Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metody statystyczne z elementami modelowania komputerowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-PS-AOS-MSE
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody statystyczne z elementami modelowania komputerowego
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Podyplomowe Studium Analityki w Ochronie Środowiska
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 11.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Absolwenci kierunków obszaru nauk przyrodniczych oraz nauk ścisłych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Liczba godzin zajęć teoretycznych- 12 h

Liczba godzin zajęć praktycznych- 4 h


Efekty uczenia się - wiedza:

W01: Umie dobrać adekwatną metodę statystyczną do specyfikacji danych i zaproponować rozwiązanie problemu badawczego

W02: Zna podstawowe parametry walidacyjne i potrafi zaplanować badania laboratoryjne aby je wyznaczyć

Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: Wykonuje obliczenia na podstawie danych otrzymanych z pomiarów metodami instrumentalnymi z uwzględnieniem analizy statystycznej, przygotowuje raporty

U02: Zna i potrafi określić zasady akredytacji i certyfikacji laboratoriów; rozumie problemy funkcjonowania systemu jakości; posługuje się wiedzą z zakresu standardów dotyczących laboratoriów


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: Potrafi organizować pracę w grupie i maksymalizować efektywność swoich działań

Metody dydaktyczne:

- wykłady przygotowane w formie prezentacji multimedialnych;

- indywidualne konsultacje internetowe (distance learning);

- instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie, których prowadzone są zajęcia w laboratorium;

- praca indywidualna słuchacza ze sprzętem laboratoryjnym

i zaawansowaną aparaturą analityczną pod nadzorem prowadzącego zajęcia;

- ponadto dla słuchaczy są przygotowane materiały wykładowe

i instrukcje z ćwiczeniami laboratoryjnymi w formie drukowanej.


Skrócony opis:

Zapoznanie z metodami chemometrycznymi w chemii środowiska - korzystanie z testów statystycznych, klasyfikacja danych, planowanie eksperymentów, regresja liniowa i nieliniowa. Poznanie podstaw modelowania w chemii środowiska. Walidacja metod analitycznych.

Wykład:

Teoria pomiarów. Parametryczne i nieparametryczne testy statystyczne. Planowanie eksperymentu. Metody klasyfikacji danych. Sztuczne sieci neuronowe. Teoria modelowania komputerowego - rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w wodzie i glebie. Modelowanie przestrzenne

z wykorzystaniem systemów GIS.

Zajęcia laboratoryjne:

Wykorzystanie ogólnodostępnego oraz specjalizowanego oprogramowania do rozwiązywania praktycznych problemów środowiskowych związanych

z zagadnieniami poruszanymi na wykładach.

Zaliczenie:

Wykład: Zaliczenie na podstawie egzaminu

Zajęcia laboratoryjne: Zaliczenie na podstawie kolokwium oraz czynnego uczestnictwa w zajęciach.

Pełny opis:

Wykład:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami statycznymi, które mogą być wykorzystane do analizy danych chemicznych w szczególności związanych z chemią środowiska. Wykład podzielony jest na szereg podtematów. W pierwszym prezentowane są podstawowe statystyki oraz testy statystyczne. Kolejny jest związany z klasyfikacją danych wielowymiarowych, będących wstępem do kolejnego tematu, jakim jest modelowanie danych. Omówione w tym zakresie zostaną: regresja liniowa

i nieliniowa, sztuczne sieci neuronowe oraz modelowanie za pomocą systemów GIS a także podstawy tworzenia modeli ogólnych transportu zanieczyszczeń w matrycach środowiskowych. Ostatnim tematem poruszanym w ramach wykładu będzie walidacja metod analitycznych.

Zajęcia laboratoryjne:

W ramach zajęć laboratoryjnych zaplanowano szereg ćwiczeń w laboratorium komputerowym przybliżających zagadnienia omówione w ramach wykładu.

W szczególności zaprezentowane zostaną zaawansowane funkcje programu Excel, możliwości programu Statistica, Curve Expert, oraz oprogramowania GIS.

Literatura:

1. J. Mazerski. Podstawy chemometrii, Wydawnictwo PG, Gdańsk, 2000;

2. D. Zuba (red.) - Chemometria: metody i zastosowania, Wyd. IES, Kraków, 2003

3. R.G. Brereton, Chemometrics, John Wiley & Sons, Chichester, 2003;

4. J.N. Miller, Statistics and chemometrics for analytical chemistry, Prentice Hali, Harlow, 2000;

5. M. Otto, Chemometrics, Wiley-VCH, Weinheim, 1999;

6. Einax, J.W., Zwanziger, H.W., Geiss, S., 1997. Chemometrics in Environmental Analysis. Wiley, Weinheim.

7. E. Bulska, Metrologia Chemiczna, Wyd. Malamut, Warszawa 2008.

Efekty uczenia się:

Student – słuchacz studiów podyplomowych:

1. rozpoznaje i rozróżnia zagadnienia związane z tematyką prowadzonych zajęć;

2. znajduje i posługuje się literaturą przedmiotu w j. angielskim i polskim;

3. posługuje się, używa, i wyjaśnia terminologię specjalistyczną dotyczącą przedmiotu (nie używa slangu laboratoryjnego) w j. angielskim oraz ich odpowiedników w j. polskim;

4. stosuje w praktyce zdobytą wiedzę teoretyczną w tym posługiwania się aparaturą i innym, drobnym sprzętem laboratoryjnym w sposób poprawny

i właściwy. Dokonuje samodzielnych pomiarów;

5. przygotowuje samodzielnie preparaty do analiz, tworzy procedury analityczne i postępowania;

6. samodzielnie analizuje, interpretuje i oblicza wyniki badań otrzymanych

w laboratorium w trakcie swej pracy. Stosuje właściwe procedury analityczne. Sporządza raporty z badań i notatki, które mogą być podstawą do przygotowania publikacji naukowej;

7. porównuje, objaśnia i opisuje uzyskane wyniki badań w porównaniu ze wzorcami jak i dostępną literaturą. Przewiduje prawdopodobne scenariusze zachowań w laboratorium podczas przygotowania próbek oraz w trakcie samych badań (przestrzeganie zasad BHP na stanowisku pracy).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia zajęć jest uczęszczanie na zajęcia, aktywne w nich uczestnictwo, znajomość poruszanej tematyki. Zaliczenie przedmiotu odbywa się na podstawie frekwencji uczestnictwa w zajęciach oraz pozytywnej oceny z pisemnego egzaminu końcowego.

Praktyki zawodowe:

nie przewidziano

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kowalkowski
Prowadzący grup: Katarzyna Pauter-Iwicka, Oleksandra Pryshchepa, Agnieszka Rodzik-Krzyżanowska, Izabela Wojtczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Kowalkowski
Prowadzący grup: Tomasz Ligor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)