Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Metrologia i walidacja metod analitycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-PS-AOS-MWA
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metrologia i walidacja metod analitycznych
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Podyplomowe Studium Analityki w Ochronie Środowiska
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 12.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Absolwenci kierunków obszaru nauk przyrodniczych oraz nauk ścisłych

Całkowity nakład pracy studenta:

Liczba godzin zajęć teoretycznych- 11 h

Liczba godzin zajęć praktycznych- 4 h


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna podstawowe wiadomości o Ziemi, genezę jej kształtowania i ochrony środowiska.

W2: Potrafi wymienić i opisać elementy środowiska naturalnego i jego ekosystemy: atmosferę, hydrosferę i litosferę.

W3: Zna ustawodawstwo z za¬kresu ochrony środowiska.

W4: Zna techniki pobierania, przygotowania i końcowej analizy próbek środowiskowych.

W5: Zna teoretyczne podstawy stosowanych metod analitycznych.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Zna, rozumie i opisuje zanieczyszczenia odnoszące się do każdej sfery ekosystemu i zagrożenia z nimi idące.

U2: Zna zasady GLP, GMP, ISO.

U3: Umie określić i opisać wpływ człowieka na środowiska naturalne, tzw. zmiany socjo-ekonomiczne w środowisku.

U4: Potrafi w prawidłowy sposób zastosować poznane techniki pobierania, przygotowania i końcowej analizy próbek środowiskowych .

U5: Prawidłowo posługuje się drobnym sprzętem laboratoryjnym.

U6: Dokonuje samodzielnych pomiarów; przygotowuje samodzielnie preparaty do analiz, potrafi zaproponować procedury analityczne lub sposoby postępowania.

U7: Analizuje, interpretuje i oblicza wyniki otrzymanych w laboratorium badań.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Doskonali myślenie analityczne – pracuje z dużą ilością informacji, dostrzega zależności między własnościami matryc środowiskowych i analitów a wyborem właściwej metody oznaczania .

K2: Nastawienie na zdobywanie nowej wiedzy.

K3: Umie określać priorytety konieczne do realizacji swoich działań celem rozwiązania postawionego zadania.

K4: Jest nastawiony na jak najlepsze wykonanie zadania.

K5: Umie samodzielnie wykonać wymagane zadania, a w razie problemów posiłkować się dostępną literaturą .


Metody dydaktyczne:

- wykłady przygotowane w formie prezentacji multimedialnych;

- indywidualne konsultacje internetowe (distance learning);

- instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych na podstawie, których prowadzone są zajęcia w laboratorium;

- praca indywidualna słuchacza ze sprzętem laboratoryjnym

i zaawansowaną aparaturą analityczną pod nadzorem prowadzącego zajęcia;

- ponadto dla słuchaczy są przygotowane materiały wykładowe

i instrukcje z ćwiczeniami laboratoryjnymi w formie drukowanej.


Skrócony opis:

Uczestnicy kursu zapoznani zostają z nowoczesnymi technikami instrumentalnymi i możliwością zastosowania ich w analityce środowiskowej, farmacji, chemii żywności oraz medycynie. Podstawowe umiejętności pozwalające na zastosowanie zdobytej wiedzy w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów. Ponadto, uczestnicy zaznajomieni są z metodami do przetwarzania danych, analizy danych, oceną statystyczną i kontrolą jakości.

Pełny opis:

Wykład

Wykłady przedstawią ogólne zagadnienia związane z błędami wynikającymi w związku z wykorzystaniem technik instrumentalnych, metod pobierania próbek i ich przygotowania, przetwarzaniem danych, ich analizie oraz zapewnienie jakości otrzymanych wyników i walidacji metody. Wprowadzenie do przetwarzania danych, błędy w analizach chemicznych, analizy statystyczne (włączając chemometrię) i prezentację danych i analiza statystyczna. Rozwój metod , ocena, walidacja i QA/QC.

Laboratorium

Ćwiczenia laboratoryjne umożliwiają nabycie wprawy w wykonywaniu obliczeń na podstawie danych otrzymywanych z pomiarów metodami instrumentalnymi z uwzględnieniem analizy statystycznej, przygotowania raportu i QA/QC. Ćwiczenia te pozwalają również na praktyczne zastosowanie metod pobierania próbek, izolowania i oczyszczenia oraz metody analizy połączonej z przetwarzaniem danych i ich oceny.

Literatura:

1. R. Albert and W. Horwitz, Analytical Chemistry, 1997, 69, pp 789-790

2. W.J. Dixon, Ann. Math. Stat.1951, 22, p 68

3. Ch.Ch. Chan, H. Lam, Y. C. Lee, ,Analytical Method Validation and Instrument Performance Verification John Wiley & Sons, Inc. 2004

4. J.M. Green, A practical guide to analytical method validation, Analytical Chemistry, 1996, May 1, pp 305A/309A.

5. U.S. Pharmacopoeia 25, pp 2256-2259.

6. J. Vessman et al, IUPAC, Pure Appl. Chem., 2001, 73(8), pp 1381-1386.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 11 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Gadzała-Kopciuch
Prowadzący grup: Marcin Frankowski, Adrian Gołębiowski, Aneta Krakowska-Sieprawska, Łukasz Nuckowski, Joanna Rudnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 11 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Gadzała-Kopciuch
Prowadzący grup: Marcin Frankowski, Adrian Gołębiowski, Daria Janiszewska, Tomasz Ligor, Katarzyna Pauter-Iwicka, Joanna Rudnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)