Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia w żywności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-OG-ChZ
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia w żywności
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Przedmioty ogólnouniwersyteckie - Wydział chemii
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (godziny kontaktowe): 30 h

2. Praca indywidualna studenta:

-przygotowanie do egzaminu 40 h;

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim 5 h.

Łącznie 75 godzin/25h =3pkt ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 Student definiuje i charakteryzuje niezbędne składniki żywności, składniki mineralne, substancje dodatkowe oraz składniki antyodżywcze

W2 zna tradycyjne oraz nowoczesne sposoby konserwacji żywności.

W3 Ma wiedzę o metodach analizy żywności.

W4 Definiuje zanieczyszczenia żywności.

W5 Zna podstawy bilansowania zdrowej diety


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 Student potrafi wskazać produkty wartościowe pod względem zawartości białek, tłuszczy, węglowodanów, witamin i składników mineralnych,

U2 potrafi powiązać wpływ sposobu odżywiania na stan zdrowia, rozpoznaje niebezpieczeństwa związane z, zanieczyszczeniem żywności,

U3 potrafi powiązać skład żywności z jej wartością odżywczą, rozpoznaje wartościowe pod względem zdrowotnym składniki.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 Jest nastawiony na zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń.

K2 Zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności.

K3 Nawiązuje współpracę w grupie.


Metody dydaktyczne:

Wykład –metoda podająca – wykład problemowy

Metody dydaktyczne podające:

- wykład problemowy

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu chemii i analizy żywności.

Pełny opis:

Pdstawowe składniki żywności i ich znaczenie (białka, tłuszcze, węglowodany). Woda i jej znaczenie. Makro i mikroelementy. Witaminy. Składniki nieodżywcze i antyodżywcze. Dodatki do żywności i ich funkcja (konserwanty, stabilizatory, emulgatory, barwniki, itp. Żywność o udowodnionym działaniu leczniczym. Zanieczyszczenia i skażenie żywności. Suplementy diety, odżywki i używki. Podstawowe metody analizy środków spożywczych.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. E. Szłyk, M. Cichosz, A. Filipiak-Szok, A. Jastrzębska, M. Kurzawa, Ćwiczenia laboratoryjne z analizy żywności, UMK, Toruń, 2013

2. Z.S. Sikorski, Chemia żywności, WNT, Warszawa, 2002

3. E. Pijanowski, M. Dłużewski, A. Dłużewska, A. Jarczyk, Ogólna technologia żywności, WNT, Warszawa, 2004

4. Red. A. Klepacka, Analiza żywności, skrypt SGGW, Warszawa, 2005

5. Red. Z. Żegarska, Ćwiczenia z analizy żywności, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2000

6. M. Jarosz, B. Bułhak-Jachymczyk, Normy żywienia człowieka, PZWL, Warszawa, 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. W. Bednarski, A. Repsa, Biotechnologia żywności, WNT, Warszawa, 2003

2.Z. Marzenko, M. Balcerzak, Spektrofotometryczne metody w analizie nieorganicznej, PWN, Warszawa, 1998

Literatura uzupełniająca

1. Red. A. Klepacka, Analiza żywności, skrypt SGGW, Warszawa, 2005

2. W. Bednarski, A. Repsa, Biotechnologia żywności, WNT, Warszawa, 2003

3. E. Pijanowski, M. Dłużewski, A. Dłużewska, A. Jarczyk, Ogólna technologia żywności, WNT, Warszawa, 2004

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia – wiedza

W1 Student definiuje i charakteryzuje niezbędne składniki żywności, składniki mineralne, substancje dodatkowe oraz składniki antyodżywcze

W2 Zna tradycyjne oraz nowoczesne sposoby utrwalania żywności

W3 Ma wiedzę o metodach analizy żywności.

W4 Definiuje zanieczyszczenia żywności. .

Efekty kształcenia – umiejętności

U1 Student potrafi wskazać produkty wartościowe pod względem zawartości białek, tłuszczy, węglowodanów, witamin i składników mineralnych,

U2 potrafi powiązać wpływ sposobu odżywiania na stan zdrowia, rozpoznaje niebezpieczeństwa związane z, zanieczyszczeniem żywności,

U3 potrafi powiązać skład żywności z jej wartością odżywczą, rozpoznaje wartościowe pod względem zdrowotnym składniki.

