Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chemia leków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0600-S1-CM-CL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia leków
Jednostka: Wydział Chemii
Grupy: Przedmioty Chemii Medycznej
Studia stacjonarne I stopnia - kierunke: Chemia Medyczna - semestr 5
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

znajomość podstaw chemii (analiza jakościowa kationów i anionów) oraz chemii organicznej

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu omówione zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące analizy jakościowej substancji czynnych stosowanych w farmakoterapii zgodnie z procedurami opisanymi w FP. Omówione zostaną mechanizmy działania leków w oparciu o teorię receptorową, losy leku w organizmie ze szczególnym uwzględnieniem ich biotransformacji, działania nieporządane oraz toksyczne a także wspólczesne podejście do projektowania leku. Po krótce scharakteryzowane zostaną leki z grupy NLPZ i przeciwdrobnoustrojowe.

Pełny opis:

Wykłady:

Wykład ma na celu zapoznanie słuchaczy z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi budowy chemicznej, właściwości fizykochemicznych i biologicznych substancji leczniczych z różnych grup; z przemianami chemicznymi jakim ulegają w ustroju (metabolizm), z mechanizmami działania leków w aspekcie chemicznym, zależnością między strukturą chemiczną a działaniem farmakologicznym oraz wartością terapeutyczną leków.

Laboratoria:

W ramach laboratoriów studenci zapoznają się z metodami analizy jakościowej substancji czynnych (organiczne, nieorganiczne); sposobem oznaczania tozsamości substancji czynnej w oparciu o procedury farmakopealne. Zaliczenie pracowni odbywa się na zasadzie samodzielnie wykonanych analiz polegających na identyfikacji substancji czynnej pojedynczej oraz w mieszaninie dwuskładnikowej zgodnie z poznanymi metodami analizy oraz procedurami pisanymi w FP. Analizowane substancje czynne i pomocnicze to min. kwas acetylosalicylowy, kwas cytrynowy, kwas benzoesowy, benzoesan sodu, mleczan wapnia, paracetamol, cholesterol, ampicylina, kwas askorbinowy, chlorowodorek lidokainy, metronidazol, chlorchinaldol.

Literatura:

Farmakopea Polska VI, PTFarm, Warszawa 2002.

2. Zejc A., Gorczyca M. (red.): Chemia Leków,. PZWL, Warszawa 1998.

3. Hopkała H. Misztal G. Przyborowski L.: Analiza środków leczniczych – skrypt do ćwiczeń.AM Lublin 1997.

4. Gringuaz A.: Introduction to Medical Chemistry, A.Wiley – vch, 1997.

5. Janiec W., Krupińska J. (red.): Farmakodynamika, PZWL, Warszawa 1999.

6. Kostowski W. (red.): Farmakologia, PZWL, Warszawa, 1998.

7. Pawełczyk E. i wsp.: Chemiczna analiza leków, PZWL, Warszawa 1987.

8. Przewodnik do nomenklatury związków organicznych, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Warszawa, 1994.

9. Wolff M.E. (red.): Burger’s Medcal Chemistry and Drug discovery, A.Wiley – Interscience Publication 1995.

10. Zając M., Pawełczyk E.: Chemia Leków, AM Poznań, 2000.

Efekty uczenia się:

W1: Posiada wiedzę z zakresu budowy, właściwości, metabolizmu i projektowania struktury związków czynnych, K_W06

W2: Posiada wiadomości z zakresu nazewnictwa i klasyfikacji leków w układzie farmakologiczno–terapeutyczno–chemicznym oraz mechanizmu działania i biotransformacji leków w jego różnej postaci K_W05, K_W06

W3: Zna podstawowy podział farmakologiczny leków, chemiczne i biochemiczne mechanizmy działania leków oraz potrafi wyjaśnić zależność budowy chemicznej na działanie leków, trwałość i wchłanianie, K_W05, K_W06

U1: Zna i rozumie metody badań oceny jakościowej oraz ilościowej i w efekcie potrafi przeprowadzić kontrolę jakości substancji leczniczych oraz potrafi zaproponować odpowiednią metodę analityczną łącznie z walidacją, do określonego celu, K_U03, K_U07

U2: umie ocenić wpływ właściwości fizykochemicznych i chemicznych związków na ich metabolizm i toksyczność, K_U03, K_U07

U3: potrafi opisać posługując się językiem specjalistycznym funkcje substancji czynnych oraz ich metabolizm, K_U08

K1: Posiada świadomość możliwości praktycznego wykorzystania i znaczenia dla gospodarki związków chemicznych o aktywności biologicznej i nowych materiałów oraz potencjalnych zagrożeń związanych z ich wykorzystywaniem; potrafi zidentyfikować i rozstrzygnąć związane z tym dylematy. K_K01, K_K02, K_K03

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: W1-W3, U1

Laboratorium: W2, U1-U3

Kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na ocenę na podstawie egzaminu ustnego.

Wymagany próg na ocenę dostateczną: 50%, dostateczny plus: 61%, dobry: 66%, dobry plus: 76%, bardzo dobry: 81%.

Laboratorium:

zaliczenie praktyczne na podstawie wykonanych zadań, wejściówki oraz kolokwium końcowe

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Ziegler-Borowska
Prowadzący grup: Anna Kaczmarek-Kędziera, Marta Ziegler-Borowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Ziegler-Borowska
Prowadzący grup: Marta Ziegler-Borowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Ziegler-Borowska
Prowadzący grup: Aleksander Smolarkiewicz-Wyczachowski, Marta Ziegler-Borowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Ziegler-Borowska
Prowadzący grup: Marta Ziegler-Borowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)