Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Idea rozdzielania mieszanin

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-OG-IRM
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Idea rozdzielania mieszanin
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie - Wydział chemii
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli (godz. 30):

np.

- udział w wykładach - 20 h

- konsultacje z nauczycielem akademickim - 10 h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta (godz. 20):

np.

- przygotowanie do wykładu - 10 h

- czytanie literatury - 5 h

- przygotowanie do egzaminu - 5 h


Łącznie: 50 godz. (2 ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: Posiada ogólną wiedzę o metodach rozdzielania mieszanin

W2: Zna klasyczne i nowoczesne metody rozdzielania mieszanin

W3: Zna podstawy procesu rozdzielania

W4: Posiada wiedzę o różnicach metod rozdzielania


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: Wykorzystuje wiedzę teoretyczną o rozdzielaniu mieszanin w praktyce

U2: Potrafi zaplanować eksperyment

U3: Potrafi rozwijać metody rozdzielania mieszanin


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: Ma świadomość znaczenia procesów rozdzielania mieszanin

K2: Ma świadomość potrzeby rozdzielania mieszanin w życiu codziennym

K3: Jest przygotowany do zastosowania wiedzy w praktyce

K4: Rozpoznaje procesy rozdzielania w życiu codziennym


Metody dydaktyczne:

Metoda dydaktyczna podająca:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład problemowyMetody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- projektu
- referatu

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami teoretycznymi i możliwościami rozdzielania mieszanin.

Pełny opis:

Wykład rozpocznie się od ogólnych rozważań na temat rozdzielania mieszanin i różnych znaczeń tego pojęcia (w różnych dziedzinach życia codziennego). W końcowym omówieniu rozdzielania zostanie zwrócona uwaga na jego znaczenie w chemii.

Następnie omówione zostaną podstawowe informacje o substancjach: pierwiastkach, związkach chemicznych i ich mieszaninach. Kolejno przedstawione zostaną stany skupienia materii i ich właściwości, aby umożliwić przejście do klasycznego rozdzielania mieszanin, które wykorzystuje różne właściwości substancji. Omówione zostaną klasyczne metody, takie jak destylacja, filtracja w różnych skalach, rola grawitacji w separacji itp. Ważna część wykładu poświęcona jest rozdzielaniu mieszanin pochodzenia naturalnego.

Druga część wykładu poświęcona jest separacjom w skalach molekularnych, w tym procesom zachodzącym na powierzchniach ciał stałych i w polu elektrycznym.

Podczas wykładu zostanie przedstawiona droga idei od klasycznych metod separacji do najbardziej subtelnej z nich - chromatografii.

Literatura:

Z. Witkiewicz, J. Kałużna-Czaplińska, Podstawy chromatografii i technik elektromigracyjnych, Wydawnictwo WNT, Warszawa.

A. Selecki, Rozdzielanie mieszanin. Metody niekonwencjonalne, Wydawnictwo Naukowo Techniczne, Warszawa.

Judson King Separation Processes: Second Edition, Dover Publications, Inc Mineola, New York, 2013

Jimmy L. Humphrey and George E. Keller, Separation Process Technology, McGraw-Hill, New York, 1997

R. W. Rousseau (Ed.) Handbook of separation process technology, Wiley, 1987

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

- wykład: egzamin pisemny (test)

Kryteria oceniania:

Wykład: punktacja z egzaminu.

ndst – poniżej 50%

dst – 50-60%

dst plus – 61-65

db – 66-75%

db plus – 76-80%

bdb – 81-100%

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 25 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sylwia Studzińska
Prowadzący grup: Szymon Bocian, Sylwia Studzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)