Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Biologiczne zagrożenia w środowisku pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-PS-BHP-BZwŚP
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biologiczne zagrożenia w środowisku pracy
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Podyplomowe Studium „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1) godziny realizowane z udziałem nauczyciela - 12 h

2) czas poświęcony na pracę indywidualną: zebranie i wybór materiałów, powtórzenie materiału, czytanie literatury - 8h

3) czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania - 4h

Razem - 24h

Efekty uczenia się - wiedza:

EK_W01 - opisuje podstawowe zagrożenia fizyczne i chemiczne i biologiczne występujące na stanowiskach pracy- P6S_WG/P6S_WK

EK_W02-dobiera właściwe metody oceny ryzyka w miejscu pracy –- P6S_WG/P6S_WK

EK_W03 - wskazuje podstawowe metody analityczne wykorzystywane w ocenie zagrożenia w miejscu pracy-- P6S_WG/P6S_WK

EK_W04 -zna podstawowe metody pomiaru zagrożeń w miejscu pracy- P6S_WG/P6S_WK

EK_W05-ma rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie i higienie pracy; zna relacje wobec innych nauk (w szczególności chemii, fizyki, biologii, ochrony środowiska, psychfizjologii, ergonomii, prawa pracy)-P6S_WG/P6S_WK

.

Efekty uczenia się - umiejętności:

EK_U01-wykorzystuje podstawową wiedzę z zakresu zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w analizie ryzyka występującego na stanowisku pracy-P6S_UW/ P6S_UO/ P6S_UU

EK_U02-samodzielnie proponuje rozwiązania konkretnego problemu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; posiada umiejętność przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie-P6S_UW/ P6S_UO/ P6S_UU

EK_U03-umie przeprowadzać szkolenia indywidualne i zbiorowe w zakresie przestrzegania bezpiecznych warunków pracy- P6S_UW/ P6S_UO/ P6S_UU

EK_U04-przewiduje potencjalne zagrożenia, które mogą wystąpić na stanowisku pracy- P6S_UW/ P6S_UO/ P6S_UU

EK_U05- Potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii- P6S_UK/


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

EK_K01- rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i kompetencji zawodowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy- P6S_KK

EK_K02- racjonalnie i krytycznie podchodzi do informacji uzyskanej z literatury naukowej, internetu i innych źródeł masowego przekazu, a także obiegowych przekonań odnoszących się do zagadnień związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy- P6S_KK

EK_KO3-ma świadomość odpowiedzialności za wykonywanie swojej pracy i jej efektów- P6S_KO

EK_K04- wykazuje krytycyzm w odniesieniu do wyników swojej pracy- P6S_KO

EK_K05- ma świadomość konieczności przestrzegania zasad etyki- P6S_KR

EK_K06- wykazuje chęć do popularyzowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy- P6S_KR

Metody dydaktyczne:

Wykład, prezentacje multimedialne, atlas ZB, wykaz czynników biologicznych, filmy, katalogi ZB


Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- okrągłego stołu
- referatu

Skrócony opis:

Czynniki biologiczne obok czynników fizycznych i chemicznych stanowią integralny składnik czynników ryzyka środowiska pracy jak również pozazawodowego. Z uwagi na właściwości, specyficzną różnorodność jak również ograniczone możliwości monitorowania i wykonywania pomiarów ZB są istotnym problemem w ochronie zdrowia pracowników zatrudnionych w ekspozycji na te czynniki. Szczególne znaczenie w związku z tym odgrywa profilaktyka procesów technologicznych, indywidualna ochrona pracownika oraz organizacja pracy w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w środowisku zawodowym.

Pełny opis:

Zawodowa ekspozycja pracowników na szkodliwe czynniki biologiczne zależna jest od charakterystyki i specyfiki występujących zagrożeń. Z uwagi na ich różnorodność i kategorie zagrożeń, rozprzestrzenianie oraz drogi wchłaniania do organizmu szczególnego znaczenia nabiera ochrona zdrowia pracownika oraz środowiska.

