Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Bioanalityka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-CM-BioA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Bioanalityka
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty Chemii Medycznej
Studia stacjonarne I stopnia - kierunke: Chemia Medyczna - semestr 5
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Poznanie podstaw teoretycznych z ukierunkowaniem na praktyczne wykorzystanie analityki w chemii, biologii, biochemii, medycynie i toksykologii. Nabycie podstawowej wiedzy nt. nowoczesnego laboratorium analitycznego. Nabycie umiejętności wyboru właściwej metody pobierania i przygotowania próbek biologicznych, medycznych i farmaceutycznych. Prawidłowe

wykonanie pomiarów i analiz, raporty, dobra praktyka laboratoryjna. Zapewnienie jakości, walidacja.

Pełny opis:

Wprowadzenie ogólnych pojęć z zakresu chemii medycznej, chemii leków, chemii produktów żywnościowych - rys historyczny, terminologia. Charakterystyka lipidów, węglowodanów, białek, enzymów, receptorów, kwasów nukleinowych. Budowa i właściwości komórki. biotesty z zastosowaniem odpowiednich organizmów testowych, bioczujniki. Przeciwciała. Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi analitycznych na przykładzie wybranych technik chromatograficznych, elektromigracyjnych, spektroskopowych, radiometrycznych, immunologicznych, analizatory mas, detektory jonów w celu oznaczenia substancji biologicznie aktywnych. Nowoczesne metody analizy biocząsteczek. Specyficzne metody pobierania próbek i przygotowania próbek do oznaczeń bioanalitycznych. Kryteria działania laboratoriów badawczych i klinicznych. Systemy zapewnienia jakości. Akredytacja i certyfikacja laboratoriów związanych z badaniami bianalitycznymi. Procedury analityczne i ich walidacja. Ocena statystyczna wyników.

Literatura:

• P. Kafarski, P. Wieczorek, Ćwiczenia Laboratoryjne z Chemii Bioorganicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu

• Opolskiego, Opole 1997

• A. Cygański, Metody spektroskopowe w chemii analitycznej, WNT, Warszawa 1997

• Z. Witkiewicz Podstawy Chromatografii, WNT, Warszawa 2000

• W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN Warszawa 2005

• Nowoczesne techniki analityczne, praca zb. pod red. M. Jarosza, Oficyna Wyd. PW, Warszawa 2006

• H. Waldmann, P. Janning, Chemical Biology. A practical course, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 2004

• Mikrobioanalityka, praca zb. pod red. Z. Brzózki, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2009

• S. R. Mikkelsen, E. Cortón, Bioanalytical Chemistry, Wiley-Interscience, Hoboken, New Jersey 2004

• L. Huber, Dobra praktyka laboratoryjna, PIOŚ, Warszawa 1997

Efekty uczenia się:

W1: posiada wiedzę p podstawach teoretycznych oraz możliwościach wykorzystania technik separacyjnych z różnymi sposobami detekcji do analizy śladowej substancji biologicznie aktywnych - X1A_W01

W10: zna podstawy biochemii oraz chemizm procesów metabolicznych, zanieczyszczeń różnych elementów ekosystemu i ich wpływ na organizm człowieka - P1A_W01.

W09: zna przepisy i zasady z zakresu bezpieczeństwa substancji toksycznych i podstawowe pojęcia z zakresu wpływu tych toksyn na środowisko naturalne; akty prawne dotyczące norm i wymagań laboratoriów chemicznych oraz regulacje prawne dotyczące substancji toksycznych - X1A_W06, X1A_W07

U01: potrafi posługiwać podstawową wiedzę z zakresu chemii analitycznej i instrumentalnej z ich aplikacyjnością do izolowania i oznaczania substancji toksycznych niebezpiecznych dla środowiska i człowieka - X1A_U01; X1A_U06

U08: potrafi opisać i zaprezentować kwestie bioanalityczne z różnych źródeł posługując się językiem specjalistycznym - X1A_U05; X1A_U08

U09: potrafi samodzielnie poszerzać wiedzę z zakresu bioanalityki, metod separacyjnych oraz metod przygotowania próbek środowiskowych i materiału biologicznego - X1A_U07.

K01: Jest nastawiony na nieustanne zdobywanie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń z zakresu bioanalityki oraz nowoczesnej analizy instrumentalnej; zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia - X1A_K01; X1A_K05

K02: potrafi organizować pracę w zespole i dostrzega zależności pomiędzy zjawiskami występującymi w środowisku naturalnym i poprawnie wyciąga wnioski z ich wpływu na organizmy żywe - X1A_K02

K06: rozumie społeczne aspekty praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy dotyczącej wpływu zanieczyszczenia na organizmy żywe - X1A_K03, X1A_K07

Metody i kryteria oceniania:

Wykład kończy się egzaminem na ocenę. Dłuższa wypowiedź pisemna na pytania otwarte.

Ocena końcowa z wykładu zostanie ustalona na podstawie uzyskanej liczby punktów wg zasady:

• na ocenę dostateczną: uzyskanie przez studenta powyżej 50% punktów

• na ocenę dobrą: uzyskanie przez studenta powyżej 70% punktów

• na ocenę bardzo dobrą: uzyskanie przez studenta powyżej 81% punktów.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Buszewski
Prowadzący grup: Szymon Bocian, Renata Gadzała-Kopciuch, Tomasz Kowalkowski, Sylwia Studzińska, Małgorzata Szultka-Młyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Gadzała-Kopciuch
Prowadzący grup: Szymon Bocian, Renata Gadzała-Kopciuch, Sylwia Studzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Gadzała-Kopciuch
Prowadzący grup: Renata Gadzała-Kopciuch, Sylwia Studzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Gadzała-Kopciuch
Prowadzący grup: Renata Gadzała-Kopciuch, Sylwia Studzińska, Małgorzata Szultka-Młyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Gadzała-Kopciuch
Prowadzący grup: Renata Gadzała-Kopciuch, Sylwia Studzińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)