Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Środki ochrony indywidualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-PS-BHP-SOI
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Środki ochrony indywidualnej
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Podyplomowe Studium „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Całkowity nakład pracy studenta:

uczestnictwo w wykładach - 8

uczestnictwo w ćwiczeniach - 2

studiowanie zalecanej literatury i źródeł z internetu - 8

Efekty uczenia się - wiedza:

- zna rodzaje środków ochrony indywidualnej, metody ich doboru i uwarunkowania w użytkowania w miejscu pracy


Efekty uczenia się - umiejętności:

- umie przewidzieć potrzebę i/lub konieczność zastosowania środków ochrony indywidualnej na stanowiskach pracy

- potrafi dobrać środki ochrony indywidualnej do konkretnych zagrożeń występujących na stanowisku pracy

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

ma świadomość wpływu stosowania środków ochrony indywidualnej na zdrowie i życie człowieka

Metody dydaktyczne:

wykład z prezentacjami multimedialnymi i demonstracjami

ćwiczenia w grupach z aktywnym wyszukiwaniem informacji z internetu

Skrócony opis:

Rodzaje i dobór środków ochrony indywidualnej na stanowisku pracy ze szczególnym uwzględnieniem pracy na wysokości.

Pełny opis:

Wykład:

Wprowadzenie, definicje, klasyfikacja, piktogramy, zakres stosowania, warunki skuteczności.

Odzież ochronna i robocza.

Ochrony rąk. Klasyfikacja i rozmiary rękawic, Materiały stosowane do produkcji rękawic chroniących przed czynnikami chemicznymi, urazami mechanicznymi, wysoką temperaturą, niską temperaturą. Dobór rękawic. Czas przenikania wybranych substancji chemicznych przez rękawice. Odporność wybranych tworzyw na czynniki fizyczne. Oznakowanie odporności mechanicznej rękawic (EN 388).

Ochrony oczu i twarzy przed czynnikami chemicznymi, mechanicznymi, promieniowaniem UV, IR, laserowym.

Ochrony układu oddechowego filtrujące, pochłaniające, dostarczające czyste powietrze

Ochrony słuchu – wkładki, nauszniki pasywne i aktywne, hełmy.

Osłony zintegrowane.

Dobór środków ochrony indywidualnej.

Praca na wysokości. Akty prawne i zasady bezpieczeństwa. Podstawowe definicje. Badania lekarskie. Obowiązki i odpowiedzialność pracodawcy i osób kierujących pracownikami. Prawa i obowiązki pracowników. Organizacyjne środki bezpieczeństwa, koordynator ds. BHP. Materialne środki bezpieczeństwa. Czynnik ludzki – dobór pracowników, przygotowanie, nadzór, błędy. Ryzyko związane z pracami na wysokości. Atesty sprzętu przeznaczonego do pracy na wysokości. Warunki atmosferyczne a praca na wysokości.

Ochrony głowy – kaski, istotne elementy konstrukcyjne, zapięcie i regulacje.

Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Uprząż asekuracyjna. Linki bezpieczeństwa. Tymczasowe i stałe punkty asekuracyjne. Bezwładne masy kotwiczące. Pionowe i poziome systemy asekuracji.

Użytkowanie i konserwacja sprzętu tekstylnego, metalowego, z tworzyw sztucznych. Kontrola bieżąca i okresowa sprzętu, ocena zużycia i uszkodzeń, wycofanie z użytkowania.

Podesty robocze i rusztowania. Rodzaje, zasady montażu i użytkowania.

Drabiny, ich rodzaje, zasady bezpiecznego użytkowania.

Praca poniżej powierzchni ziemi (wykopy, studzienki), zasady bezpieczeństwa.

Ćwiczenia:

praktyczne określenie zagrożeń występujących na zadanym stanowisku pracy i dobór zestawu niezbędnych środków ochrony indywidualnej

Literatura:

Literatura uzupełniająca i materiały pomocnicze:

Dyrektywa Unii Europejskiej 686/89/EWG

Polska Norma PN-EN 340

Polska Norma PN-EN 470-1 Odzież ochronna dla spawaczy

Szczegółowe zasady stosowania środków ochrony indywidualnej – załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.2003.169.1650 jednolity tekst, Dz.U.2007.49.330, Dz.U.2008.108.690

Ustawa z dnia 07.07.1994 – Prawo budowlane tekst jednolity Dz.U.2010.243.1623, Dz.U.2006.156.1118

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U.2003.47.401

Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej Dz.U.2005.259.2173

Opracowania Centralnego Instytutu Ochrony Pracy www.ciop.pl

Opracowania Państwowej Inspekcji Pracy www.pip.gov.pl

Rączkowski Bogdan, BHP w praktyce, wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Gdańsk

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia - praktyczne zaliczenie podczas ćwiczeń

Wykład - egzamin pisemny

Praktyki zawodowe:

Nie są wymagane

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Kurzawa
Prowadzący grup: Anna Filipiak-Szok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Zaliczenie lub ocena
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)