Efekty kształcenia – kompetencje społeczne

K1 Jest nastawiony na zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń.

K2 Zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności.

K3 Nawiązuje współpracę w grupie.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: Egzamin testowy pisemny 2 godz.

Kryteria.

Na ocenę dostateczną (50-60%)

Student definiuje: podstawowe składniki żywności, dodatki funkcjonalne do żywności, zanieczyszczenia i substancje toksyczne obecne w żywności.

Na ocenę dostateczny plus (61-65%)

Student potrafi sklasyfikować składniki żywności, dodatki funkcjonalne do żywności, wymienić źródła poszczególnych składników odżywczych i antyodżywczych,

Na ocenę dobrą (66-75%)

Student potrafi rozpoznać i zakwalifikować zagrożenia związane z substancjami dodatkowymi oraz zanieczyszczeniami żywności Student zna metody oznaczania poszczególnych składników żywności.

Na ocenę dobry plus (76-80%)

Potrafi zastosować zdobytą wiedzę do oceny jakości żywności pod katem zawartości składników odżywczych i nieodżywczych i antyodżywczych.

Na ocenę bardzo dobry (>80%)

Posiada wiedzę wykraczająca poza zakres tematyczny wykładu zdobytą samodzielnie podczas pracy w bibliotece.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Kurzawa
Prowadzący grup: Marzanna Kurzawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu chemii i analizy żywności.

Pełny opis:

Treści programowe wykładu:

1.Naturalne składniki żywności i ich znaczenie (białka, tłuszcze, węglowodany, makro i mikroelementy, witaminy i inne składniki odżywcze, składniki antyodżywcze i nie odżywcze, woda (12 godz.)

2. Dodatki do żywności i ich funkcja (konserwanty, stabilizatory, emulgatory, barwniki, itp. (10 godz.)

3. Żywność o udowodnionym działaniu leczniczym (2 godz.)

4. Zanieczyszczenia i skażenie żywności. (2 godz.)

5. Suplementy diety, odżywki i używki.(2 godz.)

6. Podstawowe metody analizy środków spożywczych (analiza chemiczna, sensoryczna. (2 godz.)

Literatura:

Literatura podstawowa

1. E. Szłyk, M. Cichosz, A. Filipiak-Szok, A. Jastrzębska, M. Kurzawa, Ćwiczenia laboratoryjne z analizy żywności, UMK, Toruń, 2013

2. Z.S. Sikorski, Chemia żywności, WNT, Warszawa, 2002

3. E. Pijanowski, M. Dłużewski, A. Dłużewska, A. Jarczyk, Ogólna technologia żywności, WNT, Warszawa, 2004

4. Red. A. Klepacka, Analiza żywności, skrypt SGGW, Warszawa, 2005

5. Red. Z. Żegarska, Ćwiczenia z analizy żywności, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2000

6. M. Jarosz, B. Bułhak-Jachymczyk, Normy żywienia człowieka, PZWL, Warszawa, 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Kurzawa
Prowadzący grup: Marzanna Kurzawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu chemii i analizy żywności.

Pełny opis:

Treści programowe wykładu:

1.Naturalne składniki żywności i ich znaczenie (białka, tłuszcze, węglowodany, makro i mikroelementy, witaminy i inne składniki odżywcze, składniki antyodżywcze i nie odżywcze, woda (12 godz.)

2. Dodatki do żywności i ich funkcja (konserwanty, stabilizatory, emulgatory, barwniki, itp. (10 godz.)

3. Żywność o udowodnionym działaniu leczniczym (2 godz.)

