzystywanego do wytwarzania okładek płyt. Omówiona zostanie ważna rola zespołu the Beatles, którzy jak wiadomo, jako pierwsi zaproponowali rewolucyjne podejście do sposobu produkcji okładek. Technologia, chemikalia jak i materiały stosowane do produkcji filmów muzycznych omówione zostaną na przykładzie pierwszej kreskówki muzycznej filmu Yellow Submarine. Przedstawione zostaną materiały i technologie stosowane przy produkcji płyt winylowych w Polsce (od zakładów Gerlach do Pronitu, Tonpressu i innych) jak i za granicą. Na przykładzie brytyjskiej wytwórni Factory Records omówione zostaną chałupnicze technologie stosowane przy produkcji pierwszych płyt tej wytwórni (np. A Factory Sample). Rok 1982 przyniósł pojawienie się pierwszej płyty CD - czyli laserowego odczytu optycznego. Zaprezentowane zostaną technologie produkcji płyt CD i stosowane materiały. Na przykładzie dokonań muzycznych wspomnianych zespołów przedstawiona zostanie rola chemii materiałowej w produkcji urządzeń do wytwarzania i utrwalania efektów specjalnych. Omówione zostaną technologie i nowoczesne materiały stosowane do produkcji wybranych instrumentów muzycznych. Wykład poza przedstawieniem roli chemii (w szczególności materiałowej) w muzyce i sposobie jej utrwalania jak i dystrybucji, ma też na celu próbę odpowiedzi na pytanie, czy materiały z jakich wykonane są nośniki dźwięku przyczyniają się do renesansu płyt winylowych? Wykład zostanie zilustrowany prezentacją i analizą nośników dźwięku z bogatej płytoteki autora.

Literatura:

1. Mary Anne White, Physical Properties of Materials, CRC Press, 2012.

2. Rob Thompson, Mary Thompson, The Materials Sourcebook for Design Professionals, Thames & Hudson, 2017.

3. Richard Osborne, Vinyl: A History of the Analogue Record, Ashgate, 2012.

4. Paul E. Winters, Vinyl Records and Analog Culture in the Digital Age: Pressing Matters, Lexington book 2016.

5. Hunter Davies, The Beatles, the only ever authorised Biography, McGraw and Hill, 2013 (dostępna również w polskiej wersji językowej).

6. Mick Middles: From Joy Division to New Order: The True Story of Anthony H. Wilson and Factory Records, Virgin Pub, 2002.

7. John Reed et al. To the Outside of Everything, A story of UK Post-Punk 1977-1981, Cherry Red Records, 2017.

8. Piotr Stelmach, Lżejszy od Fotografii. O Grzegorzu Ciechowskim, Wydawnictwo Literackie, 2018.

9. Kolekcja kaset, płyt CD i winylowych, filmów muzycznych wykładowcy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Terzyk
Prowadzący grup: Artur Terzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład jest popularnonaukowym wykładem z zakresu chemii materiałów (prowadzący pracuje w Katedrze Chemii Materiałów Wydziału Chemii UMK). Celem wykładu jest przedstawienie ewolucji rodzaju materiałów stosowanych do produkcji nośników dźwięku (płyt, okładek płyt, kaset magnetofonowych, VHS, DVD itd.) i wybranych instrumentów muzycznych od początku lat 60-tych do czasów teraźniejszych, na tle historii kilku zespołów z których trzy najważniejsze to the Beatles, Joy Division i toruński zespół Republika. Każda z omawianych grup ma w swojej biografii ważne epizody związane z ewolucją technologii zapisu i sposobu utrwalania dźwięku.

Pełny opis:

Wykład jest popularnonaukowym wykładem z zakresu Chemii Materiałów (prowadzący pracuje w Katedrze Chemii Materiałów Wydziału Chemii UMK). Przedstawia ewolucję materiałów i technologii stosowanych do produkcji nośników dźwięku (płyt, okładek płyt, kaset magnetofonowych, VHS, DVD itd.) i wybranych instrumentów muzycznych od początku lat 60-tych do czasów teraźniejszych, na tle historii kilku zespołów z których trzy najważniejsze to the Beatles (winyl), Joy Division (winyl z niebanalną okładką produkowaną specjalnymi technologiami czerpania papieru) i toruński zespół Republika (winyl i CD). Ewolucja stosowanych do zapisu dźwięku materiałów, jak i technologii zapisu, odbiła się na sposobie utrwalania dźwięku, jak i technologii produkcji okładek płyt w każdej w epok w której tworzyły wymienione grupy.

