Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-PS-BHP-Sem
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Podyplomowe Studium „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza na temat pisania opracowań. Umiejętność posługiwania się programami Word, Excel i PowerPoint.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny realizowane z udziałem nauczyciela (godziny kontaktowe): 10 h

2. Praca indywidualna studenta:

- przygotowanie do zajęć 30 h;

- konsultacje i praca z nauczycielem akademickim 10h.

Łącznie 50 godzin/25h =2pkt ECTSEfekty uczenia się - wiedza:

W1: Student zna zasady przygotowania raportów, opracowań, prac dyplomowych i publikacji;

W2: Student posiada wiedzę w zakresie zagadnień BHP;

W3: Student zna przepisy i zasady z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;

EK_W01, EK_W02, EK_W03, EK_W04,


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Student posiada umiejętność z zakresu opracowywania zagadnień związanych z zasadami BHP;

U2: Student potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje na temat BHP;

U3: Student potrafi opracować zagadnienia w postaci prezentacji multimedialnych.

EK_U01, EK_U02, EK_U03, EK_U04,


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Student samodzielnie i efektywnie pracuje z dużą ilością informacji, dostrzega zależności pomiędzy zjawiskami i poprawnie wyciąga wnioski posługując się zasadami logiki;

K2: Student potrafi odpowiednio określić priorytety w celu zaplanowania i realizacji zadania;

K3: Student jest nastawiony na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń; widzi potrzebę ciągłego doskonalenie się i podnoszenia kompetencji zawodowych; zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia

EK_K01, EK_K02, EK_K03, EK_K04, EK_K05, EK_K06,


Metody dydaktyczne:

Seminaryjna, wykład, konwersacja

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład konwersatoryjny

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu
- seminaryjna

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu przekazanie podstawowej wiedzy na temat technik pisania pracy dyplomowej i jej struktury oraz korzystania ze źródeł literaturowych i internetowych.

Pełny opis:

Seminarium na celu omówienie regulacji wewnętrznych uczelni związanych z pisaniem pracy dyplomowej i procedurą ukończenia studiów; zapoznanie studentów ze strukturą pracy dyplomowej – sformułowaniem tytułu i tematu pracy; celu pracy, podsumowania, wniosków, streszczenia i spisu literatury. Omówione zostaną zasady wykorzystywania informacji z literatury i źródeł internetowych. W trakcie zajęć zaprezentowane i omówione zostaną wstępne plany prac dyplomowych, ich cele, zarysy części zasadniczej prac oraz wnioski i podsumowania.

Literatura:

1. K. Wójcik, Poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich), SGH, 2000.

2. B. Żołtowski, Seminarium dyplomowe: zasady pisania prac dyplomowych, ATR, 1999.

3. J. Majchrzak, Metodyka pisania prac magisterskich i dyplomowych: poradnik pisania prac promocyjnych oraz innych opracowań naukowych wraz z przygotowaniem ich do obrony lub publikacji. Wyd. 3., AE, 1999.

4. A. Dudziak, A. Żejmo, Redagowanie prac dyplomowych, Difin, 2008.

5. C. Kalita, Zasady pisania licencjackich i magisterskich prac badawczych: poradnik dla studentów, Arte, 2011

6. Literatura związana z tematem pracy, ustalana w porozumieniu z opiekunem pracy.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę

Ocenie podlega wiedza z zakresu wymienionych efektów kształcenia: W1-W3, umiejętności praktycznych studentów z zakresu: U1-U3 oraz kompetencji od K1-K3, oceniane każdorazowo podczas przygotowania i prezentacji założeń oraz zagadnień szczegółowych prac dyplomowych.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Kurzawa, Krzysztof Mazurek
Prowadzący grup: Krzysztof Mazurek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)