Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemiczne zagrożenia w środowisku pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-PS-BHP-ChZwŚP
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemiczne zagrożenia w środowisku pracy
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Podyplomowe Studium „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 8.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Studia wyższe I lub II stopnia

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (godziny kontaktowe):

Wykład - 18 h

Ćwiczenia – 8 h

2. Praca indywidualna studenta:

- przygotowanie do zajęć 144 h

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim 30 h.

Łącznie 200 godzin/25h =8pkt ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: student zna działanie substancji chemicznych na organizm człowieka oraz drogi ich wchłaniania do organizmu człowieka;

W2: student zna zasady klasyfikacji substancji chemicznych;

W3: student zna sposoby określania poziomu ryzyka związanego z występowaniem czynników chemicznych w środowisku pracy, jego eliminowania i ograniczania;

W4: student zna czynniki warunkujące zagrożenia pożarowe i wybuchowe w środowisku pracy oraz zna warunki postępowania w przypadku zaistnienia tego typu zagrożeń.

EK_W01, EK_W02, EK_W03, EK_W04,


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: student potrafi ocenić i zdefiniować zagrożenia chemiczne występujące w miejscu pracy;

U2: student potrafi zakwalifikować substancję chemiczną do danej grupy ze względu na jej właściwości;

U3: student potrafi samodzielnie zredagować kartę charakterystyki;

U4: student potrafi samodzielnie ocenić ryzyko zawodowe związane z występowaniem substancji chemicznych w miejscu pracy.

EK_U01, EK_U02, EK_U04,


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student rozumie konieczność ciągłego doskonalenia się w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

K2: Student potrafi organizować pracę w zespole;

K3: Student potrafi być samokrytyczny i wyciągać wnioski na podstawie autoanalizy oraz wykazuje ostrożność i krytycyzm w przyjmowaniu informacji z literatury i źródeł internetowych.

EK_K01, EK_K02, EK_K06,


Metody dydaktyczne:

Wykład – metoda podająca – wykład problemowy

Ćwiczenia – samodzielna praca studentów, prezentacje multimedialne, referaty.


Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy na temat zagrożeń związanych z występowaniem czynników chemicznych w miejscu pracy.

Pełny opis:

Wykład ma na celu przekazanie wiedzy dotyczącej określania zagrożeń związanych z występowaniem czynników chemicznych w miejscu pracy.

Omówione zostaną zagadnienia związane z: bezpieczeństwem i ochroną zdrowia przy stosowaniu substancji chemicznych w miejscu pracy, sposobami klasyfikacji i oznakowania substancji chemicznych, zasadami organizacji rynku produktów chemicznych, sposobami pomiarów i oceny stężeń substancji chemicznych w miejscu pracy, kartami charakterystyk jako źródłami informacji o zagrożeniach, oceną ryzyka zawodowego oraz działaniami korygującymi. Dodatkowo studenci zostaną zapoznani z tematyką związaną z zagrożeniami pożarowymi i wybuchowymi występującymi w miejscu pracy.

Ćwiczenia mają na celu utrwalenie wiedzy z zakresu zagadnień poruszanych na wykładzie oraz dodatkowo zapoznanie studentów z rodzajem zagrożeń globalnych i lokalnych związanych z gospodarczą działalnością człowieka i na tym tle z rodzajami zagrożeń w środowisku pracy i innych miejscach pobytu.

Literatura:

1. A. Uzarczyk; Czynniki szkodliwe i uciążliwe w środowisku pracy. ODiDk, 2006.

2. B. Rączkowski; BHP w praktyce, ODiDK, 2016.

3. T. Grausz; Zagrożenia czynnikami chemicznymi w miejscu pracy, PIP, 2013.

4. T. Grausz; Regulacje REACH i CLP wraz z oceną ryzyka zawodowego przy czynnikach chemicznych, Wiedza i Praktyka, 2014.

5. D. Augustyńska; Czynniki szkodliwe w środowisku pracy, CIOP, 2005.

6. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006; Dz. Urz. L 353 z 31.12.2008, s. 1, ze zm.

7. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r., w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych; Dz. U. 2005, nr 11, poz. 86, ze zm.

8. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r., Kodeks pracy; tekst jednolity: Dz. U. 1998, nr 21, poz. 94, ze zm.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - zaliczenie na ocenę

Ocenie podlega obecność na zajęciach oraz sprawdzenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu wymienionych efektów kształcenia: W1-W4, U1-U4, K1.

Ćwiczenia - zaliczenie na ocenę

Ocenie podlega sprawdzanie wiedzy i umiejętności z zakresu: W1-W3, U1, U2 i U3, sprawdzane podczas pracy indywidualnej oraz kompetencje K1, K2 i K3.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Kurzawa
Prowadzący grup: Krzysztof Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)