Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Innowacje społeczne i techniczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-OG-IST Kod Erasmus / ISCED: 13.3 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Innowacje społeczne i techniczne
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Przedmiot wywodzi się z potrzeby społecznej jaką jest kształtowanie u studentów zdolności do kreatywnego myślenia w połączeniu z umiejętnością formułowania problemu społecznego lub technicznego oraz koncepcji jego rozwiązania. Rozwój społeczny i techniczny w dzisiejszych czasach i przyszłości może się dokonać przez wprowadzanie w życie innowacji społecznych oraz technicznych (tzw. wynalazki). Przedmiot ma przyczynić się do zwiększenia zasobu wiedzy o historii wynalazków oraz o słynnych wynalazkach (geneza, koncepcja, implementacja). Część wykładu będzie poświęcona patentowaniu wynalazków w skali Polski, Europy i Świata.

Pełny opis:

OPIS:

Rozwój społeczny i techniczny możliwy jest dzięki innowacjom społecznym i technicznym wprowadzanym w życie w grupach społecznych różnej wielkości: obywatele państwa, mieszkańcy regionu, miejscowości, dzielnicy lub domu, członkowie rodziny. Dzisiejszy stan rozwoju społecznego i technicznego jest osiągnięty dzięki nieustającym innowacjom jaki gatunek ludzki wprowadza do życia poczynając od przyjęcia pozycji dwunożnej, wytworzenia i użycia pierwszych narzędzi, krzesania i podtrzymywania ognia, przez podjęcie podróży odkrywczych w okresie Odrodzenia aż do naukowego poznania świata w wieku XIX, XX i XXI. Gwałtowne przyspieszenie zmian w otoczeniu społecznym i materialnym wynika przede wszystkim z niespotykanej w dotychczasowej historii ludzkości sytuacji polegającej na masowym tworzeniu i stosowaniu innowacji. Jest to możliwe dzięki ugruntowaniu dominacji naukowego poznania i kształtowania świata wskutek wzrostu roli nauki, liczby naukowców oraz nakładów na badania naukowe w skali światowej. Jednak u podstaw zjawiska masowej innowacyjności znajduje się człowiek jako inspirator i twórca innowacji. Skala innowacyjnego rozwiazywania licznych problemów XXI jest uzależniona od liczby osób zdolnych do innowacyjnego myślenia polegającego m. in. na zdolności do formułowania problemu i generowania sposobów ich rozwiązania.

Przedmiot niniejszy ma na celu wyłonienie grupy osób zdolnych do podołania temu wyzwaniu XXI i wyksztalcenie lub pogłębienie u nich zdolności do tworzenia innowacji społecznych i technicznych. Służyć temu ma zastosowana metoda dydaktyczna będąca połączeniem wykładu, ćwiczeń i seminarium. Efektem zajęć mają być innowacyjne projekty stanowiące podstawę do zaliczenia przedmiotu zamiast zachowawczej formy zaliczania jaką jest tradycyjny egzamin w jakiejkolwiek formie.

ZAGADNIENIA:

Przełomowe wynalazki, odkrycia i innowacje w historii ludzkości m.in. ogień, koło, wytop metali, nowe metody i uprawy rolnicze, kompas, żagiel, proch, maszyna parowa, elektryczność, silnik spalinowy, samochód, samolot, lampa elektronowa, aspiryna i sulfonamidy, fotografia i film, fonografia, reklama, pojęcie marki, radio, antybiotyki, tranzystor, elektronika na bazie krzemu, komputer i pochodne, Internet, GPS, Geneza i skutki wynalazków oraz innowacji. Wielcy wynalazcy i innowatorzy m.in. Paracelsus, Kopernik, Kolumb, Galileusz, Pascal, Newton, Stevenson, Dunlop, Edison, Ford, Marconi, Bell, Gates, Zukerberg, Gates. Wielcy polscy wynalazcy, odkrywcy i innowatorzy. Pojęcie wynalazku, patentu, wzoru użytkowego i nazwy zastrzeżonej. Najsłynniejsze znaki firmowe i produkty.

