Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Pierwsza pomoc i system ratownictwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-PS-BHP-PPiSR
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Pierwsza pomoc i system ratownictwa
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Podyplomowe Studium „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Ogółem: 36 godziny

wykłady: 10godzin z udziałem n-la + 10 godzin utrwalenie materiału

ćwiczenia: 8 godziny z udziałem n-la + 8 godzin j.w.

Efekty uczenia się - wiedza:

EK_W03 - wskazuje podstawowe metody analityczne wykorzystywane w ocenie zagrożenia w miejscu pracy-P6S_WG/P6S_WK

EK_W05-ma rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę z zakresu nauk o bezpieczeństwie i higienie pracy; zna relacje wobec innych nauk (w szczególności chemii, fizyki, biologii, ochrony środowiska, psychfizjologii, ergonomii, prawa pracy)

EK_W05-zna charakter i znaczenie znajomości prawa pracy przez pracodawców i pracowników

Student posiada wiedzę w zakresie:

• podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy i prowadzenia ewakuacji w sytuacjach nieszczęśliwych wypadków w środowisku zawodowym i pozazawodowym.

• prawnych aspektów wykonywania czynności przedmedycznych

• zasad postępowania w stanach zagrożenia życia i zdrowia

• organizacji systemu ratownictwa w zakładzie pracy

• różnorodności wypadków powodowanych specyfiką środowiska zawodowego


Efekty uczenia się - umiejętności:

EK_U02- samodzielnie proponuje rozwiązania konkretnego problemu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; posiada umiejętność przeprowadzenia procedury podjęcia rozstrzygnięć w tym zakresie- P6S_UW/ P6S_UO/ P6S_UU

EK_U04- przewiduje potencjalne zagrożenia, które mogą wystąpić na stanowisku pracy- P6S_UW/ P6S_UO/ P6S_UU

EK_U05-Potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii- P6S_UW/ P6S_UO/ P6S_UU

Student potrafi:

• organizować pomoc osobom poszkodowanym i zapewnić bezpieczeństwo w miejscu nieszczęśliwego wypadku

• wykonywać resuscytację krążeniowo-oddechową oraz przeprowadzić defibrylację AED w stanach bezpośredniego zagrożenia życia

• udzielać pierwszej pomocy w stanach nagłego zachorowania i pogorszenia stanu zdrowia

• zorganizować system ratownictwa w zakładzie pracy

• stosować zasady pierwszej pomocy w wybranych sytuacjach zagrożeń zdrowia i życia powodowanych warunkami środowiskowymi zakładu.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

EK_K03-ma świadomość odpowiedzialności za wykonywanie swojej pracy i jej efektów-P6S_KO

EK_K05-ma świadomość konieczności przestrzegania zasad etyki--P6S_KR

EK_K06-wykazuje chęć do popularyzowanie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy P6S_KR

Kompetencje społeczne:

Wykształcenie wrażliwości i uczucia empatii w stosunku do osób poszkodowanych (ból i cierpienie), oczekujących pomocy. Wzmocnienie cech osobowości wpływających na postawę ratownika i sposób reagowania w sytuacjach nieszczęśliwych wypadków: logiczne, odpowiedzialne działanie bez kierowania się emocjami, opanowanie i refleks, zdecydowanie w działaniu, odporność psychiczna na traumatyczne zdarzenia itp..Metody dydaktyczne:

wykład z pokazem multimedialnym

ćwiczenia praktyczne z użyciem fantomów, sprzętu ratowniczego, materiałów opatrunkowych;

gry dydaktyczne - symulacja zagrożenia, organizacja akcji ratowniczej i udzielania pierwszej pomocy w miejscu pozorowanego wypadku zbiorowego

Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- inscenizacja
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Pierwsza pomoc obejmuje bezpieczne wykonywanie czynności ratowniczych w miejscu nieszczęśliwego zdarzenia?wypadku w stanach zagrożenia życia lub pogorszenia zdrowia przez osoby nie mające wykształcenia medycznego za pomocą dostępnych środków.