Kryteria narażenia - czynniki biologiczne wykazują specyfikę działania polegającą na braku stałej zależności pomiędzy ich stężeniem i czasem kontaktu a odpowiedzią organizmu. Szczególnie drobnoustroje chorobotwórcze, podlegają ciągłej zmienności, ewolucji i selekcji. Istotny problem stanowią kryteria zawodowego narażenia zdrowia na czynniki biologiczne. W odróżnieniu od czynników chemicznych i części fizycznych w skali światowej nie ustalono jednoznacznych wartości normatywnych dotyczących dopuszczalnych stężeń czynników biologicznych w środowisku pracy, jak również ogólnie uznanych wartości progowych narażenia. Dlatego też zgodnie z aktualnie obowiązującymi wytycznymi krajowymi oraz UE ocena ryzyka związanego z narażeniem na czynniki biologiczne wymaga zachowania szczególnej staranności i postępowania. Ekspozycja zawodowa pracownika i ochrona jego zdrowia nakłada do wykonania obowiązki spoczywające na pracodawcy oraz zapewnia odpowiednie prawa zatrudnionemu. Istotny jest monitoring czynników biologicznych w środowisku pracy, monitoring biologiczny pracownika i bardzo szeroko pojęta profilaktyka: hermetyczność procesów i prac na stanowisku, szczepienia ochronne, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

SCB poza ekspozycją zawodową mogą powodować inne zagrożenia mikro i makrobiologiczne: epidemie, pandemie, bioterroryzm, biohazard.

Aspekty prawne narażenia.

Literatura:

Podstawowa:

Dutkiewicz J., Jabłoński L., Biologiczne szkodliwości zawodowe, PZWL, Warszawa.

Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia, red. Danuta Koradecka, CIOP-PIB Warszawa,

Dutkiewicz J., Czynniki zagrożeń biologicznych w środowisku pracy, CIOP, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: EK_W01, EK_W05, EK_W06,

EK_U02, EK_U05

Egzamin: test 1 - krotnego wyboru; 3 warianty odpowiedzi; 12 pytań = 12 pkt

11pkt, 12 pkt - bdb

10 pkt - db+

8 pkt, 9 pkt - db

7 pkt - dst+

6 pkt - dst

Ćwiczenia: EK_W01, EK_W05, EK_W06, EK_U02, EK_U05

Zaliczenie

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Kurzawa
Prowadzący grup: Justyna Gromowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Czynniki biologiczne obok czynników fizycznych i chemicznych stanowią integralny składnik czynników ryzyka środowiska pracy jak również pozazawodowego. Z uwagi na właściwości, specyficzną różnorodność jak również ograniczone możliwości monitorowania i profilaktyki są istotnym problemem w ochronie zdrowia pracowników zatrudnionych w ekspozycji na te czynniki oraz w zakresie zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Pełny opis:

Charakterystyka i specyfika zagrożeń biologicznych

Zawodowa ekspozycja na szkodliwe czynniki biologiczne.

Aspekty prawne narażenia. Obowiązki pracodawcy, prawa i obowiązki pracownika.

Klasyfikacja i kategorie zagrożeń. Rozprzestrzenianie, drogi wchłaniania i wrota zakażenia.

Kryteria zawodowego narażenia. Pomiar czynników biologicznych w środowisku pracy, monitoring biologiczny.

Postępowanie w ekspozycji zawodowej, hermetyczność procesów.

Znaczenie profilaktyki: szczepienia ochronne, środki ochrony indywidualnej i zbiorowej.

Inne zagrożenia mikro i makrobiologiczne: epidemie, pandemie, bioterroryzm, biohazard.

Literatura:

Podstawowa:

Dutkiewicz J., Jabłoński L., Biologiczne szkodliwości zawodowe, PZWL, Warszawa.

Bezpieczeństwo Pracy i Ergonomia, red. Danuta Koradecka, CIOP-PIB Warszawa,

Dutkiewicz J., Czynniki zagrożeń biologicznych w środowisku pracy, CIOP, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)