(prowadzenie dr hab. J. P. Łukaszewicz)

Wniosek patentowy – zasady tworzenia. Co może być opatentowane. Procedura patentowa w Polsce i na świecie. Zakres czasowy i merytoryczny ochrony patentowej. Bazy patentowe. Rzecznicy patentowi.

(Prowadzenie specjalista praktyk patentowy)

Dostrzeganie i formułowanie problemu technicznego i społecznego. Opis problemu. Metody generowania rozwiązań problemów. Pojęcie innowacji społecznej. Wielkie historyczne innowacje społeczne. Zarządzanie innowacjami społecznymi. Przygotowywanie opisu projektów w zakresie innowacji społecznej.

(prowadzenie dr E. Wilska, dr hab. J. P. Łukaszewicz)

Ukierunkowanie na innowacyjne myślenie (metoda indukcji, dedukcji). Budowanie zespołów. Rola jednostki w zespole. Uwarunkowania pracy w zespole. Metody pracy w zespole (w tym burza mózgów). Zarządzanie talentami: odkrywanie talentów, rozwój i wykorzystanie talentów.

(Prowadzenie dr E. Wilska)

Literatura:

1. J. Challoner. 1001 wynalazków, które zmieniły świat. Dom Wydawniczy Elipsa. 2011.

2. R. Hanbury-Tenison. Wielcy odkrywcy. Wydawnictwo BOSZ. 2011.

3. M. Mycielska. Ale patent!. Wydawnictwo Dwie Siostry. 2015 (książka popularna).

4. A. Grzywińska, S. Okoń. Marki, wynalazki, wzory użytkowe. Ochrona własności przemysłowej. Wydawnictwo Onepress. 2014.

5. J.A. Tabor. Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie. Koncepcje, strategie, praktyka. Wydawnictwo Poltext. 2013.

6. D. Harrington-Mackin. Budowanie zespołu: zestaw narzędzi. Dom Wydawniczy Rebis. 2011.

7. Bieniok H.. Rola zarządzania talentami w procesie budowania potencjału innowacyjnego organizacji. [w:] H. Jagoda. J. Lichtarski (red.). Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2010

Efekty uczenia się:

Przedmiot jest nowatorski i ma charakter interdyscyplinarny. Jest przeinaczony dla studentów wszystkich kierunków studiów w UMK. Po przeprowadzeniu analizy efektów kształcenia dla kierunku chemia w zakresie „Wiedza” (Wydział Chemii jest jednostką zgłaszającą) stwierdzono, że brak jest kierunkowych efektów kształcenia, których częścią mogą by wymienione poniżej przedmiotowe efekty kształcenia.

Brak odpowiednika efektów kształcenia kierunku chemia.

W1: Zna historię najważniejszych odkryć, wynalazków, innowacji oraz wielkich wynalazców, odkrywców, innowatorów

W2: Zna wpływ przykładowych wynalazków, odkryć i innowacji na rozwój techniczny i społeczny świata

W3: Zna podstawowe pojęcia i zasady dotyczące ochrony wynalazku i wzoru użytkowego

W4: Zna zasady i techniki definiowania, opisu i rozwiązywania problemu technicznego lub społecznego

W5: Zna zasady rozwiązywania problemu metodą indukcji i dedukcji oraz metoda burzy mózgów

Przedmiot jest nowatorski i ma charakter interdyscyplinarny. Jest przeinaczony dla studentów wszystkich kierunków studiów w UMK. Po przeprowadzeniu analizy efektów kształcenia dla kierunku chemia w zakresie „Umiejętności” (Wydział Chemii jest jednostką zgłaszającą) stwierdzono, że brak jest kierunkowych efektów kształcenia, których częścią mogą by wymienione poniżej przedmiotowe efekty kształcenia.

Brak odpowiednika efektów kształcenia kierunku chemia.

