Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia bionieorganiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-CM-CBioN
Kod Erasmus / ISCED: 13.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia bionieorganiczna
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Studia stacjonarne I stopnia - kierunek: Chemia Medyczna - semestr 3
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu biochemii i chemii koordynacyjnej.

Całkowity nakład pracy studenta:

15 h wykład, 15 h ćwiczenia tj. 30 godzin kontaktowych,

całkowity czas nakładu pracy studenta to 30h = 1 ECTS


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

K_W01: dysponuje wiedzą z zakresu chemii bionieorganicznej i posługuje się odpowiednią terminologią i nomenklaturą X1A_W01

K_W08: definiuje pojęcia i objaśnia mechanizmy procesów oksydacyjnych i kancerogennych w organizmie człowieka P1A_W01; P1A_W03; P1A_W04; P1A_W05; P1A_W08

K_W11: dysponuje wiedzą pozwalającą na zrozumienie podstawowych problemów związanych m. in. z transportem tlenu X1A_W02; X1A_W03 X1A_W04; X1A_W05 P1A_W10; P1A_W11


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student

K_U01: potrafi analizować i rozwiązywać problemy chemii bionieorganicznej w oparciu o zdobyta wiedzę X1A_U01; X1A_U06

X1A_U07 P1A_U01; P1A_U06 P1A_U07; P1A_U09

K_U07: potrafi określić budowę oraz funkcje białek, DNA, metalloenzymów X1A_U01;X1A_U06; X1A_U07

K_U08: potrafi opisać i zaprezentować kwestie chemiczne i biologiczne, posługując się językiem specjalistycznym X1A_U05;X1A_U0; X1A_U08 P1A_U08; P1A_U09 P1A_U10

K_U09: potrafi samodzielnie poszerzać wiedzę z zakresu chemii bionieorganicznej korzystając z piśmiennictwa naukowego X1A_U07: P1A_U02 P1A_U03; P1A_U05 P1A_U10.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student

K_K01: rozumie konieczność ciągłego doskonalenie się i podnoszenia kompetencji z zakresu chemii bionieorganicznej X1A_K01; X1A_K05 P1A_K01; P1A_K05 P1A_K07

K_K03: potrafi zaplanować i przedstawić prezentację w oparciu o dostępną literaturę naukową X1A_K03,P1A_K04

K_K04: identyfikuje i rozwiązuje problemy związane z chemią bionieorganiczną X1A_K04, P1A_K03; P1A_K04 P1A_K05

K_K06: rozumie etyczne i społeczne aspekty praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności X1A_K07 P1A_K01; P1A_K07.


Metody dydaktyczne:

Wykład

Metody dydaktyczne eksponujące - pokaz

Metody dydaktyczne podające - wykład informacyjny (konwencjonalny), wykład konwersatoryjny

Ćwiczenia

Metody dydaktyczne poszukujące - ćwiczeniowa, seminaryjna.


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- referatu

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wybranymi zagadnieniami chemii bionieorganicznej dotyczącymi m.in. działania ważnych dla życia biopierwiastków, funkcją w żywym organizmie związków organicznych oddziałujących jako bioligandy z jonami metali oraz rolą metali we współczesnej medycynie.

Pełny opis:

Wykład

Ten interdyscyplinarny wykład przybliża:

- działanie ważnych dla życia biopierwiastków,

- funkcję w żywym organizmie cząsteczek organicznych (tzw. cząsteczek życia) oddziałujących jako bioligandy z jonami metali (biometali), zwłaszcza z punktu widzenia chemii koordynacyjnej,

- zastosowanie związków koordynacyjnych w medycynie.

Zakres poruszanych tematów:

1. Biopierwiastki i metale toksyczne.

2. Metale w procesach biologicznych.

3. Relacje między właściwościami chemicznymi jonu metalu a jego funkcją biologiczną.

4. Rola cząsteczek organicznych (tzw. cząsteczek życia) w organizmie żywym oddziałujących jako bioligandy z jonami metali (biometali).

5. Metaloenzymy i enzymy aktywowane jonami metali.

6. Przenośniki tlenu i białka transportujące tlen.

7. Właściwości reaktywnych form tlenu i ich biologiczne skutki.

8. Metale w medycynie; nieorganiczne chemioterapeutyki jako wprowadzenie do chemii leków.

9. Molekularne podstawy racjonalnego projektowania związków przeciwnowotworowych aktywnych wobec komórek o oporności wielolekowej

Ćwiczenia

Studenci przygotowują krótkie referaty dotyczące zagadnień chemii bionieorganicznej. Po wygłoszeniu referatu odbywa się dyskusja pozwalająca przybliżyć Studentom złożone problemy, których rozwiązanie często wymaga przeanalizowania kilku prostszych zadań. Ponadto w trakcie ćwiczeń, wyjaśniane są na przykładach problemy związane z chemią koordynacyjną (ta cześć zajęć kończy się kolokwium).

