Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Bezpieczeństwo zdrowotne żywności (HACCP)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-PS-BHP-BZZ
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo zdrowotne żywności (HACCP)
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Podyplomowe Studium „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza dotycząca składu produktów żywnościowych

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

- udział w wykładzie – 6 h

-udział w ćwiczeniach - 6 h


Czas poświęcony na pracę indywidualną studenta:

-przygotowanie do egzaminu - 5

- przygotowanie do ćwiczeń – 10 h

-konsultacje oraz praca z nauczycielem akademickim - 5 h


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 Zna zasady zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego żywności

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 Student umie wskazać potencjalne zagrożenia zdrowotne i ich źródła w produktach żywnościowych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 Dostrzega zależności pomiędzy zjawiskami i poprawnie wyciąga wnioski.

K2 Jest nastawiony na jak najlepsze wykonywanie powierzonych zadań.

K3 Jest nastawiony na zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń.

K4 Zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności.

K5 Pracuje systematycznie.

K6 Nawiązuje współpracę w grupie.


Metody dydaktyczne:

Wykład podawczy z prezentacjami multimedialnymi

Ćwiczenia – metoda dydaktyczna poszukująca referatu


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

W ramach zajęć studenci poznają zagadnienia związane z systemami zapewnienia jakości produktów spożywczych, światowym prawem żywnościowym oraz Dobrej Praktyki Wytwarzania, Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, Dobrej Praktyki Higienicznej.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia: Celem wykładu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Rozwój systemów zapewnienia jakości i zarządzania jakością. Jakość żywności oraz prawo żywnościowe światowe (Codex Allimentarius), europejskie oraz polskie. Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi Dobrej Praktyki Wytwarzania, Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, Dobrej Praktyki Higienicznej. Zasady systemu zarządzania jakością zgodnego z normami ISO 9000 oraz HACCP.

W ramach ćwiczeń z przedmiotu omawiane są przykładowe procesy produkcyjne pod kątem analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Dodatkowo studenci przedstawiają prezentacje własne dotyczące omawianych zagadnień.

Literatura:

Systemy zapewnienia i sterowania jakością w przemyśle spożywczym

Literatura podstawowa

1. Red. D. Kołożyn-Krajewska, Higiena produkcji żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003

2. J. Kijowski, T. Sikora, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, WNT, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca:

Materiały własne prowadzącego udostępniane słuchaczom

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – zaliczenie wykładu na podstawie egzaminu pisemnego

Wymagany próg na ocenę dostateczną – 50%, 61% – dostateczny plus, 66% – dobry, 76% – dobry plus, 81% – bardzo dobry

Ćwiczenia: zaliczenie na ocenę na podstawie prezentacji własnych.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Kurzawa
Prowadzący grup: Marzanna Kurzawa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Skrócony opis:

W ramach zajęć studenci poznają zagadnienia związane z systemami zapewnienia jakości produktów spożywczych, światowym prawem żywnościowym oraz Dobrej Praktyki Wytwarzania, Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, Dobrej Praktyki Higienicznej i HACCP.

Pełny opis:

Wykład obejmuje następujące zagadnienia: Celem wykładu jest zapoznanie studentów z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Rozwój systemów zapewnienia jakości i zarządzania jakością. Jakość żywności oraz prawo żywnościowe światowe (Codex Allimentarius), europejskie oraz polskie. Zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi Dobrej Praktyki Wytwarzania, Dobrej Praktyki Laboratoryjnej, Dobrej Praktyki Higienicznej. Zasady systemu zarządzania jakością zgodnego z normami ISO 9000 oraz HACCP.

W ramach ćwiczeń z przedmiotu omawiane są przykładowe procesy produkcyjne pod kątem analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli. Dodatkowo studenci przedstawiają prezentacje własne dotyczące omawianych zagadnień.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Red. D. Kołożyn-Krajewska, Higiena produkcji żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003

2. J. Kijowski, T. Sikora, Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności, WNT, Warszawa 2003

Literatura uzupełniająca:

Materiały własne prowadzącego udostępniane słuchaczom

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)