U1: Potrafi uzasadnić kluczową rolę wynalazków, odkryć i innowacji w rozwoju ludzkości

U2: Potrafi określić podstawowe zasady patentowania i ochrony wzorów użytkowych

U3: - Potrafi dostrzec, zdefiniować i podjąć próbę rozwiązania problemu technicznego lub społecznego w formie tzw. projektu innowacyjnego (forma pisemna)

K1: Samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością informacji, dostrzega zależności pomiędzy zjawiskami i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki - K_K01 (efekt kierunkowy: chemia S1).

K2: Myśli twórczo w celu udoskonalenia istniejących bądź stworzenia nowych rozwiązań - K_K02 (efekt kierunkowy: chemia S1).

K3: Jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania; dba o szczegół; jest systematyczny - K_K04 (efekt kierunkowy: chemia S1).

K4: Jest nastawiony na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń; widzi potrzebę ciągłego doskonalenie się i podnoszenia kompetencji zawodowych; zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia - K_K05 (efekt kierunkowy: chemia S1).

K5: Nawiązuje i utrzymuje długotrwałą i efektywną współpracę z innymi; dąży do realizacji celów zespołu poprzez odpowiednie zaplanowanie i organizację pracy swojej i innych; motywuje współpracowników do zwiększenia wysiłku w celu osiągnięcia założonych celów - K_K09 (efekt kierunkowy: chemia S1).

Metody i kryteria oceniania:

Test – W1, W2, W3, W4, W5, U1, U2

Projekt – U3, K1, K2, K3, K4, K5

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Łukaszewicz, Ewelina Wilska
Prowadzący grup: Natalia Daśko, Jerzy Łukaszewicz, Ewelina Wilska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot wywodzi się z potrzeby społecznej jaką jest kształtowanie u studentów zdolności do kreatywnego myślenia w połączeniu z umiejętnością formułowania problemu społecznego lub technicznego oraz koncepcji jego rozwiązania. Rozwój społeczny i techniczny w dzisiejszych czasach i przyszłości może się dokonać przez wprowadzanie w życie innowacji społecznych oraz technicznych (tzw. wynalazki). Przedmiot ma przyczynić się do zwiększenia zasobu wiedzy o historii wynalazków oraz o słynnych wynalazkach (geneza, koncepcja, implementacja). Część wykładu będzie poświęcona patentowaniu wynalazków w skali Polski, Europy i Świata.

Pełny opis:

OPIS:

Rozwój społeczny i techniczny możliwy jest dzięki innowacjom społecznym i technicznym wprowadzanym w życie w grupach społecznych różnej wielkości: obywatele państwa, mieszkańcy regionu, miejscowości, dzielnicy lub domu, członkowie rodziny. Dzisiejszy stan rozwoju społecznego i technicznego jest osiągnięty dzięki nieustającym innowacjom jaki gatunek ludzki wprowadza do życia poczynając od przyjęcia pozycji dwunożnej, wytworzenia i użycia pierwszych narzędzi, krzesania i podtrzymywania ognia, przez podjęcie podróży odkrywczych w okresie Odrodzenia aż do naukowego poznania świata w wieku XIX, XX i XXI. Gwałtowne przyspieszenie zmian w otoczeniu społecznym i materialnym wynika przede wszystkim z niespotykanej w dotychczasowej historii ludzkości sytuacji polegającej na masowym tworzeniu i stosowaniu innowacji. Jest to możliwe dzięki ugruntowaniu dominacji naukowego poznania i kształtowania świata wskutek wzrostu roli nauki, liczby naukowców oraz nakładów na badania naukowe w skali światowej. Jednak u podstaw zjawiska masowej innowacyjności znajduje się człowiek jako inspirator i twórca innowacji. Skala innowacyjnego rozwiazywania licznych problemów XXI jest uzależniona od liczby osób zdolnych do innowacyjnego myślenia polegającego m. in. na zdolności do formułowania problemu i generowania sposobów ich rozwiązania.