4. Zanieczyszczenia i skażenie żywności. (2 godz.)

5. Suplementy diety, odżywki i używki.(2 godz.)

6. Podstawowe metody analizy środków spożywczych (analiza chemiczna, sensoryczna. (2 godz.)

Literatura:

Literatura podstawowa

1. E. Szłyk, M. Cichosz, A. Filipiak-Szok, A. Jastrzębska, M. Kurzawa, Ćwiczenia laboratoryjne z analizy żywności, UMK, Toruń, 2013

2. Z.S. Sikorski, Chemia żywności, WNT, Warszawa, 2002

3. E. Pijanowski, M. Dłużewski, A. Dłużewska, A. Jarczyk, Ogólna technologia żywności, WNT, Warszawa, 2004

4. Red. A. Klepacka, Analiza żywności, skrypt SGGW, Warszawa, 2005

5. Red. Z. Żegarska, Ćwiczenia z analizy żywności, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2000

6. M. Jarosz, B. Bułhak-Jachymczyk, Normy żywienia człowieka, PZWL, Warszawa, 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Kurzawa
Prowadzący grup: Marzanna Kurzawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu chemii i analizy żywności.

Pełny opis:

Treści programowe wykładu:

1.Naturalne składniki żywności i ich znaczenie (białka, tłuszcze, węglowodany, makro i mikroelementy, witaminy i inne składniki odżywcze, składniki antyodżywcze i nie odżywcze, woda (12 godz.)

2. Dodatki do żywności i ich funkcja (konserwanty, stabilizatory, emulgatory, barwniki, itp. (10 godz.)

3. Żywność o udowodnionym działaniu leczniczym (2 godz.)

4. Zanieczyszczenia i skażenie żywności. (2 godz.)

5. Suplementy diety, odżywki i używki.(2 godz.)

6. Podstawowe metody analizy środków spożywczych (analiza chemiczna, sensoryczna. (2 godz.)

Literatura:

Literatura podstawowa

1. E. Szłyk, M. Cichosz, A. Filipiak-Szok, A. Jastrzębska, M. Kurzawa, Ćwiczenia laboratoryjne z analizy żywności, UMK, Toruń, 2013

2. Z.S. Sikorski, Chemia żywności, WNT, Warszawa, 2002

3. E. Pijanowski, M. Dłużewski, A. Dłużewska, A. Jarczyk, Ogólna technologia żywności, WNT, Warszawa, 2004

4. Red. A. Klepacka, Analiza żywności, skrypt SGGW, Warszawa, 2005

5. Red. Z. Żegarska, Ćwiczenia z analizy żywności, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2000

6. M. Jarosz, B. Bułhak-Jachymczyk, Normy żywienia człowieka, PZWL, Warszawa, 2011.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Kurzawa
Prowadzący grup: Marzanna Kurzawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy z zakresu chemii i analizy żywności.

Pełny opis:

Treści programowe wykładu:

1.Naturalne składniki żywności i ich znaczenie (białka, tłuszcze, węglowodany, makro i mikroelementy, witaminy i inne składniki odżywcze, składniki antyodżywcze i nie odżywcze, woda (12 godz.)

2. Dodatki do żywności i ich funkcja (konserwanty, stabilizatory, emulgatory, barwniki, itp. (10 godz.)

3. Żywność o udowodnionym działaniu leczniczym (2 godz.)

4. Zanieczyszczenia i skażenie żywności. (2 godz.)

5. Suplementy diety, odżywki i używki.(2 godz.)

6. Podstawowe metody analizy środków spożywczych (analiza chemiczna, sensoryczna. (2 godz.)

Literatura:

Literatura podstawowa

1. E. Szłyk, M. Cichosz, A. Filipiak-Szok, A. Jastrzębska, M. Kurzawa, Ćwiczenia laboratoryjne z analizy żywności, UMK, Toruń, 2013

2. Z.S. Sikorski, Chemia żywności, WNT, Warszawa, 2002

3. E. Pijanowski, M. Dłużewski, A. Dłużewska, A. Jarczyk, Ogólna technologia żywności, WNT, Warszawa, 2004

4. Red. A. Klepacka, Analiza żywności, skrypt SGGW, Warszawa, 2005

5. Red. Z. Żegarska, Ćwiczenia z analizy żywności, Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2000

6. M. Jarosz, B. Bułhak-Jachymczyk, Normy żywienia człowieka, PZWL, Warszawa, 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)