Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ochrona środowiska naturalnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-PS-BHP-OSN
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ochrona środowiska naturalnego
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Podyplomowe Studium „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Całkowity nakład pracy studenta:

Wykład - 10 godz

Praca indywidualna - 20 godz.

Całkowity nakład pracy studenta -30 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

zna i opisuje zjawiska fizyczne, chemiczne i biologiczne zachodzące w przyrodzie

wyjaśnia podstawowe zagadnienia wykorzystywane w badaniach ekologicznych i ochronie środowiska

Zna i opisuje źródła zanieczyszczeń oraz sposoby ochrony wód, powietrza, gleby

Efekty uczenia się - umiejętności:

wykorzystuje wiedzę przy opisie środowiska naturalnego

dostrzega istniejące zagrożenia zdrowotne i środowiskowe oraz stawia poprawne hipotezy dotyczące ich przyczyn


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

jest chętny do promocji zasad ochrony środowiska

docenia rolę edukacji ekologicznej i zdrowotnej


Metody dydaktyczne:

wykład i prezentacje multimedialne

Skrócony opis:

Podstawowe definicje dotyczące ochrony środowiska i ekologii. Polskie prawo ochrony środowiska. Formy ochrony przyrody w Polsce,

ochrona różnorodności biologicznej. Zanieczyszczenia i ochrona powierzchni ziemi i gleby, powietrza i wód. Gospodarka odpadami.

Odnawialne źródła energii. Zajęcia terenowe - Oczyszczalnia Ścieków w Toruniu, zakład galwanizerii.

Pełny opis:

1. Podstawowe definicje: m.in. ochrona środowiska, ekologia, biocenoza, biotop, populacja. Obieg materii w przyrodzie

2. Polskie prawo ochrony środowiska

3. Formy ochrony przyrody w Polsce, ochrona różnorodności biologicznej

4. Ochrona powierzchni ziemi i gleby (źródła zanieczyszczeń, kopaliny, erozja gleby)

5. Odpady (gospodarka odpadami, sposoby zagospodarowania odpadów (re-using, recykling, utylizacja, składowanie) technologie

bezodpadowe i niskoodpadowe)

6. Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód (źródła zanieczyszczenia wód, stopnie zanieczyszczenia, samoregeneracja,

sposoby ochrony wód, oczyszczalnie ścieków)

7. Zanieczyszczenia i ochrona powietrza (źródła zanieczyszczenia powietrza, normy zanieczyszczeń obowiązujące w Polsce i w Europie,

sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniom, skutki zanieczyszczeń powietrza – kwaśne deszcze, smog, dziura ozonowa, efekt

cieplarniany, odory)

8. Odnawialne źródła energii (energia słoneczna, e. wody, e. wiatru, e. biomasy, e. geotermalna).

9. Zajęcia terenowe - Oczyszczalnia Ścieków w Toruniu i/lub zakład galwanizerii.

Literatura:

1. Ekologia z elementami ochrony środowiska, A. Nawirska, Wydawnictwo - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2006.

2. Materiały do zajęć z ochrony środowiska naturalnego, S. Kuciel, Kraków 2013.

3. Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska, E. Trzyna, Wydawnictwo - Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, Kraków

2016.

4. Podstawy Ochrony Środowiska z elementami zarządzania środowiskowego, M. Holtzer, B. Grabowska, Wydawnictwo Akademii

Górniczo-Hutniczej, Kraków 2010.

5. Droga do ekorozwoju, S. Kozłowski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994.

6. Ochrona środowiska, przewodnik, B. Meyer, Wydawnictwo UniwersytetuSzczecińskiego, Szczecin 2000.

7. Ochrona środowiska przyrodniczego, B. Dobrzańska, G. Dobrzański, D. Kiełczewski, Wyd. PWN, Warszawa 2010.

8. Gospodarka odpadami i recykling tworzyw sztucznych, J. Mikuła, S. Kuciel, Politechnika Krakowska, Kraków 2013.

9. Odnawialne źródła energii, R. Tytko, Wyd. OWG, Warszawa 2010.

10. Ustawy i rozporządzenia.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – egzamin pisemny (w części test jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru).

Kryteria oceniania:

dostateczny – 3 (=>50%)

dostateczny plus – 3+ (>60%)

dobry – 4 (>65%)

dobry plus – 4+ (>75%)

bardzo dobry – 5 (>80%)

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Kurzawa
Prowadzący grup: Anna Filipiak-Szok
Strona przedmiotu: http://brak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena
Skrócony opis:

Podstawowe definicje dotyczące ochrony środowiska i ekologii. Polskie prawo ochrony środowiska. Formy ochrony przyrody w Polsce, ochrona różnorodności biologicznej. Zanieczyszczenia i ochrona powierzchni ziemi i gleby, powietrza i wód. Gospodarka odpadami. Odnawialne źródła energii. Zajęcia terenowe - Oczyszczalnia Ścieków w Toruniu, zakład galwanizerii.

Pełny opis:

1. Podstawowe definicje: m.in. ochrona środowiska, ekologia, biocenoza, biotop, populacja. Obieg materii w przyrodzie

2. Polskie prawo ochrony środowiska

3. Formy ochrony przyrody w Polsce, ochrona różnorodności biologicznej

4. Ochrona powierzchni ziemi i gleby (źródła zanieczyszczeń, kopaliny, erozja gleby)

5. Odpady (gospodarka odpadami, sposoby zagospodarowania odpadów (re-using, recykling, utylizacja, składowanie) technologie bezodpadowe i niskoodpadowe)

6. Zasoby, wykorzystanie, zanieczyszczenie i ochrona wód (źródła zanieczyszczenia wód, stopnie zanieczyszczenia, samoregeneracja, sposoby ochrony wód, oczyszczalnie ścieków)

7. Zanieczyszczenia i ochrona powietrza (źródła zanieczyszczenia powietrza, normy zanieczyszczeń obowiązujące w Polsce i w Europie, sposoby przeciwdziałania zanieczyszczeniom, skutki zanieczyszczeń powietrza – kwaśne deszcze, smog, dziura ozonowa, efekt cieplarniany, odory)

8. Odnawialne źródła energii (energia słoneczna, e. wody, e. wiatru, e. biomasy, e. geotermalna).

9. Zajęcia terenowe - Oczyszczalnia Ścieków w Toruniu i/lub zakład galwanizerii.

Literatura:

1. Ekologia z elementami ochrony środowiska, A. Nawirska, Wydawnictwo - Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław 2006.

2. Materiały do zajęć z ochrony środowiska naturalnego, S. Kuciel, Kraków 2013.

3. Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska, E. Trzyna, Wydawnictwo - Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, Kraków 2016.

4. Podstawy Ochrony Środowiska z elementami zarządzania środowiskowego, M. Holtzer, B. Grabowska, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków 2010.

5. Droga do ekorozwoju, S. Kozłowski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1994.

6. Ochrona środowiska, przewodnik, B. Meyer, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000.

7. Ochrona środowiska przyrodniczego, B. Dobrzańska, G. Dobrzański, D. Kiełczewski, Wyd. PWN, Warszawa 2010.

8. Gospodarka odpadami i recykling tworzyw sztucznych, J. Mikuła, S. Kuciel, Politechnika Krakowska, Kraków 2013.

9. Odnawialne źródła energii, R. Tytko, Wyd. OWG, Warszawa 2010.

10. Ustawy i rozporządzenia.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)