Przedmiot niniejszy ma na celu wyłonienie grupy osób zdolnych do podołania temu wyzwaniu XXI i wyksztalcenie lub pogłębienie u nich zdolności do tworzenia innowacji społecznych i technicznych. Służyć temu ma zastosowana metoda dydaktyczna będąca połączeniem wykładu, ćwiczeń i seminarium. Efektem zajęć mają być innowacyjne projekty stanowiące podstawę do zaliczenia przedmiotu zamiast zachowawczej formy zaliczania jaką jest tradycyjny egzamin w jakiejkolwiek formie.

ZAGADNIENIA:

Przełomowe wynalazki, odkrycia i innowacje w historii ludzkości m.in. ogień, koło, wytop metali, nowe metody i uprawy rolnicze, kompas, żagiel, proch, maszyna parowa, elektryczność, silnik spalinowy, samochód, samolot, lampa elektronowa, aspiryna i sulfonamidy, fotografia i film, fonografia, reklama, pojęcie marki, radio, antybiotyki, tranzystor, elektronika na bazie krzemu, komputer i pochodne, Internet, GPS, Geneza i skutki wynalazków oraz innowacji. Wielcy wynalazcy i innowatorzy m.in. Paracelsus, Kopernik, Kolumb, Galileusz, Pascal, Newton, Stevenson, Dunlop, Edison, Ford, Marconi, Bell, Gates, Zukerberg, Gates. Wielcy polscy wynalazcy, odkrywcy i innowatorzy. Pojęcie wynalazku, patentu, wzoru użytkowego i nazwy zastrzeżonej. Najsłynniejsze znaki firmowe i produkty.

(prowadzenie dr hab. J. P. Łukaszewicz)

Wniosek patentowy – zasady tworzenia. Co może być opatentowane. Procedura patentowa w Polsce i na świecie. Zakres czasowy i merytoryczny ochrony patentowej. Bazy patentowe. Rzecznicy patentowi.

(Prowadzenie specjalista praktyk patentowy)

Dostrzeganie i formułowanie problemu technicznego i społecznego. Opis problemu. Metody generowania rozwiązań problemów. Pojęcie innowacji społecznej. Wielkie historyczne innowacje społeczne. Zarządzanie innowacjami społecznymi. Przygotowywanie opisu projektów w zakresie innowacji społecznej.

(prowadzenie dr E. Wilska, dr hab. J. P. Łukaszewicz)

Ukierunkowanie na innowacyjne myślenie (metoda indukcji, dedukcji). Budowanie zespołów. Rola jednostki w zespole. Uwarunkowania pracy w zespole. Metody pracy w zespole (w tym burza mózgów). Zarządzanie talentami: odkrywanie talentów, rozwój i wykorzystanie talentów.

(Prowadzenie dr E. Wilska)

Literatura:

1. J. Challoner. 1001 wynalazków, które zmieniły świat. Dom Wydawniczy Elipsa. 2011.

2. R. Hanbury-Tenison. Wielcy odkrywcy. Wydawnictwo BOSZ. 2011.

3. M. Mycielska. Ale patent!. Wydawnictwo Dwie Siostry. 2015 (książka popularna).

4. A. Grzywińska, S. Okoń. Marki, wynalazki, wzory użytkowe. Ochrona własności przemysłowej. Wydawnictwo Onepress. 2014.

5. J.A. Tabor. Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie. Koncepcje, strategie, praktyka. Wydawnictwo Poltext. 2013.

6. D. Harrington-Mackin. Budowanie zespołu: zestaw narzędzi. Dom Wydawniczy Rebis. 2011.

7. Bieniok H.. Rola zarządzania talentami w procesie budowania potencjału innowacyjnego organizacji. [w:] H. Jagoda. J. Lichtarski (red.). Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Łukaszewicz, Ewelina Wilska
Prowadzący grup: Natalia Daśko, Jerzy Łukaszewicz, Ewelina Wilska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot wywodzi się z potrzeby społecznej jaką jest kształtowanie u studentów zdolności do kreatywnego myślenia w połączeniu z umiejętnością formułowania problemu społecznego lub technicznego oraz koncepcji jego rozwiązania. Rozwój społeczny i techniczny w dzisiejszych czasach i przyszłości może się dokonać przez wprowadzanie w życie innowacji społecznych oraz technicznych (tzw. wynalazki). Przedmiot ma przyczynić się do zwiększenia zasobu wiedzy o historii wynalazków oraz o słynnych wynalazkach (geneza, koncepcja, implementacja). Część wykładu będzie poświęcona patentowaniu wynalazków w skali Polski, Europy i Świata.