Literatura:

1. R. Hay, Chemia bionieorganiczna, PWN 1990.

2. S. Lippard, J.M. Berg, Podstawy chemii bionieorganicznej, PWN 1998.

3. I. Bertini, H. B. Gray, S. J. Lippard, J.S. Valentine, Bioinorganic chemistry, University Science Books

4. G. Bartosz, Druga twarz tlenu, PWN 2003.

5. H. Koroniak, J. Barciszewski, Na pograniczu chemii i biologii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2000.

6. L. Stryer, Biochemia, PWN 2007.

7. J.M. Perez, M.A. Fuertes, C. Alonso, Metal Compound in Cancer Chemotherapy, Research Singpost, India 2005.

8. B. Lippert, Cisplatin. Chemistry and Biochemistry of a Leading Anticancer Drug, Wiley-VCH, Weinheim 1999.

9. G. M. Blackburn, M. J.Gait, D. Loakes, D.M. Williams, Nucleic Acids in Chemistry and Biology, RSC2006.

10. H-B. Kraatz, N. Metzler-Nolte, Concepts and models in Bioinorganic Chemistry, Wiley 2006.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład

egzamin pisemny – K_W01, K_W03; K_W08; K_W11; K_U01; K_U03; K_U07; K_U08; K_U09; K_K01; K_K03; K_K06.

Cwiczenia

zaliczenie na ocenę (kolokwium + prezentacja wybranego zagadnienia z zakresu chemii bionieorganicznej) – K_W01, K_W03; K_W08; K_W11; K_U01; K_U03; K_U07; K_U08; K_U09; K_K01; K_K03; K_K06.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Łakomska
Prowadzący grup: Anna Katafias, Iwona Łakomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Łakomska
Prowadzący grup: Anna Katafias, Iwona Łakomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-20 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Łakomska
Prowadzący grup: Adriana Kaszuba, Iwona Łakomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład

Ten interdyscyplinarny wykład przybliża:

- działanie ważnych dla życia biopierwiastków,

- funkcję w żywym organizmie cząsteczek organicznych (tzw. cząsteczek życia) oddziałujących jako bioligandy z jonami metali (biometali), zwłaszcza z punktu widzenia chemii koordynacyjnej,

- zastosowanie związków koordynacyjnych w medycynie.

Pełny opis:

Zakres poruszanych tematów:

1. Biopierwiastki i metale toksyczne.

2. Metale w procesach biologicznych.

3. Relacje między właściwościami chemicznymi jonu metalu a jego funkcją biologiczną.

4. Rola cząsteczek organicznych (tzw. cząsteczek życia) w organizmie żywym oddziałujących jako bioligandy z jonami metali (biometali).

5. Metaloenzymy i enzymy aktywowane jonami metali.

6. Przenośniki tlenu i białka transportujące tlen.

7. Właściwości reaktywnych form tlenu i ich biologiczne skutki.

8. Metale w medycynie; nieorganiczne chemioterapeutyki jako wprowadzenie do chemii leków.

Literatura:

1. R. Hay, Chemia bionieorganiczna, PWN 1990.

2. S. Lippard, J.M. Berg, Podstawy chemii bionieorganicznej, PWN 1998.

3. I. Bertini, H. B. Gray, S. J. Lippard, J.S. Valentine, Bioinorganic chemistry, University Science Books

4. G. Bartosz, Druga twarz tlenu, PWN 2003.

5. H. Koroniak, J. Barciszewski, Na pograniczu chemii i biologii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2000.

6. L. Stryer, Biochemia, PWN 2007.

7. J.M. Perez, M.A. Fuertes, C. Alonso, Metal Compound in Cancer Chemotherapy, Research Singpost, India 2005.

8. B. Lippert, Cisplatin. Chemistry and Biochemistry of a Leading Anticancer Drug, Wiley-VCH, Weinheim 1999.

9. G. M. Blackburn, M. J.Gait, D. Loakes, D.M. Williams, Nucleic Acids in Chemistry and Biology, RSC2006.

10. H-B. Kraatz, N. Metzler-Nolte, Concepts and models in Bioinorganic Chemistry, Wiley 2006.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Łakomska
Prowadzący grup: Iwona Łakomska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)