Pełny opis:

Doraźna pomoc przedmedyczna stosowana jest wobec osób, u których w wyniku urazu (wypadek, zranienie, in.) lub groźnego dla życia ostrego zachorowania dochodzi do zaburzeń ważnych życiowo czynności, tj. oddychania, akcji serca i krążenia. Szczególne znaczenie odgrywa szybka pomoc przedmedyczna w środowisku pracy, w obliczu zagrożeń powodowanych czynnikami ryzka zawodowego oraz warunkami pracy.

Wykonywane czynności przedmedyczne oprócz stanów zagrożenia zycia dotyczą także takich nagłych stanów zagrażających zdrowiu lub życiu, jak np.: krwotoki, krwawienia (z ran, wewnętrzne, nosa, i in.), złamania kości, urazy kręgosłupa, oparzenia termiczne, chemiczne, elektryczne, zatrucia zawodowe i pozazawodowe, porażenia energia elektryczną, hypertermia, hypotermia, urazy głowy, czaszki, oczu, zakrztuszenia, rany (opatrywanie ran), odmrożenia, wstrząs, padaczka, zawał mięśnia sercowego, udar, postępowanie w wypadkach drogowych i in..

Literatura:

Goniewicz M., Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów. PZWL Warszawa, 2015

Buchfelder M., Buchfelder A., Podręcznik pierwszej pomocy, PZWL Warszawa, 2014 r..

Gacek W., Kompedium pierwszej pomocy, CIOP, Warszawa, 2002r.

PRRKO, Wytyczne Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, Kraków, 2010r.

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny –zaliczenie na ocenę

Wykład: EK_W05, EK_W06, EK_U02, EK_U04, EK_U05

Egzamin: test 1 - krotnego wyboru; 4 warianty odpowiedzi; 20 pytań = 20 pkt

20 - 17pkt - bdb

16-15 pkt - db+

14 - 12 pkt - db

11pkt - dst+

10 pkt - dst

Ćwiczenia: EK_W05, EK_W06, EK_U02, EK_U05;

Zaliczenie b/oceny - zaliczenie wybranych czynności ratowniczych w miejscu symulowanego zdarzenia

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Kurzawa
Prowadzący grup: Waldemar Ciechanowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Pierwsza pomoc obejmuje bezpieczne wykonywanie czynności ratowniczych w miejscu nieszczęśliwego zdarzenia?wypadku w stanach zagrożenia życia lub pogorszenia zdrowia przez osoby nie mające wykształcenia medycznego za pomocą dostępnych środków.

Pełny opis:

Doraźna pomoc przedmedyczna stosowana jest wobec osób u których w yniku urazu (wypadek, zranienie) lub groźnego dla życia ostrego zachorowania dochodzi do zaburzenia ważnych życiowo czynności, tj. oddychania, akcji serca i krążenia.

Wykonywane czynności przedmedyczne dotyczą również innych nagłych stanów zagrażających zdrowiu lub życiu, takich jak np.:

krwotoki, krwawienia (z ran, nosa, i in.), złamania kości, urazy kręgosłupa, oparzenia termiczne, chemiczne, elektryczne, hypertermia, urazy głowy, czaszki, oczu, zakrztuszenia, rany (opatrywanie ran), odmrożenia, hypotermia, wstrząs, padaczka, porażenie energią elektryczną, zawał mięśnia sercowego, postępowanie w wypadkach drogowych i in

Literatura:

Goniewicz M., Pierwsza pomoc. Podręcznik dla studentów. PZWL Warszawa 2015 r.

Buchfelder M., Buchfelder A., Podręcznik pierwszej pomocy, PZWL Warszawa.

Gacek W., Kompedium pierwszej pomocy, CIOP, Warszawa, 2002r.

PRRKO, Wytyczne Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, Kraków, 2010r.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)