Pełny opis:

OPIS:

Rozwój społeczny i techniczny możliwy jest dzięki innowacjom społecznym i technicznym wprowadzanym w życie w grupach społecznych różnej wielkości: obywatele państwa, mieszkańcy regionu, miejscowości, dzielnicy lub domu, członkowie rodziny. Dzisiejszy stan rozwoju społecznego i technicznego jest osiągnięty dzięki nieustającym innowacjom jaki gatunek ludzki wprowadza do życia poczynając od przyjęcia pozycji dwunożnej, wytworzenia i użycia pierwszych narzędzi, krzesania i podtrzymywania ognia, przez podjęcie podróży odkrywczych w okresie Odrodzenia aż do naukowego poznania świata w wieku XIX, XX i XXI. Gwałtowne przyspieszenie zmian w otoczeniu społecznym i materialnym wynika przede wszystkim z niespotykanej w dotychczasowej historii ludzkości sytuacji polegającej na masowym tworzeniu i stosowaniu innowacji. Jest to możliwe dzięki ugruntowaniu dominacji naukowego poznania i kształtowania świata wskutek wzrostu roli nauki, liczby naukowców oraz nakładów na badania naukowe w skali światowej. Jednak u podstaw zjawiska masowej innowacyjności znajduje się człowiek jako inspirator i twórca innowacji. Skala innowacyjnego rozwiazywania licznych problemów XXI jest uzależniona od liczby osób zdolnych do innowacyjnego myślenia polegającego m. in. na zdolności do formułowania problemu i generowania sposobów ich rozwiązania.

Przedmiot niniejszy ma na celu wyłonienie grupy osób zdolnych do podołania temu wyzwaniu XXI i wyksztalcenie lub pogłębienie u nich zdolności do tworzenia innowacji społecznych i technicznych. Służyć temu ma zastosowana metoda dydaktyczna będąca połączeniem wykładu, ćwiczeń i seminarium. Efektem zajęć mają być innowacyjne projekty stanowiące podstawę do zaliczenia przedmiotu zamiast zachowawczej formy zaliczania jaką jest tradycyjny egzamin w jakiejkolwiek formie.

ZAGADNIENIA:

Przełomowe wynalazki, odkrycia i innowacje w historii ludzkości m.in. ogień, koło, wytop metali, nowe metody i uprawy rolnicze, kompas, żagiel, proch, maszyna parowa, elektryczność, silnik spalinowy, samochód, samolot, lampa elektronowa, aspiryna i sulfonamidy, fotografia i film, fonografia, reklama, pojęcie marki, radio, antybiotyki, tranzystor, elektronika na bazie krzemu, komputer i pochodne, Internet, GPS, Geneza i skutki wynalazków oraz innowacji. Wielcy wynalazcy i innowatorzy m.in. Paracelsus, Kopernik, Kolumb, Galileusz, Pascal, Newton, Stevenson, Dunlop, Edison, Ford, Marconi, Bell, Gates, Zukerberg, Gates. Wielcy polscy wynalazcy, odkrywcy i innowatorzy. Pojęcie wynalazku, patentu, wzoru użytkowego i nazwy zastrzeżonej. Najsłynniejsze znaki firmowe i produkty.

(prowadzenie dr hab. J. P. Łukaszewicz)

Wniosek patentowy – zasady tworzenia. Co może być opatentowane. Procedura patentowa w Polsce i na świecie. Zakres czasowy i merytoryczny ochrony patentowej. Bazy patentowe. Rzecznicy patentowi.