Wykład rozpocznie krótki rys historyczny skupiony głownie na materiałach zastosowanych do produkcji fonografu (Edison 1877) i opatentowanie nagrywarki magnetycznej. Przedstawione zostaną technologie produkcji i omówione będą materiały zastosowane przez Oberlina Smithsa i Valdemara Poulsena użyte do produkcji rejestratorów magnetycznych. Następnie omówiona zostanie technologia pokrywania papieru złotem, którą Fritz Pfleumer zastosował przy produkcji filtrów papierosowych, a który stał się zaczątkiem produkcji pierwszej taśmy magnetycznej. Omówione zostaną metody produkcji taśm do magnetofonów (w tym rolę zakładu Stilon w Gorzowie). Podobnie przedstawiona zostanie technologia i historia produkcji płyt winylowych. W tym miejscu wykład skupi się na technologii opracowanej w USA przez Emila Berlinera (koniec XIX wieku).

Omówione zostaną w sposób popularnonaukowy metody produkcji papieru wykorzystywanego do wytwarzania okładek płyt. Omówiona zostanie ważna rola zespołu the Beatles, którzy jak wiadomo, jako pierwsi zaproponowali rewolucyjne podejście do sposobu produkcji okładek. Technologia, chemikalia jak i materiały stosowane do produkcji filmów muzycznych omówione zostaną na przykładzie pierwszej kreskówki muzycznej filmu Yellow Submarine. Przedstawione zostaną materiały i technologie stosowane przy produkcji płyt winylowych w Polsce (od zakładów Gerlach do Pronitu, Tonpressu i innych) jak i za granicą. Na przykładzie brytyjskiej wytwórni Factory Records omówione zostaną chałupnicze technologie stosowane przy produkcji pierwszych płyt tej wytwórni (np. A Factory Sample). Rok 1982 przyniósł pojawienie się pierwszej płyty CD - czyli laserowego odczytu optycznego. Zaprezentowane zostaną technologie produkcji płyt CD i stosowane materiały. Na przykładzie dokonań muzycznych wspomnianych zespołów przedstawiona zostanie rola chemii materiałowej w produkcji urządzeń do wytwarzania i utrwalania efektów specjalnych. Omówione zostaną technologie i nowoczesne materiały stosowane do produkcji wybranych instrumentów muzycznych. Wykład poza przedstawieniem roli chemii (w szczególności materiałowej) w muzyce i sposobie jej utrwalania jak i dystrybucji, ma też na celu próbę odpowiedzi na pytanie, czy materiały z jakich wykonane są nośniki dźwięku przyczyniają się do renesansu płyt winylowych? Wykład zostanie zilustrowany prezentacją i analizą nośników dźwięku z bogatej płytoteki autora.

Literatura:

1. Mary Anne White, Physical Properties of Materials, CRC Press, 2012.

2. Rob Thompson, Mary Thompson, The Materials Sourcebook for Design Professionals, Thames & Hudson, 2017.

3. Richard Osborne, Vinyl: A History of the Analogue Record, Ashgate, 2012.

4. Paul E. Winters, Vinyl Records and Analog Culture in the Digital Age: Pressing Matters, Lexington book 2016.

5. Hunter Davies, The Beatles, the only ever authorised Biography, McGraw and Hill, 2013 (dostępna również w polskiej wersji językowej).

6. Mick Middles: From Joy Division to New Order: The True Story of Anthony H. Wilson and Factory Records, Virgin Pub, 2002.

7. John Reed et al. To the Outside of Everything, A story of UK Post-Punk 1977-1981, Cherry Red Records, 2017.

8. Piotr Stelmach, Lżejszy od Fotografii. O Grzegorzu Ciechowskim, Wydawnictwo Literackie, 2018.

9. Kolekcja kaset, płyt CD i winylowych, filmów muzycznych wykładowcy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Terzyk
Prowadzący grup: Artur Terzyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład jest popularnonaukowym wykładem z zakresu chemii materiałów (prowadzący pracuje w Katedrze Chemii Materiałów Wydziału Chemii UMK). Celem wykładu jest przedstawienie ewolucji rodzaju materiałów stosowanych do produkcji nośników dźwięku (płyt, okładek płyt, kaset magnetofonowych, VHS, DVD itd.) i wybranych instrumentów muzycznych od początku lat 60-tych do czasów teraźniejszych, na tle historii kilku zespołów z których trzy najważniejsze to the Beatles, Joy Division i toruński zespół Republika. Każda z omawianych grup ma w swojej biografii ważne epizody związane z ewolucją technologii zapisu i sposobu utrwalania dźwięku.

