Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-PS-BHP-ZBPiR
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Podyplomowe Studium „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ogólna wiedza z zakresu zagadnień dotyczących zagrożeń w środowisku pracy, działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

wykład 10h, ćwiczenia 6 godz.

praca własna 10 godz.

przygotowanie do ćwiczeń 15 godz.

przygotowanie do egzaminu 14 godz.

całkowity nakład pracy studenta 55 godz.

Efekty uczenia się - wiedza:

Student posiada wiedzę jak zarządzać bezpieczeństwem pracy i ryzykiem w zakładzie pracy.

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student opisuje stanowisko pracy pod kątem zagrożeń i występującego ryzyka

Student dobiera właściwe metody oceny ryzyka pracy

Student umie określić działania profilaktyczne w celu zmniejszenia skutków zagrożeń.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student umie ustalić priorytety.

Student posiada umiejętność tworzenia dobrych relacji między kierownictwem zakładu a pracownikami.

Student jest zdolny do porozumiewania się i współdziałania z osobami będącymi i niebędącymi specjalistami w zakresie BHP.


Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny

Skrócony opis:

Ocena zagrożeń występujących na stanowisku pracy

Metody oceny ryzyka zawodowego

Charakterystyka opracowania oceny ryzyka zawodowego

Formularze oceny ryzyka zawodowego

Pełny opis:

Cele oceny ryzyka

Ocena zagrożeń występujących na stanowisku pracy

Metody oceny ryzyka zawodowego

Charakterystyka opracowania oceny ryzyka zawodowego

Szacowanie ryzyka

Algorytm oceny ryzyka zawodowego

Formularze oceny ryzyka zawodowego

Ustalenie priorytetów w działaniach zmierzających do eliminowania

lub ograniczania ryzyka zawodowego

Literatura:

Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, red. Koradecka D., CIOP, Warszawa, 1999

Rączkowski B., BHP w praktyce, wyd. XIII, ODDK, Gdańsk, 2010

Romanowska-Słomka I., Słomka A., Ocena ryzyka zawodowego, Tarbonus,

Romanowska-Słomka I., Słomka A., Zarządzanie ryzykiem zawodowym, Tarbonus, Kraków-Tarnobrzeg, 2008

Metody i kryteria oceniania:

Wykład - egzamin testowy na ocenę.

Ćwiczenia - aktywność na zajęciach; rozwiązywanie problemów z zarządzania bezpieczeństwem pracy i ryzykiem w grupach trzy-pięcioosobowych.

wykład - wymagany próg na ocenę dostateczną – 50%, dostateczny plus – 61%, dobry – 66%, dobry plus – 76%, bardzo dobry – 81%.

Praktyki zawodowe:

nie przewiduje się

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marzanna Kurzawa
Prowadzący grup: Bartosz Borowiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie lub ocena
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

identycznie jak Podstawowych informacjach o przedmiocie

Pełny opis:

identycznie jak Podstawowych informacjach o przedmiocie

Literatura:

identycznie jak Podstawowych informacjach o przedmiocie

Uwagi:

nie ma

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)