(Prowadzenie specjalista praktyk patentowy)

Dostrzeganie i formułowanie problemu technicznego i społecznego. Opis problemu. Metody generowania rozwiązań problemów. Pojęcie innowacji społecznej. Wielkie historyczne innowacje społeczne. Zarządzanie innowacjami społecznymi. Przygotowywanie opisu projektów w zakresie innowacji społecznej.

(prowadzenie dr E. Wilska, dr hab. J. P. Łukaszewicz)

Ukierunkowanie na innowacyjne myślenie (metoda indukcji, dedukcji). Budowanie zespołów. Rola jednostki w zespole. Uwarunkowania pracy w zespole. Metody pracy w zespole (w tym burza mózgów). Zarządzanie talentami: odkrywanie talentów, rozwój i wykorzystanie talentów.

(Prowadzenie dr E. Wilska)

Literatura:

1. J. Challoner. 1001 wynalazków, które zmieniły świat. Dom Wydawniczy Elipsa. 2011.

2. R. Hanbury-Tenison. Wielcy odkrywcy. Wydawnictwo BOSZ. 2011.

3. M. Mycielska. Ale patent!. Wydawnictwo Dwie Siostry. 2015 (książka popularna).

4. A. Grzywińska, S. Okoń. Marki, wynalazki, wzory użytkowe. Ochrona własności przemysłowej. Wydawnictwo Onepress. 2014.

5. J.A. Tabor. Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie. Koncepcje, strategie, praktyka. Wydawnictwo Poltext. 2013.

6. D. Harrington-Mackin. Budowanie zespołu: zestaw narzędzi. Dom Wydawniczy Rebis. 2011.

7. Bieniok H.. Rola zarządzania talentami w procesie budowania potencjału innowacyjnego organizacji. [w:] H. Jagoda. J. Lichtarski (red.). Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2010

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Łukaszewicz, Ewelina Wilska
Prowadzący grup: Natalia Daśko, Jerzy Łukaszewicz, Ewelina Wilska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot wywodzi się z potrzeby społecznej jaką jest kształtowanie u studentów zdolności do kreatywnego myślenia w połączeniu z umiejętnością formułowania problemu społecznego lub technicznego oraz koncepcji jego rozwiązania. Rozwój społeczny i techniczny w dzisiejszych czasach i przyszłości może się dokonać przez wprowadzanie w życie innowacji społecznych oraz technicznych (tzw. wynalazki). Przedmiot ma przyczynić się do zwiększenia zasobu wiedzy o historii wynalazków oraz o słynnych wynalazkach (geneza, koncepcja, implementacja). Część wykładu będzie poświęcona patentowaniu wynalazków w skali Polski, Europy i Świata.

Pełny opis:

OPIS:

Rozwój społeczny i techniczny możliwy jest dzięki innowacjom społecznym i technicznym wprowadzanym w życie w grupach społecznych różnej wielkości: obywatele państwa, mieszkańcy regionu, miejscowości, dzielnicy lub domu, członkowie rodziny. Dzisiejszy stan rozwoju społecznego i technicznego jest osiągnięty dzięki nieustającym innowacjom jaki gatunek ludzki wprowadza do życia poczynając od przyjęcia pozycji dwunożnej, wytworzenia i użycia pierwszych narzędzi, krzesania i podtrzymywania ognia, przez podjęcie podróży odkrywczych w okresie Odrodzenia aż do naukowego poznania świata w wieku XIX, XX i XXI. Gwałtowne przyspieszenie zmian w otoczeniu społecznym i materialnym wynika przede wszystkim z niespotykanej w dotychczasowej historii ludzkości sytuacji polegającej na masowym tworzeniu i stosowaniu innowacji. Jest to możliwe dzięki ugruntowaniu dominacji naukowego poznania i kształtowania świata wskutek wzrostu roli nauki, liczby naukowców oraz nakładów na badania naukowe w skali światowej. Jednak u podstaw zjawiska masowej innowacyjności znajduje się człowiek jako inspirator i twórca innowacji. Skala innowacyjnego rozwiazywania licznych problemów XXI jest uzależniona od liczby osób zdolnych do innowacyjnego myślenia polegającego m. in. na zdolności do formułowania problemu i generowania sposobów ich rozwiązania.