Pełny opis:

Wykład jest popularnonaukowym wykładem z zakresu Chemii Materiałów (prowadzący pracuje w Katedrze Chemii Materiałów Wydziału Chemii UMK). Przedstawia ewolucję materiałów i technologii stosowanych do produkcji nośników dźwięku (płyt, okładek płyt, kaset magnetofonowych, VHS, DVD itd.) i wybranych instrumentów muzycznych od początku lat 60-tych do czasów teraźniejszych, na tle historii kilku zespołów z których trzy najważniejsze to the Beatles (winyl), Joy Division (winyl z niebanalną okładką produkowaną specjalnymi technologiami czerpania papieru) i toruński zespół Republika (winyl i CD). Ewolucja stosowanych do zapisu dźwięku materiałów, jak i technologii zapisu, odbiła się na sposobie utrwalania dźwięku, jak i technologii produkcji okładek płyt w każdej w epok w której tworzyły wymienione grupy.

Wykład rozpocznie krótki rys historyczny skupiony głownie na materiałach zastosowanych do produkcji fonografu (Edison 1877) i opatentowanie nagrywarki magnetycznej. Przedstawione zostaną technologie produkcji i omówione będą materiały zastosowane przez Oberlina Smithsa i Valdemara Poulsena użyte do produkcji rejestratorów magnetycznych. Następnie omówiona zostanie technologia pokrywania papieru złotem, którą Fritz Pfleumer zastosował przy produkcji filtrów papierosowych, a który stał się zaczątkiem produkcji pierwszej taśmy magnetycznej. Omówione zostaną metody produkcji taśm do magnetofonów (w tym rolę zakładu Stilon w Gorzowie). Podobnie przedstawiona zostanie technologia i historia produkcji płyt winylowych. W tym miejscu wykład skupi się na technologii opracowanej w USA przez Emila Berlinera (koniec XIX wieku).

Omówione zostaną w sposób popularnonaukowy metody produkcji papieru wykorzystywanego do wytwarzania okładek płyt. Omówiona zostanie ważna rola zespołu the Beatles, którzy jak wiadomo, jako pierwsi zaproponowali rewolucyjne podejście do sposobu produkcji okładek. Technologia, chemikalia jak i materiały stosowane do produkcji filmów muzycznych omówione zostaną na przykładzie pierwszej kreskówki muzycznej filmu Yellow Submarine. Przedstawione zostaną materiały i technologie stosowane przy produkcji płyt winylowych w Polsce (od zakładów Gerlach do Pronitu, Tonpressu i innych) jak i za granicą. Na przykładzie brytyjskiej wytwórni Factory Records omówione zostaną chałupnicze technologie stosowane przy produkcji pierwszych płyt tej wytwórni (np. A Factory Sample). Rok 1982 przyniósł pojawienie się pierwszej płyty CD - czyli laserowego odczytu optycznego. Zaprezentowane zostaną technologie produkcji płyt CD i stosowane materiały. Na przykładzie dokonań muzycznych wspomnianych zespołów przedstawiona zostanie rola chemii materiałowej w produkcji urządzeń do wytwarzania i utrwalania efektów specjalnych. Omówione zostaną technologie i nowoczesne materiały stosowane do produkcji wybranych instrumentów muzycznych. Wykład poza przedstawieniem roli chemii (w szczególności materiałowej) w muzyce i sposobie jej utrwalania jak i dystrybucji, ma też na celu próbę odpowiedzi na pytanie, czy materiały z jakich wykonane są nośniki dźwięku przyczyniają się do renesansu płyt winylowych? Wykład zostanie zilustrowany prezentacją i analizą nośników dźwięku z bogatej płytoteki autora.

Literatura:

1. Mary Anne White, Physical Properties of Materials, CRC Press, 2012.

2. Rob Thompson, Mary Thompson, The Materials Sourcebook for Design Professionals, Thames & Hudson, 2017.

3. Richard Osborne, Vinyl: A History of the Analogue Record, Ashgate, 2012.

4. Paul E. Winters, Vinyl Records and Analog Culture in the Digital Age: Pressing Matters, Lexington book 2016.

5. Hunter Davies, The Beatles, the only ever authorised Biography, McGraw and Hill, 2013 (dostępna również w polskiej wersji językowej).

6. Mick Middles: From Joy Division to New Order: The True Story of Anthony H. Wilson and Factory Records, Virgin Pub, 2002.

7. John Reed et al. To the Outside of Everything, A story of UK Post-Punk 1977-1981, Cherry Red Records, 2017.

8. Piotr Stelmach, Lżejszy od Fotografii. O Grzegorzu Ciechowskim, Wydawnictwo Literackie, 2018.

9. Kolekcja kaset, płyt CD i winylowych, filmów muzycznych wykładowcy.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)