Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Prawo pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-PS-BHP-PP
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Prawo pracy
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Podyplomowe Studium „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

1) godziny realizowane z udziałem nauczycieli - 14 h

2) czas poświęcony na pracę indywidualną: zebranie i wybór materiałów, powtórzenie materiału, czytanie literatury

3) czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania

Efekty uczenia się - wiedza:

EK_W01 - opisuje podstawowe zagrożenia w zakresie stosowania przepisów występujące w pracy - P6S_WG/P6S_WK


EK_W05 - ma rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę w zakresie prawa pracy (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy); zna relacje wobec innych dziedzin (w szczególności prawa ubezpieczeń społecznych) - P6S_WG/P6S_WK


EK_W06 - zna charakter norm prawa pracy - P6S_WG/P6S_WK

Efekty uczenia się - umiejętności:

EK_U02 - samodzielnie proponuje rozwiązania konkretnego problemu z zakresu prawa pracy; posiada umiejętność rozstrzygnięć w tym zakresie - P6S_UW/ P6S_UO/ P6S_UU


EK_U05 - potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii - P6S_UK/

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

EK_K01 - rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy z zakresu prawa pracy i kompetencji zawodowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy - P6S_KK


EK_K06 - wykazuje chęć do popularyzowania wiedzy z zakresu prawa pracy (w tym problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy) - P6S_KR

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Celem wykładu i ćwiczeń jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa pracy oraz uwrażliwienie ich na główne problemy (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy).

Pełny opis:

Wykład:

1. Pojęcie prawa pracy, cechy stosunku pracy, strony stosunku pracy [3]

2. Nawiązanie stosunku pracy [1]

3. Ochrona pracy [1]

4. Pojęcie wypadku przy pracy (ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa Sądu Najwyższego), pojęcie tzw. wypadku zrównanego z wypadkiem przy pracy, choroby zawodowej [2]

5. Pojęcie wypadku w drodze do pracy lub z pracy [1]

6. Ustanie stosunku pracy [2]

Ćwiczenia:

Zmiana stosunku pracy [4]

Literatura:

J. Piątkowski, Aksjologiczne i normatywne podstawy prawa stosunku pracy, Toruń 2017

Kodeks pracy: komentarz, red. Krzysztof W. Baran, Warszawa 2016

I. Jędrasik - Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2017

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: EK_W01, EK_W05, EK_W06,

EK_U02, EK_U05

Egzamin: test 1 - krotnego wyboru; 3 warianty odpowiedzi; 10 pytań = 10 pkt

9 pkt, 10 pkt - bdb

8 pkt - db+

7 pkt - db

6 pkt - dst+

5 pkt - dst

Ćwiczenia: EK_W01, EK_W05, EK_W06,

EK_U02, EK_U05

Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Kurzawa
Prowadzący grup: Anna Napiórkowska, Beata Rutkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)