Przedmiot niniejszy ma na celu wyłonienie grupy osób zdolnych do podołania temu wyzwaniu XXI i wyksztalcenie lub pogłębienie u nich zdolności do tworzenia innowacji społecznych i technicznych. Służyć temu ma zastosowana metoda dydaktyczna będąca połączeniem wykładu, ćwiczeń i seminarium. Efektem zajęć mają być innowacyjne projekty stanowiące podstawę do zaliczenia przedmiotu zamiast zachowawczej formy zaliczania jaką jest tradycyjny egzamin w jakiejkolwiek formie.

ZAGADNIENIA:

Przełomowe wynalazki, odkrycia i innowacje w historii ludzkości m.in. ogień, koło, wytop metali, nowe metody i uprawy rolnicze, kompas, żagiel, proch, maszyna parowa, elektryczność, silnik spalinowy, samochód, samolot, lampa elektronowa, aspiryna i sulfonamidy, fotografia i film, fonografia, reklama, pojęcie marki, radio, antybiotyki, tranzystor, elektronika na bazie krzemu, komputer i pochodne, Internet, GPS, Geneza i skutki wynalazków oraz innowacji. Wielcy wynalazcy i innowatorzy m.in. Paracelsus, Kopernik, Kolumb, Galileusz, Pascal, Newton, Stevenson, Dunlop, Edison, Ford, Marconi, Bell, Gates, Zukerberg, Gates. Wielcy polscy wynalazcy, odkrywcy i innowatorzy. Pojęcie wynalazku, patentu, wzoru użytkowego i nazwy zastrzeżonej. Najsłynniejsze znaki firmowe i produkty.

(prowadzenie dr hab. J. P. Łukaszewicz)

Wniosek patentowy – zasady tworzenia. Co może być opatentowane. Procedura patentowa w Polsce i na świecie. Zakres czasowy i merytoryczny ochrony patentowej. Bazy patentowe. Rzecznicy patentowi.

(Prowadzenie specjalista praktyk patentowy)

Dostrzeganie i formułowanie problemu technicznego i społecznego. Opis problemu. Metody generowania rozwiązań problemów. Pojęcie innowacji społecznej. Wielkie historyczne innowacje społeczne. Zarządzanie innowacjami społecznymi. Przygotowywanie opisu projektów w zakresie innowacji społecznej.

(prowadzenie dr E. Wilska, dr hab. J. P. Łukaszewicz)

Ukierunkowanie na innowacyjne myślenie (metoda indukcji, dedukcji). Budowanie zespołów. Rola jednostki w zespole. Uwarunkowania pracy w zespole. Metody pracy w zespole (w tym burza mózgów). Zarządzanie talentami: odkrywanie talentów, rozwój i wykorzystanie talentów.

(Prowadzenie dr E. Wilska)

Literatura:

1. J. Challoner. 1001 wynalazków, które zmieniły świat. Dom Wydawniczy Elipsa. 2011.

2. R. Hanbury-Tenison. Wielcy odkrywcy. Wydawnictwo BOSZ. 2011.

3. M. Mycielska. Ale patent!. Wydawnictwo Dwie Siostry. 2015 (książka popularna).

4. A. Grzywińska, S. Okoń. Marki, wynalazki, wzory użytkowe. Ochrona własności przemysłowej. Wydawnictwo Onepress. 2014.

5. J.A. Tabor. Zarządzanie talentami w przedsiębiorstwie. Koncepcje, strategie, praktyka. Wydawnictwo Poltext. 2013.

6. D. Harrington-Mackin. Budowanie zespołu: zestaw narzędzi. Dom Wydawniczy Rebis. 2011.

7. Bieniok H.. Rola zarządzania talentami w procesie budowania potencjału innowacyjnego organizacji. [w:] H. Jagoda. J. Lichtarski (red.). Kierunki i dylematy rozwoju nauki i praktyki zarządzania przedsiębiorstwem. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.