Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chromatografia cieczowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-PS-AOS-CC
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chromatografia cieczowa
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Podyplomowe Studium Analityki w Ochronie Środowiska
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 15.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Absolwenci kierunków obszaru nauk przyrodniczych oraz nauk ścisłych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Liczba godzin zajęć teoretycznych- 18 h

Liczba godzin zajęć praktycznych- 20 h


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: posiada wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu chromatografii cieczowej w różnych wariantach oznaczeń śladowych

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: wykonuje analizy za pomocą chromatografii cieczowej oraz potrafi zinterpretować uzyskane wyniki

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego poszerzania i pogłębiania wiedzy chemicznej

Metody dydaktyczne:

- wykłady przygotowane w formie prezentacji multimedialnych;

- indywidualne konsultacje internetowe (distance learning);

- instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie, których prowadzone są zajęcia w laboratorium;

- praca indywidualna słuchacza ze sprzętem laboratoryjnym

i zaawansowaną aparaturą analityczną pod nadzorem prowadzącego zajęcia;

- ponadto dla słuchaczy są przygotowane materiały wykładowe

i instrukcje z ćwiczeniami laboratoryjnymi w formie drukowanej.


Skrócony opis:

Zapoznanie się z chromatografią cieczową i jej zastosowaniem

w szeroko rozumianej analityce. Przygotowanie próbek do analizy chromatograficznej, aparatura, typy detektorów i detekcji, techniki pracy, metody analityczne i instrumentalne, błędy pomiarowe, walidacja.

Zaliczenie:

Wykład: Zaliczenie na podstawie egzaminu

Zajęcia laboratoryjne: Zaliczenie bez oceny na podstawie frekwencji na zajęciach oraz czynnym w nich uczestniczeniu.

Pełny opis:

Wykład:

Chromatografia cieczowa - rys historyczny. Opis procesu rozdzielania. Parametry retencyjne. Pojęcie półki teoretycznej. Zjawisko adsorpcji

i izotermy. Mechanizmy retencji. Adsorbenty i wypełnienia. Dobór wypełnień i kolumn. Dobór fazy ruchomej i rozpuszczalnika. Ocena jakości kolumn. Detekcja. Interpretacja chromatogramów. Analiza jakościowa i ilościowa. Analiza śladowa. Kalibracja. Certyfikowane materiały referencyjne. Przygotowanie próbek. Analiza produktów naturalnych. Instrumentalne techniki pomiarowe (elektrochemiczne i elektromigracyjne, spektroskopowe, separacyjne i inne). Ilościowe zależności retencja – struktura (QSRR). Analiza grupowa. Techniki sprzężone. Walidacja. Automatyczne systemy kontroli. Normy i dyrektywy europejskie. Kontrola jakości.

Zajęcia laboratoryjne:

Zapoznanie się z warunkami doboru parametrów do analiz chromatograficznych (faza stacjonarna, faza ruchoma, rodzaj detekcji, itp.). Dobór odpowiednich detektorów o zróżnicowanych właściwościach oraz ocena ich pracy.

Równanie Purnella. Model Knox'a - Bristow'a.

Miniaturyzacja. Automatyzacja i robotyzacja.

Chromatografia cienkowarstwowa (TLC) – podstawy procesu rozdzielania (sorbenty, eluenty i typy komór, sposoby rozwijania i wizualizacji chromatogramów, analiza jakościowa i ilościowa.

Wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC) – dane retencyjne, analiza jakościowa i ilościowa - teoria półek w oparciu o termodynamikę, rozdzielczość, selektywność, układy detekcyjne, analiza jakościowa

i ilościowa w technikach separacyjnych. Optymalizacja procesu rozdzielania, dobór składu fazy ruchomej w układzie normalnych i odwróconych faz, zdolność rozdzielcza, indeksy retencji, parametry selektywności, polarność rozpuszczalników, mieszaniny izoeluotropowe, selektywność rozpuszczalników.

Zdobyta wiedza pozwoli na pracę, zgodnie z regułami sztuki oraz zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej (GLP), w zakładzie przemysłowym, ośrodku badawczo-rozwojowym jak również w nowoczesnych laboratoriach naukowych.

Literatura:

B. Buszewski, Chromatografia i techniki pokrewne w chemii środowiska, UMK, Toruń, 1998,

W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 2004;

J. Garaj, D. Bustin, Z. Hladky, Chemia analityczna, Alfa, SNTL Bratislava, 1989;

J. Namieśnik (red. nauk), Metody instrumentalne w kontroli zanieczyszczeń środowiska, WNT Warszawa, 1998;

Praca zbiorowa, Nowe horyzonty i wyzwania w analityce i monitoringu środowiskowy, CEEAM Gdańsk 2003

Praca zbiorowa, Miniaturyzacja w analityce, WPW Warszawa 2005

Praca zbiorowa, Nowoczesne techniki analityczne, WPW Warszawa 2006

Harris, Quantitative & Qualitative Chemical Anaylysis, Freeman, New York 1999

C.F. Pool &S. H. Pool, Chromatogrpahy today, Elsevier, Amsterdam 1992

S. Mitra Sample preparation techniques in analytical chemistry, Wiley, New Jersey 2003

R.P. Scott, Tandem techniques, J. Wiley & Sons, New York 1998

Efekty uczenia się:

Student – słuchacz studiów podyplomowych:

1. rozpoznaje i rozróżnia zagadnienia związane z tematyką prowadzonych zajęć;

2. znajduje i posługuje się literaturą przedmiotu w j. angielskim i polskim;

3. posługuje się, używa, i wyjaśnia terminologię specjalistyczną dotyczącą przedmiotu (nie używa slangu laboratoryjnego) w j. angielskim oraz ich odpowiedników w j. polskim;

4. stosuje w praktyce zdobytą wiedzę teoretyczną w tym posługiwania się aparaturą i innym, drobnym sprzętem laboratoryjnym w sposób poprawny

i właściwy. Dokonuje samodzielnych pomiarów;

5. przygotowuje samodzielnie preparaty do analiz, tworzy procedury analityczne i postępowania;

6. samodzielnie analizuje, interpretuje i oblicza wyniki badań otrzymanych

w laboratorium w trakcie swej pracy. Stosuje właściwe procedury analityczne. Sporządza raporty z badań i notatki, które mogą być podstawą do przygotowania publikacji naukowej;

7. porównuje, objaśnia i opisuje uzyskane wyniki badań w porównaniu ze wzorcami jak i dostępną literaturą. Przewiduje prawdopodobne scenariusze zachowań w laboratorium podczas przygotowania próbek oraz w trakcie samych badań (przestrzeganie zasad BHP na stanowisku pracy).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest uczęszczanie na zajęcia, aktywne w nich uczestnictwo, znajomość procedur analitycznych potrzebnych do poprawnego wykonania ćwiczenia-analizy laboratoryjnej. Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie frekwencji uczestnictwa w zajęciach oraz otrzymanie pozytywnej oceny z ustnego egzaminu końcowego

Praktyki zawodowe:

nie przewidziano

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Buszewski
Prowadzący grup: Szymon Bocian, Anna Król-Górniak, Magdalena Ligor, Łukasz Nuckowski, Oleksandra Pryshchepa, Sylwia Studzińska, Izabela Wojtczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Buszewski
Prowadzący grup: Szymon Bocian, Daria Janiszewska, Anna Kiełbasa, Magdalena Ligor, Katarzyna Pauter-Iwicka, Oleksandra Pryshchepa, Sylwia Studzińska, Justyna Walczak-Skierska, Izabela Wojtczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)