Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chromatografia gazowa i techniki sprzężone

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-PS-AOS-GC
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chromatografia gazowa i techniki sprzężone
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Podyplomowe Studium Analityki w Ochronie Środowiska
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 12.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Absolwenci kierunków obszaru nauk przyrodniczych oraz nauk ścisłych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Liczba godzin zajęć teoretycznych- 20h

Liczba godzin zajęć praktycznych- 12 h


Efekty uczenia się - wiedza:

zna teoretyczne i praktyczne aspekty chromatografii gazowej i technik sprzężonych w analityce - K_W12.

Efekty uczenia się - umiejętności:

samodzielnie wykonuje analizy (GC, GC/MS), potrafi zinterpretować uzyskane wyniki K_U12.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

zdobyte przez studenta umiejętności, umożliwią mu samodzielne opracowywanie procedur analitycznych - K_K01

Metody dydaktyczne:

- wykłady przygotowane w formie prezentacji multimedialnych;

- indywidualne konsultacje internetowe (distance learning);

- instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie, których prowadzone są zajęcia w laboratorium;

- praca indywidualna słuchacza ze sprzętem laboratoryjnym

i zaawansowaną aparaturą analityczną pod nadzorem prowadzącego zajęcia;

- ponadto dla słuchaczy są przygotowane materiały wykładowe

i instrukcje z ćwiczeniami laboratoryjnymi w formie drukowanej.


Skrócony opis:

Cele dydaktyczne:

Celem zajęć jest przedstawienie podstaw teoretycznych i możliwości zastosowania chromatografii gazowej i technik pokrewnych.

W treści wykładu zawarto teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania chromatografii gazowej i spektrometrii mas w analityce, z uwzględnieniem mechanizmów retencji i separacji. Przedstawiono także możliwości zastosowania tych technik w uzupełnieniu o metody przygotowania próbki.

Ćwiczenia laboratoryjne pozwalają zapoznać się technikami chromatograficznymi (GC, GC/MS), z uwzględnieniem analizy jakościowej

i ilościowej. Przeprowadzone ćwiczenia mają na celu: wyjaśnienie mechanizmów rozdzielania w GC, poznanie sposobów wyznaczanie parametrów retencji, ocenę jakości kolumn do GC oraz rozróżnianie systemów detekcyjnych, z uwzględnieniem możliwości zastosowania

w analityce.

Zaliczenie:

W: Zaliczenie na podstawie egzaminu

L: Zaliczenie bez oceny na podstawie frekwencji na zajęciach oraz czynnym w nich uczestniczeniu.

Pełny opis:

Wykład:

Celem zajęć jest zapoznanie słuchaczy z podstawami teoretycznymi

i możliwościami zastosowania chromatografii gazowej i technik pokrewnych w analityce. W treści wykładu uwzględniono teoretyczne i praktyczne aspekty zastosowania techniki GC.

Tematyka wykładów:

Podstawy teoretyczne chromatografii gazowej.

Aparatura do GC cz. I (gazy, piece, dozowniki, regulatory przepływu, stacje naboru danych).

Optymalizacja procesu rozdzielania w GC (przepływ, gradient temperatury, analiza jakościowa i ilościowa - indeksy Kováts'a).

Aparatura do GC (detektory).

Podstawy spektrometrii mas.

GC/MS jako jakościowa i ilościowa metoda identyfikacji związków.

Połączenie typu MS/MS.

Techniki łączone w analizie środowiskowej.

Selektywne dozowanie (GCxGC, PTI/GC, LC-GC, GC-LC-CZE, GC-FTIR/MS, LC-MS, CZE-MS, GC-AED).

Zajęcia laboratoryjne:

Analiza jakościowa i ilościowa za pomocą GC/MS;

Optymalizacja procesu rozdzielania (gradient temperatury i ciśnienia);

Ocena jakości i możliwości zastosowania kolumn do chromatografii gazowej, wyznaczanie parametrów retencji;

Wybór detektora (FID, ECD, DELCD, PID).

Literatura:

1. B. Buszewski, "Advance in separation science on the day before the 100 years anniversary of chromatography discover", SAR Pomorze, Toruń 2002.

2. B. Buszewski, "Analityka w rozwoju cywilizacji", SAR Pomorze, Toruń 2005.

3. R. L. Grob, E. F. Barry, "Modern practice of gas chromatography", John Wiley & Sons, Inc., New Jersey 2004.

4. F.W. McLafferty, F. Tureček, "Interpretation of mass spectra", University Science Books, Sausalito 1993.

5. B. Kolb, L.S. Ettre, "Static headspace-gas chromatography. Theory and Practice", Wiley-VCH, New York 1997.

6. E. de Hoffmann, J. Charette, V. Stroobant, ”Spektrometria mas”, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.

7. L. Matter (Ed.), „Food and environmental analysis by capillary gas chromatography”, Hüthing GmbH, Heidelberg 1997.

8. T. Cserháti, “Chromatography of Aroma Compounds and Fragrances”, Springer, Berlin 2010.

9. Z. Witkiewicz, "Podstawy chromatografii", PWN, Warszawa 2000.

10. J. Namieśnik, Z. Jamrógiewicz, M. Pilarczyk, L. Torres, "Przygotowanie próbek środowiskowych do analizy", WNT, Warszawa 2000.

11. C. F. Poole, S. K. Poole, "Chromatography today", Elsevier, Amsterdam 1991.

Efekty uczenia się:

Student – słuchacz studiów podyplomowych :

1. rozpoznaje i rozróżnia zagadnienia związane z tematyką prowadzonych zajęć;

2. znajduje i posługuje się literaturą przedmiotu w j. angielskim i polskim;

3. posługuje się, używa, i wyjaśnia terminologię specjalistyczną dotyczącą przedmiotu (nie używa slangu laboratoryjnego) w j. angielskim oraz ich odpowiedników w j. polskim;

4. stosuje w praktyce zdobytą wiedzę teoretyczną w tym posługiwania się aparaturą i innym, drobnym sprzętem laboratoryjnym w sposób poprawny

i właściwy. Dokonuje samodzielnych pomiarów;

5. przygotowuje samodzielnie preparaty do analiz, tworzy procedury analityczne i postępowania;

6. samodzielnie analizuje, interpretuje i oblicza wyniki badań otrzymanych

w laboratorium w trakcie swej pracy. Stosuje właściwe procedury analityczne. Sporządza raporty z badań i notatki, które mogą być podstawą do przygotowania publikacji naukowej;

7. porównuje, objaśnia i opisuje uzyskane wyniki badań w porównaniu ze wzorcami jak i dostępną literaturą. Przewiduje prawdopodobne scenariusze zachowań w laboratorium podczas przygotowania próbek oraz w trakcie samych badań (przestrzeganie zasad BHP na stanowisku pracy).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest uczęszczanie na zajęcia, aktywne w nich uczestnictwo, znajomość procedur analitycznych potrzebnych do poprawnego wykonania ćwiczenia-analizy laboratoryjnej. Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie frekwencji uczestnictwa w zajęciach oraz otrzymanie pozytywnej oceny z ustnego egzaminu końcowego.

Praktyki zawodowe:

nie przewidziano

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Ligor
Prowadzący grup: Anna Kiełbasa, Anna Król-Górniak, Magdalena Ligor, Joanna Rudnicka, Michał Szumski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Ligor
Prowadzący grup: Anna Kiełbasa, Magdalena Ligor, Joanna Rudnicka, Michał Szumski, Izabela Wojtczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)